14415.htm

CÍMSZÓ: Seidler

SZEMÉLYNÉV: Seidler Herman

SZÓCIKK: "Seidler Herman, kereskedő, megh. Sopronban 1869 ápr. 4. Németkeresztúron élt s a kongresszus egybehívása előtt propagandát csinált a felvilágosodottságnak. Németül éa héberül írt. Művei: Ein Wort zu seiner Zeit stb. (Oeden-burg 1868); Jüdisch-religiöse Zeitfragén (Oeden-burg 1869, héberül is. Fia, Báron von S., a bárói ág megalapítója, fiatal korában Német­keresztúron Talmudot tanult, később kikeresztelkedett. Atyja halálakor 400 frt-ot adományozott a soproni temető falkerítésére. V. ö. Pollák, a A zsidók története Sopronban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4415. címszó a lexikon => 781. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14415.htm

CÍMSZÓ: Seidler

SZEMÉLYNÉV: Seidler Herman

SZÓCIKK: Seidler Herman, kereskedő, megh. Sopronban 1869 ápr. 4. Németkeresztúron élt s a kongresszus egybehívása előtt propagandát csinált a felvilágosodottságnak. Németül éa héberül írt. Művei: Ein Wort zu seiner Zeit stb. Oeden-burg 1868 ; Jüdisch-religiöse Zeitfragén Oeden-burg 1869, héberül is. Fia, Báron von S., a bárói ág megalapítója, fiatal korában Német­keresztúron Talmudot tanult, később kikeresztelkedett. Atyja halálakor 400 frt-ot adományozott a soproni temető falkerítésére. V. ö. Pollák, a A zsidók története Sopronban.

14415.ht

CÍMSZÓ Seidle

SZEMÉLYNÉV Seidle Herma

SZÓCIKK Seidle Herman kereskedő megh Sopronba 186 ápr 4 Németkeresztúro él kongresszu egybehívás előt propagandá csinál felvilágosodottságnak Németü é héberü írt Művei Ei Wor z seine Zei stb Oeden-bur 186 Jüdisch-religiös Zeitfragé Oeden-bur 1869 héberü is Fia Báro vo S. báró á megalapítója fiata korába Német­keresztúro Talmudo tanult későb kikeresztelkedett Atyj halálako 40 frt-o adományozot sopron temet falkerítésére V ö Pollák zsidó történet Sopronban

14415.h

CÍMSZ Seidl

SZEMÉLYNÉ Seidl Herm

SZÓCIK Seidl Herma keresked meg Sopronb 18 áp Németkeresztúr é kongressz egybehívá elő propagand csiná felvilágosodottságna Német héber ír Műve E Wo sein Ze st Oeden-bu 18 Jüdisch-religiö Zeitfrag Oeden-bu 186 héber i Fi Bár v S bár megalapítój fiat koráb Német­keresztúr Talmud tanul késő kikeresztelkedet Aty halálak 4 frt- adományozo sopro teme falkerítésér Pollá zsid történe Sopronba

14415.

CÍMS Seid

SZEMÉLYN Seid Her

SZÓCI Seid Herm kereske me Sopron 1 á Németkeresztú kongress egybehív el propagan csin felvilágosodottságn Néme hébe í Műv W sei Z s Oeden-b 1 Jüdisch-religi Zeitfra Oeden-b 18 hébe F Bá bá megalapító fia korá Német­keresztú Talmu tanu kés kikeresztelkede At halála frt adományoz sopr tem falkerítésé Poll zsi történ Sopronb

14415

CÍM Sei

SZEMÉLY Sei He

SZÓC Sei Her keresk m Sopro Németkereszt kongres egybehí e propaga csi felvilágosodottság Ném héb Mű se Oeden- Jüdisch-relig Zeitfr Oeden- 1 héb B b megalapít fi kor Német­kereszt Talm tan ké kikeresztelked A halál fr adományo sop te falkerítés Pol zs törté Sopron

1441

CÍ Se

SZEMÉL Se H

SZÓ Se He keres Sopr Németkeresz kongre egybeh propag cs felvilágosodottsá Né hé M s Oeden Jüdisch-reli Zeitf Oeden hé megalapí f ko Német­keresz Tal ta k kikeresztelke halá f adomány so t falkeríté Po z tört Sopro