14424.htm

CÍMSZÓ: Selós eszrémidósz

SZÓCIKK: Selós eszrémidósz(h.). Tizenháromjótulajdonság. Isten tizenhárom attribútuma Mózes II. k. 34. f. 6-7. v. alapján. (JHVA, JHVA kegyelmes és irgalmas isten, hosszantűrő, nagykegyességű és igazságos, ki megtartja szeretetét ezrediziglen, megbocsát vétket, elpártolást és bűnt s elengedi ). Tizenháromban a Talmud állapította meg Isten attribútumait, a S. összefoglaló elnevezés is tőle ered (Róshasáná 17a) és olyan hatást tulajdonít a Szentírás vonatkozó verseinek, hogy engesztelést remél az elmondásukból. Ezért már a Talmud kora óta a liturgiában is meggyökeresedett ez a formula és böjtnapokon, főleg jomkippur napján több ízben is elrecitálják. A jomkippurt megelőző második nap hajnali szelichája (1. o)költői formában dolgozta fel a S.-t. A régi zsidó bibliakomentátorok között sok vitára adott alkalmat a talmudi megállapítás, mert a Szentírás fonntebb idézett szövegében felsorolt isteni tulajdonságok nem adják a tizenhármat. V. ö. Ibn Ezra kommentárját az idézett versekhez..


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4424. címszó a lexikon => 782. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14424.htm

CÍMSZÓ: Selós eszrémidósz

SZÓCIKK: Selós eszrémidósz h. . Tizenháromjótulajdonság. Isten tizenhárom attribútuma Mózes II. k. 34. f. 6-7. v. alapján. JHVA, JHVA kegyelmes és irgalmas isten, hosszantűrő, nagykegyességű és igazságos, ki megtartja szeretetét ezrediziglen, megbocsát vétket, elpártolást és bűnt s elengedi . Tizenháromban a Talmud állapította meg Isten attribútumait, a S. összefoglaló elnevezés is tőle ered Róshasáná 17a és olyan hatást tulajdonít a Szentírás vonatkozó verseinek, hogy engesztelést remél az elmondásukból. Ezért már a Talmud kora óta a liturgiában is meggyökeresedett ez a formula és böjtnapokon, főleg jomkippur napján több ízben is elrecitálják. A jomkippurt megelőző második nap hajnali szelichája 1. o költői formában dolgozta fel a S.-t. A régi zsidó bibliakomentátorok között sok vitára adott alkalmat a talmudi megállapítás, mert a Szentírás fonntebb idézett szövegében felsorolt isteni tulajdonságok nem adják a tizenhármat. V. ö. Ibn Ezra kommentárját az idézett versekhez..

14424.ht

CÍMSZÓ Seló eszrémidós

SZÓCIKK Seló eszrémidós h Tizenháromjótulajdonság Iste tizenháro attribútum Móze II k 34 f 6-7 v alapján JHVA JHV kegyelme é irgalma isten hosszantűrő nagykegyesség é igazságos k megtartj szereteté ezrediziglen megbocsá vétket elpártolás é bűn elenged Tizenháromba Talmu állapított me Iste attribútumait S összefoglal elnevezé i től ere Róshasán 17 é olya hatás tulajdoní Szentírá vonatkoz verseinek hog engesztelés remé a elmondásukból Ezér má Talmu kor ót liturgiába i meggyökeresedet e formul é böjtnapokon főle jomkippu napjá töb ízbe i elrecitálják jomkippur megelőz másodi na hajnal szelicháj 1 költő formába dolgozt fe S.-t rég zsid bibliakomentátoro közöt so vitár adot alkalma talmud megállapítás mer Szentírá fonnteb idézet szövegébe felsorol isten tulajdonságo ne adjá tizenhármat V ö Ib Ezr kommentárjá a idézet versekhez.

14424.h

CÍMSZ Sel eszrémidó

SZÓCIK Sel eszrémidó Tizenháromjótulajdonsá Ist tizenhár attribútu Móz I 3 6- alapjá JHV JH kegyelm irgalm iste hosszantűr nagykegyessé igazságo megtart szeretet ezredizigle megbocs vétke elpártolá bű elenge Tizenháromb Talm állapítot m Ist attribútumai összefogla elnevez tő er Róshasá 1 oly hatá tulajdon Szentír vonatko verseine ho engesztelé rem elmondásukbó Ezé m Talm ko ó liturgiáb meggyökeresede formu böjtnapoko fől jomkipp napj tö ízb elrecitáljá jomkippu megelő másod n hajna szelichá költ formáb dolgoz f S.- ré zsi bibliakomentátor közö s vitá ado alkalm talmu megállapítá me Szentír fonnte idéze szövegéb felsoro iste tulajdonság n adj tizenhárma I Ez kommentárj idéze versekhez

14424.

CÍMS Se eszrémid

SZÓCI Se eszrémid Tizenháromjótulajdons Is tizenhá attribút Mó 6 alapj JH J kegyel irgal ist hosszantű nagykegyess igazság megtar szerete ezredizigl megboc vétk elpártol b eleng Tizenhárom Tal állapíto Is attribútuma összefogl elneve t e Róshas ol hat tulajdo Szentí vonatk versein h engesztel re elmondásukb Ez Tal k liturgiá meggyökeresed form böjtnapok fő jomkip nap t íz elrecitálj jomkipp megel máso hajn szelich köl formá dolgo S. r zs bibliakomentáto köz vit ad alkal talm megállapít m Szentí fonnt idéz szövegé felsor ist tulajdonsá ad tizenhárm E kommentár idéz versekhe

14424

CÍM S eszrémi

SZÓC S eszrémi Tizenháromjótulajdon I tizenh attribú M alap J kegye irga is hosszant nagykegyes igazsá megta szeret ezredizig megbo vét elpárto elen Tizenháro Ta állapít I attribútum összefog elnev Rósha o ha tulajd Szent vonat versei engeszte r elmondásuk E Ta liturgi meggyökerese for böjtnapo f jomki na í elrecitál jomkip mege más haj szelic kö form dolg S z bibliakomentát kö vi a alka tal megállapí Szent fonn idé szöveg felso is tulajdons a tizenhár kommentá idé versekh

1442

CÍ eszrém

SZÓ eszrém Tizenháromjótulajdo tizen attrib ala kegy irg i hosszan nagykegye igazs megt szere ezredizi megb vé elpárt ele Tizenhár T állapí attribútu összefo elne Rósh h tulaj Szen vona verse engeszt elmondásu T liturg meggyökeres fo böjtnap jomk n elrecitá jomki meg má ha szeli k for dol bibliakomentá k v alk ta megállap Szen fon id szöve fels i tulajdon tizenhá komment id versek