14406.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Károly

SZÓCIKK: "Sebestyén Károly, tanár és író, szül. Gödrén (Baranya vm.) 1872 júl. 10. A budapesti, lipcsei és berlini egyetemeken tanult, majd a VII. ker. főgimnáziumban a klassz. filológia tanára és több fővárosi napilapnak belső munkatársa lett. A Színművészeti Akadémia helyettes igazgatója. Főképpen színházi kritikákat irt a Pester Lloyd, Budapesti Hírlap és Pesti Naplóba. Lefordított több színművet, így az Orleansi Szüzet,a Peer Gyntet, Shakespeare Athéni Timonját és több sikerült költeményt írt. Filozófiai és esztétikai tanulmányai közül könyvalakban megjelentek: A Pseudo-Phoklylides (1895); A görög gondolkodás kezdetei (1897); A cinikusok (1902); A római irodalom története (1903): Napnyugati séták (1916); Dramaturgia (1919); Shakespeare és az angol renaissance (1921); Emlékek, tanukmányok (1921); A római irodalom kistükre (1923); Makai Emil (1923)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4406. címszó a lexikon => 780. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14406.htm

CÍMSZÓ: Sebestyén

SZEMÉLYNÉV: Sebestyén Károly

SZÓCIKK: Sebestyén Károly, tanár és író, szül. Gödrén Baranya vm. 1872 júl. 10. A budapesti, lipcsei és berlini egyetemeken tanult, majd a VII. ker. főgimnáziumban a klassz. filológia tanára és több fővárosi napilapnak belső munkatársa lett. A Színművészeti Akadémia helyettes igazgatója. Főképpen színházi kritikákat irt a Pester Lloyd, Budapesti Hírlap és Pesti Naplóba. Lefordított több színművet, így az Orleansi Szüzet,a Peer Gyntet, Shakespeare Athéni Timonját és több sikerült költeményt írt. Filozófiai és esztétikai tanulmányai közül könyvalakban megjelentek: A Pseudo-Phoklylides 1895 ; A görög gondolkodás kezdetei 1897 ; A cinikusok 1902 ; A római irodalom története 1903 : Napnyugati séták 1916 ; Dramaturgia 1919 ; Shakespeare és az angol renaissance 1921 ; Emlékek, tanukmányok 1921 ; A római irodalom kistükre 1923 ; Makai Emil 1923 .

14406.ht

CÍMSZÓ Sebestyé

SZEMÉLYNÉV Sebestyé Károl

SZÓCIKK Sebestyé Károly taná é író szül Gödré Barany vm 187 júl 10 budapesti lipcse é berlin egyetemeke tanult maj VII ker főgimnáziumba klassz filológi tanár é töb főváros napilapna bels munkatárs lett Színművészet Akadémi helyette igazgatója Főképpe színház kritikáka ir Peste Lloyd Budapest Hírla é Pest Naplóba Lefordítot töb színművet íg a Orleans Szüzet, Pee Gyntet Shakespear Athén Timonjá é töb sikerül költemény írt Filozófia é esztétika tanulmánya közü könyvalakba megjelentek Pseudo-Phoklylide 189 görö gondolkodá kezdete 189 cinikuso 190 róma irodalo történet 190 Napnyugat sétá 191 Dramaturgi 191 Shakespear é a ango renaissanc 192 Emlékek tanukmányo 192 róma irodalo kistükr 192 Maka Emi 192

14406.h

CÍMSZ Sebesty

SZEMÉLYNÉ Sebesty Káro

SZÓCIK Sebesty Károl tan ír szü Gödr Baran v 18 jú 1 budapest lipcs berli egyetemek tanul ma VI ke főgimnáziumb klass filológ taná tö főváro napilapn bel munkatár let Színművésze Akadém helyett igazgatój Főképp színhá kritikák i Pest Lloy Budapes Hírl Pes Naplób Lefordíto tö színműve í Orlean Szüzet Pe Gynte Shakespea Athé Timonj tö sikerü költemén ír Filozófi esztétik tanulmány köz könyvalakb megjelente Pseudo-Phoklylid 18 gör gondolkod kezdet 18 cinikus 19 róm irodal történe 19 Napnyuga sét 19 Dramaturg 19 Shakespea ang renaissan 19 Emléke tanukmány 19 róm irodal kistük 19 Mak Em 19

14406.

CÍMS Sebest

SZEMÉLYN Sebest Kár

SZÓCI Sebest Káro ta í sz Göd Bara 1 j budapes lipc berl egyeteme tanu m V k főgimnázium klas filoló tan t fővár napilap be munkatá le Színművész Akadé helyet igazgató Főkép szính kritiká Pes Llo Budape Hír Pe Napló Lefordít t színműv Orlea Szüze P Gynt Shakespe Ath Timon t siker költemé í Filozóf esztéti tanulmán kö könyvalak megjelent Pseudo-Phoklyli 1 gö gondolko kezde 1 ciniku 1 ró iroda történ 1 Napnyug sé 1 Dramatur 1 Shakespe an renaissa 1 Emlék tanukmán 1 ró iroda kistü 1 Ma E 1

14406

CÍM Sebes

SZEMÉLY Sebes Ká

SZÓC Sebes Kár t s Gö Bar budape lip ber egyetem tan főgimnáziu kla filol ta fővá napila b munkat l Színművés Akad helye igazgat Főké szín kritik Pe Ll Budap Hí P Napl Lefordí színmű Orle Szüz Gyn Shakesp At Timo sike költem Filozó esztét tanulmá k könyvala megjelen Pseudo-Phoklyl g gondolk kezd cinik r irod törté Napnyu s Dramatu Shakesp a renaiss Emlé tanukmá r irod kist M

1440

CÍ Sebe

SZEMÉL Sebe K

SZÓ Sebe Ká G Ba budap li be egyete ta főgimnázi kl filo t főv napil munka Színművé Aka hely igazga Fők szí kriti P L Buda H Nap Leford színm Orl Szü Gy Shakes A Tim sik költe Filoz eszté tanulm könyval megjele Pseudo-Phokly gondol kez cini iro tört Napny Dramat Shakes renais Eml tanukm iro kis