14423.htm

CÍMSZÓ: Seló ószáni

SZÓCIKK: Seló ószáni (h.). Magyarul: aki nem teremtett meg engem (ilyennek, vagy olyannak). A reggeli liturgia három benedikciójának záró formulája, amelyet mindegyikben más-más szóval fejeznek be. Az első benedikciónak gój, a másodiknak eved (rabszolga), a harmadiknak isó (asszony) az utolsó szava. Az elsőben faji származásáért, a másodikban emberi állapotáért, a harmadikban neméért hálálkodik az ájtatoskodó. Ezt azonban nem úgy fejezi ki, hogy: Áldott légy Te Örökkévaló Istenünk, aki engem zsidónak (szabad embernek, férfiúnak) teremtettél meg, hanem úgy : Áldott légy stb., aki nem teremtettél meg nemzsidónak (rabszolgának, aszszonynak). A nemzsidót a gój szóval fejezi ki az áldásmondás. Mindhárom talmudi eredetű, de már régen támadtak viták a gój kifejezés miatt, mert félreértésre adott alkalmat. Az egyházi cenzúra intézményesítése idején gój helyett nochrit szedettek az imakönyvekbe, de később elejtették e szó használatát, mert nochri általában idegent jelent, még idegen származású zsidót is. A XVIII. sz.-ban gój és nochri helyett akum szót használtak (Ovdé kochóvim umazu-losz = csillagok és csillagképek szolgái szavaknak héber abbreviaturája, 1. Akum). Amantuai (1558),thingeni (1560),prágai (1566),velencei (1566 és 1572), a dyhernfurti (1694) kiadású sziddurok a vitás formula helyett a seószáni jiszróel = aki zsidónak teremtettél engem formulát használják. A wilnai gáon, úgyszintén a XVI. és a XVII. sz. több nagyhírű kodifikátora ezt a formulát ajánlja, mert jobban megfelel a zsidó alázatosságnak és nem okozhat félreértést azok között, akik a héber nyelvet hiányosan ismerik. L. Gój.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4423. címszó a lexikon => 782. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14423.htm

CÍMSZÓ: Seló ószáni

SZÓCIKK: Seló ószáni h. . Magyarul: aki nem teremtett meg engem ilyennek, vagy olyannak . A reggeli liturgia három benedikciójának záró formulája, amelyet mindegyikben más-más szóval fejeznek be. Az első benedikciónak gój, a másodiknak eved rabszolga , a harmadiknak isó asszony az utolsó szava. Az elsőben faji származásáért, a másodikban emberi állapotáért, a harmadikban neméért hálálkodik az ájtatoskodó. Ezt azonban nem úgy fejezi ki, hogy: Áldott légy Te Örökkévaló Istenünk, aki engem zsidónak szabad embernek, férfiúnak teremtettél meg, hanem úgy : Áldott légy stb., aki nem teremtettél meg nemzsidónak rabszolgának, aszszonynak . A nemzsidót a gój szóval fejezi ki az áldásmondás. Mindhárom talmudi eredetű, de már régen támadtak viták a gój kifejezés miatt, mert félreértésre adott alkalmat. Az egyházi cenzúra intézményesítése idején gój helyett nochrit szedettek az imakönyvekbe, de később elejtették e szó használatát, mert nochri általában idegent jelent, még idegen származású zsidót is. A XVIII. sz.-ban gój és nochri helyett akum szót használtak Ovdé kochóvim umazu-losz = csillagok és csillagképek szolgái szavaknak héber abbreviaturája, 1. Akum . Amantuai 1558 ,thingeni 1560 ,prágai 1566 ,velencei 1566 és 1572 , a dyhernfurti 1694 kiadású sziddurok a vitás formula helyett a seószáni jiszróel = aki zsidónak teremtettél engem formulát használják. A wilnai gáon, úgyszintén a XVI. és a XVII. sz. több nagyhírű kodifikátora ezt a formulát ajánlja, mert jobban megfelel a zsidó alázatosságnak és nem okozhat félreértést azok között, akik a héber nyelvet hiányosan ismerik. L. Gój.

14423.ht

CÍMSZÓ Sel ószán

SZÓCIKK Sel ószán h Magyarul ak ne teremtet me enge ilyennek vag olyanna reggel liturgi háro benedikciójána zár formulája amelye mindegyikbe más-má szóva fejezne be A els benedikcióna gój másodikna eve rabszolg harmadikna is asszon a utols szava A elsőbe faj származásáért másodikba ember állapotáért harmadikba neméér hálálkodi a ájtatoskodó Ez azonba ne úg fejez ki hogy Áldot lég T Örökkéval Istenünk ak enge zsidóna szaba embernek férfiúna teremtetté meg hane úg Áldot lég stb. ak ne teremtetté me nemzsidóna rabszolgának aszszonyna nemzsidó gó szóva fejez k a áldásmondás Mindháro talmud eredetű d má rége támadta vitá gó kifejezé miatt mer félreértésr adot alkalmat A egyház cenzúr intézményesítés idejé gó helyet nochri szedette a imakönyvekbe d későb elejtetté sz használatát mer nochr általába idegen jelent mé idege származás zsidó is XVIII sz.-ba gó é nochr helyet aku szó használta Ovd kochóvi umazu-los csillago é csillagképe szolgá szavakna hébe abbreviaturája 1 Aku Amantua 155 ,thingen 156 ,prága 156 ,velence 156 é 157 dyhernfurt 169 kiadás szidduro vitá formul helyet seószán jiszróe ak zsidóna teremtetté enge formulá használják wilna gáon úgyszinté XVI é XVII sz töb nagyhír kodifikátor ez formulá ajánlja mer jobba megfele zsid alázatosságna é ne okozha félreértés azo között aki hébe nyelve hiányosa ismerik L Gój

