14414.htm

CÍMSZÓ: Sehechejónu

SZÓCIKK: Sehecliejónu, annak az áldásnak a neve, melyet új dolog (idei gyümölcs, új ruha) első élvezésekor mondanak. Közönséges időből ünnepi időbe való fordulást is ezzel köszöntenek. Az áldás magyarul így hangzik: Áldással .... ki megéretted velünk (ezt az időt), megtartottál minket (erre az időre) és elérkeztettél minket (ehhez az időhöz). A szempont az áldás mondásában nem egészen világos. Általában minden olyan dolognál mondják, mely nem az embertől, hanem a naptár járásától függ. Ünnepek beköszöntésének kidusánál (kivéve peszach két utolsó napját), az esztendő folyamán az újfajta gyümölcs első élvezésekor, ros hásónói sófárfuvás, megillaolvasás, chanukkagyujtás előtt. (Utóbbinál csak az első alkalommal.) Ünnepek második napján is van S., mert a naptári bizonytalanság megengedte régen a föltevést, hogy csak akkor kezdődik az ünnep. Nem mond S.-t a barmicvó, viszont az apa, ki 30 napos fiát a kohéntól kiváltja (1. Pidjon habén) elmondja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4414. címszó a lexikon => 781. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14414.htm

CÍMSZÓ: Sehechejónu

SZÓCIKK: Sehecliejónu, annak az áldásnak a neve, melyet új dolog idei gyümölcs, új ruha első élvezésekor mondanak. Közönséges időből ünnepi időbe való fordulást is ezzel köszöntenek. Az áldás magyarul így hangzik: Áldással .... ki megéretted velünk ezt az időt , megtartottál minket erre az időre és elérkeztettél minket ehhez az időhöz . A szempont az áldás mondásában nem egészen világos. Általában minden olyan dolognál mondják, mely nem az embertől, hanem a naptár járásától függ. Ünnepek beköszöntésének kidusánál kivéve peszach két utolsó napját , az esztendő folyamán az újfajta gyümölcs első élvezésekor, ros hásónói sófárfuvás, megillaolvasás, chanukkagyujtás előtt. Utóbbinál csak az első alkalommal. Ünnepek második napján is van S., mert a naptári bizonytalanság megengedte régen a föltevést, hogy csak akkor kezdődik az ünnep. Nem mond S.-t a barmicvó, viszont az apa, ki 30 napos fiát a kohéntól kiváltja 1. Pidjon habén elmondja.

14414.ht

CÍMSZÓ Sehechejón

SZÓCIKK Sehecliejónu anna a áldásna neve melye ú dolo ide gyümölcs ú ruh els élvezéseko mondanak Közönsége időbő ünnep időb val fordulás i ezze köszöntenek A áldá magyaru íg hangzik Áldássa ... k megérette velün ez a idő megtartottá minke err a időr é elérkeztetté minke ehhe a időhö szempon a áldá mondásába ne egésze világos Általába minde olya dologná mondják mel ne a embertől hane naptá járásátó függ Ünnepe beköszöntéséne kidusáná kivév peszac ké utols napjá a esztend folyamá a újfajt gyümölc els élvezésekor ro hásónó sófárfuvás megillaolvasás chanukkagyujtá előtt Utóbbiná csa a els alkalommal Ünnepe másodi napjá i va S. mer naptár bizonytalansá megengedt rége föltevést hog csa akko kezdődi a ünnep Ne mon S.- barmicvó viszon a apa k 3 napo fiá kohéntó kiváltj 1 Pidjo habé elmondja

14414.h

CÍMSZ Sehechejó

SZÓCIK Sehecliejón ann áldásn nev mely dol id gyümölc ru el élvezések mondana Közönség időb ünne idő va fordulá ezz köszöntene áld magyar í hangzi Áldáss .. megérett velü e id megtartott mink er idő elérkeztett mink ehh időh szempo áld mondásáb n egész világo Általáb mind oly dologn mondjá me n embertő han napt járását füg Ünnep beköszöntésén kidusán kivé pesza k utol napj eszten folyam újfaj gyümöl el élvezéseko r hásón sófárfuvá megillaolvasá chanukkagyujt előt Utóbbin cs el alkalomma Ünnep másod napj v S me naptá bizonytalans megenged rég föltevés ho cs akk kezdőd ünne N mo S. barmicv viszo ap nap fi kohént kivált Pidj hab elmondj

14414.

CÍMS Sehechej

SZÓCI Sehecliejó an áldás ne mel do i gyümöl r e élvezése mondan Közönsé idő ünn id v fordul ez köszönten ál magya hangz Áldás . megéret vel i megtartot min e id elérkeztet min eh idő szemp ál mondásá egés világ Általá min ol dolog mondj m embert ha nap járásá fü Ünne beköszöntésé kidusá kiv pesz uto nap eszte folya újfa gyümö e élvezések hásó sófárfuv megillaolvas chanukkagyuj elő Utóbbi c e alkalomm Ünne máso nap m napt bizonytalan megenge ré föltevé h c ak kezdő ünn m S barmic visz a na f kohén kivál Pid ha elmond

14414

CÍM Seheche

SZÓC Sehecliej a áldá n me d gyümö élvezés monda Közöns id ün i fordu e köszönte á magy hang Áldá megére ve megtarto mi i elérkezte mi e id szem á mondás egé vilá Által mi o dolo mond ember h na járás f Ünn beköszöntés kidus ki pes ut na eszt foly újf gyüm élvezése hás sófárfu megillaolva chanukkagyu el Utóbb alkalom Ünn más na nap bizonytala megeng r föltev a kezd ün barmi vis n kohé kivá Pi h elmon

1441

CÍ Sehech

SZÓ Seheclie áld m gyüm élvezé mond Közön i ü ford köszönt mag han Áld megér v megtart m elérkezt m i sze mondá eg vil Álta m dol mon embe n járá Ün beköszönté kidu k pe u n esz fol új gyü élvezés há sófárf megillaolv chanukkagy e Utób alkalo Ün má n na bizonytal megen fölte kez ü barm vi koh kiv P elmo