14429.htm

CÍMSZÓ: Seltmann

SZEMÉLYNÉV: Seltmann Lajos

SZÓCIKK: "Seltmann, 1. Lajos, rabbi, szül. Tiszanánán (Heves vm.) 1854 jan. 17. Atyja, S. Sándor 1800-60, a hevesmegyei Poroszló község rabbija és tanítója volt. Tanulmányait Pozsonyban, Bécsben és Berlinben végezte. 1878-ban lett rabbi Szegeden, 1879 óta főrabbi Hódmezővásárhelyen. Kiváló talmudtudós s exegeta és számos tanulmányt írt német és héber folyóiratokba, a M. Zs. -Szemlébe és az IMIT Évkönyveibe. Előbbiben megjelentek : Külföldi utániból (1883-84); Gróf Teleky Sándor és a zsidók (1885). Az IMIT Évkönyvében jelentek meg Életképek (1895-98) c. értekezései. Ezekben nemcsak a valódi zsidó világot és szellemet örökíti meg, hanem a zsidó tárgyú, magyar nyelvű széppróza egyik kezdeményezője lett. Egyéb müvei: Redák (1896) és Lulé de Misztefiná (1898); Az aranyborjú és a zsidóság (1897) és önálló kötete A nő a talmudban (1886). Az Egyenlőségben jelent meg Zsidó volt-e Shylock? c. tanulmánya. Héber nyelven írt tanulmányai a Lippe-féle Hajehudi és a Graber-féle igen jelentékeny Ocár Haszifrusz teológiai folyóiratokban jelentek meg, de több ponsum is közli értekezéseit főkép házasságjogi kérdésekről."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4429. címszó a lexikon => 783. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14429.htm

CÍMSZÓ: Seltmann

SZEMÉLYNÉV: Seltmann Lajos

SZÓCIKK: Seltmann, 1. Lajos, rabbi, szül. Tiszanánán Heves vm. 1854 jan. 17. Atyja, S. Sándor 1800-60, a hevesmegyei Poroszló község rabbija és tanítója volt. Tanulmányait Pozsonyban, Bécsben és Berlinben végezte. 1878-ban lett rabbi Szegeden, 1879 óta főrabbi Hódmezővásárhelyen. Kiváló talmudtudós s exegeta és számos tanulmányt írt német és héber folyóiratokba, a M. Zs. -Szemlébe és az IMIT Évkönyveibe. Előbbiben megjelentek : Külföldi utániból 1883-84 ; Gróf Teleky Sándor és a zsidók 1885 . Az IMIT Évkönyvében jelentek meg Életképek 1895-98 c. értekezései. Ezekben nemcsak a valódi zsidó világot és szellemet örökíti meg, hanem a zsidó tárgyú, magyar nyelvű széppróza egyik kezdeményezője lett. Egyéb müvei: Redák 1896 és Lulé de Misztefiná 1898 ; Az aranyborjú és a zsidóság 1897 és önálló kötete A nő a talmudban 1886 . Az Egyenlőségben jelent meg Zsidó volt-e Shylock? c. tanulmánya. Héber nyelven írt tanulmányai a Lippe-féle Hajehudi és a Graber-féle igen jelentékeny Ocár Haszifrusz teológiai folyóiratokban jelentek meg, de több ponsum is közli értekezéseit főkép házasságjogi kérdésekről.

14429.ht

CÍMSZÓ Seltman

SZEMÉLYNÉV Seltman Lajo

SZÓCIKK Seltmann 1 Lajos rabbi szül Tiszanáná Heve vm 185 jan 17 Atyja S Sándo 1800-60 hevesmegye Poroszl közsé rabbij é tanítój volt Tanulmányai Pozsonyban Bécsbe é Berlinbe végezte 1878-ba let rabb Szegeden 187 ót főrabb Hódmezővásárhelyen Kivál talmudtudó exeget é számo tanulmány ír néme é hébe folyóiratokba M Zs -Szemléb é a IMI Évkönyveibe Előbbibe megjelente Külföld utánibó 1883-8 Gró Telek Sándo é zsidó 188 A IMI Évkönyvébe jelente me Életképe 1895-9 c értekezései Ezekbe nemcsa valód zsid világo é szelleme örökít meg hane zsid tárgyú magya nyelv széppróz egyi kezdeményezőj lett Egyé müvei Redá 189 é Lul d Misztefin 189 A aranyborj é zsidósá 189 é önáll kötet n talmudba 188 A Egyenlőségbe jelen me Zsid volt- Shylock c tanulmánya Hébe nyelve ír tanulmánya Lippe-fél Hajehud é Graber-fél ige jelentéken Ocá Haszifrus teológia folyóiratokba jelente meg d töb ponsu i közl értekezései főké házasságjog kérdésekről