14423.h

CÍMSZ Se ószá

SZÓCIK Se ószá Magyaru a n teremte m eng ilyenne va olyann regge liturg hár benedikcióján zá formuláj amely mindegyikb más-m szóv fejezn b el benedikción gó másodikn ev rabszol harmadikn i asszo utol szav elsőb fa származásáér másodikb embe állapotáér harmadikb neméé hálálkod ájtatoskod E azonb n ú feje k hog Áldo lé Örökkéva Istenün a eng zsidón szab emberne férfiún teremtett me han ú Áldo lé stb a n teremtett m nemzsidón rabszolgána aszszonyn nemzsid g szóv feje áldásmondá Mindhár talmu eredet m rég támadt vit g kifejez miat me félreértés ado alkalma egyhá cenzú intézményesíté idej g helye nochr szedett imakönyvekb késő elejtett s használatá me noch általáb idege jelen m ideg származá zsid i XVII sz.-b g noch helye ak sz használt Ov kochóv umazu-lo csillag csillagkép szolg szavakn héb abbreviaturáj Ak Amantu 15 ,thinge 15 ,prág 15 ,velenc 15 15 dyhernfur 16 kiadá sziddur vit formu helye seószá jiszró a zsidón teremtett eng formul használjá wiln gáo úgyszint XV XVI s tö nagyhí kodifikáto e formul ajánlj me jobb megfel zsi alázatosságn n okozh félreérté az közöt ak héb nyelv hiányos ismeri Gó

14423.

CÍMS S ósz

SZÓCI S ósz Magyar teremt en ilyenn v olyan regg litur há benedikciójá z formulá amel mindegyik más- szó fejez e benedikció g második e rabszo harmadik assz uto sza első f származásáé második emb állapotáé harmadik nemé hálálko ájtatosko azon fej ho Áld l Örökkév Istenü en zsidó sza embern férfiú teremtet m ha Áld l st teremtet nemzsidó rabszolgán aszszony nemzsi szó fej áldásmond Mindhá talm erede ré támad vi kifeje mia m félreérté ad alkalm egyh cenz intézményesít ide hely noch szedet imakönyvek kés elejtet használat m noc általá ideg jele ide származ zsi XVI sz.- noc hely a s használ O kochó umazu-l csilla csillagké szol szavak hé abbreviaturá A Amant 1 ,thing 1 ,prá 1 ,velen 1 1 dyhernfu 1 kiad sziddu vi form hely seósz jiszr zsidó teremtet en formu használj wil gá úgyszin X XV t nagyh kodifikát formu ajánl m job megfe zs alázatosság okoz félreért a közö a hé nyel hiányo ismer G

14423

CÍM ós

SZÓC ós Magya terem e ilyen olya reg litu h benedikciój formul ame mindegyi más sz feje benedikci másodi rabsz harmadi ass ut sz els származásá másodi em állapotá harmadi nem hálálk ájtatosk azo fe h Ál Örökké Isten e zsid sz ember férfi teremte h Ál s teremte nemzsid rabszolgá aszszon nemzs sz fe áldásmon Mindh tal ered r táma v kifej mi félreért a alkal egy cen intézményesí id hel noc szede imakönyve ké elejte használa no által ide jel id szárma zs XV sz. no hel haszná koch umazu- csill csillagk szo szava h abbreviatur Aman ,thin ,pr ,vele dyhernf kia szidd v for hel seós jisz zsid teremte e form használ wi g úgyszi X nagy kodifiká form aján jo megf z alázatossá oko félreér köz h nye hiány isme

1442

CÍ ó

SZÓ ó Magy tere ilye oly re lit benedikció formu am mindegy má s fej benedikc másod rabs harmad as u s el származás másod e állapot harmad ne hálál ájtatos az f Á Örökk Iste zsi s embe férf teremt Á teremt nemzsi rabszolg aszszo nemz s f áldásmo Mind ta ere tám kife m félreér alka eg ce intézményes i he no szed imakönyv k elejt használ n álta id je i szárm z X sz n he haszn koc umazu csil csillag sz szav abbreviatu Ama ,thi ,p ,vel dyhern ki szid fo he seó jis zsi teremt for haszná w úgysz nag kodifik for ajá j meg alázatoss ok félreé kö ny hián ism