14427.htm

CÍMSZÓ: Selosó oszor ikórim

SZÓCIKK: "Selosó oszor ikórim (h.). Tizenhárom hitágazat, amelyet Maimonides Mózes állított fel a zsidó hitvallás alapjául. A hitvallomás minden verse ani maaminnal(hiszem) kezdődik. 1. Hiszem tökéletes meggyőződéssel, hogy a Teremtő, magasztaltassék az ő neve, minden lénynek teremtője és igazgatója és hogy ő főoka mindennek, ami volt, van és lesz; 2. hogy ő az egyetlen, kihez semmi viszonyban hasonló egység nincsen és csak ő az egyetlen istenünk, aki volt, van és lesz; 3. hogy Isten testetlen, szabad a testiség minden változatától és semminemű alakban nem képzelhető ; 4. Ő az első és utolsó; 5. Ő rajta kívül imádni senkit sem szabad; 6. hogy a próféták minden szava igaz; 7. hogy Mózes minden próféciája igaz és minden próféták feje volt; 8. hogy az egész szentírás, ahogy bírjuk, Mózesnek nyilváníttatott; 9. hogy a szentírás sohasem cseréltetett fel mással és sohasem fog másnak nyilváníttatni; 10. hogy Isten tudja minden ember gondolatait és cselekedeteit; 11. hogy megjutalmazza a törvénytartókat és megbünteti a törvény áthágóit; 12. hogy el fog jönni a Messiás ; 13. hogy fel fognak támadni a halottak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4427. címszó a lexikon => 783. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14427.htm

CÍMSZÓ: Selosó oszor ikórim

SZÓCIKK: Selosó oszor ikórim h. . Tizenhárom hitágazat, amelyet Maimonides Mózes állított fel a zsidó hitvallás alapjául. A hitvallomás minden verse ani maaminnal hiszem kezdődik. 1. Hiszem tökéletes meggyőződéssel, hogy a Teremtő, magasztaltassék az ő neve, minden lénynek teremtője és igazgatója és hogy ő főoka mindennek, ami volt, van és lesz; 2. hogy ő az egyetlen, kihez semmi viszonyban hasonló egység nincsen és csak ő az egyetlen istenünk, aki volt, van és lesz; 3. hogy Isten testetlen, szabad a testiség minden változatától és semminemű alakban nem képzelhető ; 4. Ő az első és utolsó; 5. Ő rajta kívül imádni senkit sem szabad; 6. hogy a próféták minden szava igaz; 7. hogy Mózes minden próféciája igaz és minden próféták feje volt; 8. hogy az egész szentírás, ahogy bírjuk, Mózesnek nyilváníttatott; 9. hogy a szentírás sohasem cseréltetett fel mással és sohasem fog másnak nyilváníttatni; 10. hogy Isten tudja minden ember gondolatait és cselekedeteit; 11. hogy megjutalmazza a törvénytartókat és megbünteti a törvény áthágóit; 12. hogy el fog jönni a Messiás ; 13. hogy fel fognak támadni a halottak.

14427.ht

CÍMSZÓ Selos oszo ikóri

SZÓCIKK Selos oszo ikóri h Tizenháro hitágazat amelye Maimonide Móze állítot fe zsid hitvallá alapjául hitvallomá minde vers an maaminna hisze kezdődik 1 Hisze tökélete meggyőződéssel hog Teremtő magasztaltassé a neve minde lényne teremtőj é igazgatój é hog főok mindennek am volt va é lesz 2 hog a egyetlen kihe semm viszonyba hasonl egysé nincse é csa a egyetle istenünk ak volt va é lesz 3 hog Iste testetlen szaba testisé minde változatátó é semminem alakba ne képzelhet 4 a els é utolsó 5 rajt kívü imádn senki se szabad 6 hog prófétá minde szav igaz 7 hog Móze minde próféciáj iga é minde prófétá fej volt 8 hog a egés szentírás ahog bírjuk Mózesne nyilváníttatott 9 hog szentírá sohase cseréltetet fe mássa é sohase fo másna nyilváníttatni 10 hog Iste tudj minde embe gondolatai é cselekedeteit 11 hog megjutalmazz törvénytartóka é megbüntet törvén áthágóit 12 hog e fo jönn Messiá 13 hog fe fogna támadn halottak

14427.h

CÍMSZ Selo osz ikór

SZÓCIK Selo osz ikór Tizenhár hitágaza amely Maimonid Móz állíto f zsi hitvall alapjáu hitvallom mind ver a maaminn hisz kezdődi Hisz tökélet meggyőződésse ho Teremt magasztaltass nev mind lényn teremtő igazgató ho főo mindenne a vol v les ho egyetle kih sem viszonyb hason egys nincs cs egyetl istenün a vol v les ho Ist testetle szab testis mind változatát semmine alakb n képzelhe el utols raj kív imád senk s szaba ho prófét mind sza iga ho Móz mind próféciá ig mind prófét fe vol ho egé szentírá aho bírju Mózesn nyilváníttatot ho szentír sohas cseréltete f máss sohas f másn nyilváníttatn 1 ho Ist tud mind emb gondolata cselekedetei 1 ho megjutalmaz törvénytartók megbünte törvé áthágói 1 ho f jön Messi 1 ho f fogn támad halotta

14427.

CÍMS Sel os ikó

SZÓCI Sel os ikó Tizenhá hitágaz amel Maimoni Mó állít zs hitval alapjá hitvallo min ve maamin his kezdőd His tökéle meggyőződéss h Terem magasztaltas ne min lény teremt igazgat h fő mindenn vo le h egyetl ki se viszony haso egy ninc c egyet istenü vo le h Is testetl sza testi min változatá semmin alak képzelh e utol ra kí imá sen szab h prófé min sz ig h Mó min próféci i min prófé f vo h eg szentír ah bírj Mózes nyilváníttato h szentí soha cseréltet más soha más nyilváníttat h Is tu min em gondolat cselekedete h megjutalma törvénytartó megbünt törv áthágó h jö Mess h fog táma halott

14427

CÍM Se o ik

SZÓC Se o ik Tizenh hitága ame Maimon M állí z hitva alapj hitvall mi v maami hi kezdő Hi tökél meggyőződés Tere magasztalta n mi lén terem igazga f minden v l egyet k s viszon has eg nin egye isten v l I testet sz test mi változat semmi ala képzel uto r k im se sza próf mi s i M mi próféc mi próf v e szentí a bír Móze nyilváníttat szent soh cserélte má soh má nyilvánítta I t mi e gondola cselekedet megjutalm törvénytart megbün tör áthág j Mes fo tám halot

1442

CÍ S i

SZÓ S i Tizen hitág am Maimo áll hitv alap hitval m maam h kezd H töké meggyőződé Ter magasztalt m lé tere igazg minde egye viszo ha e ni egy iste teste s tes m változa semm al képze ut i s sz pró m m prófé m pró szent bí Móz nyilvánítta szen so cserélt m so m nyilvánítt m gondol cselekede megjutal törvénytar megbü tö áthá Me f tá halo