14429.h

CÍMSZ Seltma

SZEMÉLYNÉ Seltma Laj

SZÓCIK Seltman Lajo rabb szü Tiszanán Hev v 18 ja 1 Atyj Sánd 1800-6 hevesmegy Porosz közs rabbi tanító vol Tanulmánya Pozsonyba Bécsb Berlinb végezt 1878-b le rab Szegede 18 ó főrab Hódmezővásárhelye Kivá talmudtud exege szám tanulmán í ném héb folyóiratokb Z -Szemlé IM Évkönyveib Előbbib megjelent Külföl utánib 1883- Gr Tele Sánd zsid 18 IM Évkönyvéb jelent m Életkép 1895- értekezése Ezekb nemcs való zsi világ szellem örökí me han zsi tárgy magy nyel széppró egy kezdeményező let Egy müve Red 18 Lu Misztefi 18 aranybor zsidós 18 önál köte talmudb 18 Egyenlőségb jele m Zsi volt Shyloc tanulmány Héb nyelv í tanulmány Lippe-fé Hajehu Graber-fé ig jelentéke Oc Haszifru teológi folyóiratokb jelent me tö pons köz értekezése fők házasságjo kérdésekrő

14429.

CÍMS Seltm

SZEMÉLYN Seltm La

SZÓCI Seltma Laj rab sz Tiszaná He 1 j Aty Sán 1800- hevesmeg Poros köz rabb tanít vo Tanulmány Pozsonyb Bécs Berlin végez 1878- l ra Szeged 1 főra Hódmezővásárhely Kiv talmudtu exeg szá tanulmá né hé folyóiratok -Szeml I Évkönyvei Előbbi megjelen Külfö utáni 1883 G Tel Sán zsi 1 I Évkönyvé jelen Életké 1895 értekezés Ezek nemc val zs vilá szelle örök m ha zs tárg mag nye széppr eg kezdeményez le Eg müv Re 1 L Misztef 1 aranybo zsidó 1 öná köt talmud 1 Egyenlőség jel Zs vol Shylo tanulmán Hé nyel tanulmán Lippe-f Hajeh Graber-f i jelenték O Haszifr teológ folyóiratok jelen m t pon kö értekezés fő házasságj kérdésekr

14429

CÍM Selt

SZEMÉLY Selt L

SZÓC Seltm La ra s Tiszan H At Sá 1800 hevesme Poro kö rab taní v Tanulmán Pozsony Béc Berli vége 1878 r Szege főr Hódmezővásárhel Ki talmudt exe sz tanulm n h folyóirato -Szem Évkönyve Előbb megjele Külf után 188 Te Sá zs Évkönyv jele Életk 189 értekezé Eze nem va z vil szell örö h z tár ma ny szépp e kezdeménye l E mü R Miszte aranyb zsid ön kö talmu Egyenlősé je Z vo Shyl tanulmá H nye tanulmá Lippe- Haje Graber- jelenté Haszif teoló folyóirato jele po k értekezé f házasság kérdések

1442

CÍ Sel

SZEMÉL Sel

SZÓ Selt L r Tisza A S 180 hevesm Por k ra tan Tanulmá Pozson Bé Berl vég 187 Szeg fő Hódmezővásárhe K talmud ex s tanul folyóirat -Sze Évkönyv Előb megjel Kül utá 18 T S z Évköny jel Élet 18 értekez Ez ne v vi szel ör tá m n szép kezdemény m Miszt arany zsi ö k talm Egyenlős j v Shy tanulm ny tanulm Lippe Haj Graber jelent Haszi teol folyóirat jel p értekez házassá kérdése