14419.htm

CÍMSZÓ: Selach

SZÓCIKK: Selach, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 13. fejezetének elejétől a 15. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma : a kémek, Mózes könyörög a népért, áldozati törvény, a tészta zsengéje, tévedés, szándékosság, a szombatrontó büntetése, a ruhaszegély rojtjai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jósua könyve 2. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban viszont Józsua küld kémeket Jericho városába, az előbbiben meg Mózes egész Palesztinába.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4419. címszó a lexikon => 781. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14419.htm

CÍMSZÓ: Selach

SZÓCIKK: Selach, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 13. fejezetének elejétől a 15. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma : a kémek, Mózes könyörög a népért, áldozati törvény, a tészta zsengéje, tévedés, szándékosság, a szombatrontó büntetése, a ruhaszegély rojtjai. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jósua könyve 2. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórái és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban viszont Józsua küld kémeket Jericho városába, az előbbiben meg Mózes egész Palesztinába.

14419.ht

CÍMSZÓ Selac

SZÓCIKK Selach hetiszakasz mel Móze 4 könyv 13 fejezeténe elejétő 15 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalm kémek Móze könyörö népért áldozat törvény tészt zsengéje tévedés szándékosság szombatront büntetése ruhaszegél rojtjai hetiszakaszho tartoz próféta rés Jósu könyv 2 fejezeténe elejétő fejeze végéi terjed tórá é próféta rés közöt a a összefüggés hog e utóbbiba viszon Józsu kül kémeke Jerich városába a előbbibe me Móze egés Palesztinába

14419.h

CÍMSZ Sela

SZÓCIK Selac hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén elejét 1 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartal kéme Móz könyör népér áldoza törvén tész zsengéj tévedé szándékossá szombatron büntetés ruhaszegé rojtja hetiszakaszh tarto prófét ré Jós köny fejezetén elejét fejez végé terje tór prófét ré közö összefüggé ho utóbbib viszo Józs kü kémek Jeric városáb előbbib m Móz egé Palesztináb

14419.

CÍMS Sel

SZÓCI Sela hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tarta kém Mó könyö népé áldoz törvé tés zsengé téved szándékoss szombatro bünteté ruhaszeg rojtj hetiszakasz tart prófé r Jó kön fejezeté elejé feje vég terj tó prófé r köz összefügg h utóbbi visz Józ k kéme Jeri városá előbbi Mó eg Palesztiná

14419

CÍM Se

SZÓC Sel hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tart ké M köny nép áldo törv té zseng téve szándékos szombatr büntet ruhasze rojt hetiszakas tar próf J kö fejezet elej fej vé ter t próf kö összefüg utóbb vis Jó kém Jer város előbb M e Palesztin

1441

CÍ S

SZÓ Se hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tar k kön né áld tör t zsen tév szándéko szombat bünte ruhasz roj hetiszaka ta pró k fejeze ele fe v te pró k összefü utób vi J ké Je váro előb Paleszti