14428.htm

CÍMSZÓ: Selósó szeforim

SZÓCIKK: "Selósó szeforim (h.).Három könyv. Az isteni ítélkezés három könyve, amely a Talmud szerint nyitottan fekszik ros hasónó napján Isten előtt. S. niftóchim berós hasónó; achasz sel resóim gemurim, achasz sel cadikim gemurim, veachasz sel benónim. Három könyv áll nyitva ros hasónó (újév) napján: az egyik a legbűnösöbbeké, a másik a legjámborabbaké. a harmadik pedig a középszerűeké."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4428. címszó a lexikon => 783. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14428.htm

CÍMSZÓ: Selósó szeforim

SZÓCIKK: Selósó szeforim h. .Három könyv. Az isteni ítélkezés három könyve, amely a Talmud szerint nyitottan fekszik ros hasónó napján Isten előtt. S. niftóchim berós hasónó; achasz sel resóim gemurim, achasz sel cadikim gemurim, veachasz sel benónim. Három könyv áll nyitva ros hasónó újév napján: az egyik a legbűnösöbbeké, a másik a legjámborabbaké. a harmadik pedig a középszerűeké.

14428.ht

CÍMSZÓ Selós szefori

SZÓCIKK Selós szefori h .Háro könyv A isten ítélkezé háro könyve amel Talmu szerin nyitotta fekszi ro hasón napjá Iste előtt S niftóchi beró hasónó achas se resói gemurim achas se cadiki gemurim veachas se benónim Háro köny ál nyitv ro hasón újé napján a egyi legbűnösöbbeké mási legjámborabbaké harmadi pedi középszerűeké

14428.h

CÍMSZ Seló szefor

SZÓCIK Seló szefor .Hár köny iste ítélkez hár könyv ame Talm szeri nyitott feksz r hasó napj Ist előt niftóch ber hasón acha s resó gemuri acha s cadik gemuri veacha s benóni Hár kön á nyit r hasó új napjá egy legbűnösöbbek más legjámborabbak harmad ped középszerűek

14428.

CÍMS Sel szefo

SZÓCI Sel szefo .Há kön ist ítélke há köny am Tal szer nyitot feks has nap Is elő niftóc be hasó ach res gemur ach cadi gemur veach benón Há kö nyi has ú napj eg legbűnösöbbe má legjámborabba harma pe középszerűe

14428

CÍM Se szef

SZÓC Se szef .H kö is ítélk h kön a Ta sze nyito fek ha na I el niftó b has ac re gemu ac cad gemu veac benó H k ny ha nap e legbűnösöbb m legjámborabb harm p középszerű

1442

CÍ S sze

SZÓ S sze . k i ítél kö T sz nyit fe h n e nift ha a r gem a ca gem vea ben n h na legbűnösöb legjámborab har középszer