14430.htm

CÍMSZÓ: Seltmann

SZEMÉLYNÉV: Seltmann Rezső

SZÓCIKK: "Seltmann Rezső,társadalomtudományi író, szül. Hódmezővásárhelyen 1889 febr. 7. S. Lajos fia. Filozófiai és államtudományi tanulmányait a budapesti és lipcsei egyetemeken s az utóbbival kapcsolatos Történelmi Intézetben végezte. 1911. filozófiai doktorátust, 1912. középiskolai és felsőkereskedelmi tanári okleveleket szerzett, azután több középiskolában tanárkodott, legutóbb az V. ker. állami főgimnáziumban. 1920-ban tanári állásától megfosztották s azóta számos magyar és külföldi lap és folyóirat munkatársa. Kőnyvalakban és különlenyomatban megjelent tanulmányai: A német politikai pártok története (Pallas 1911); Ranke, mint politikus (1913); Az orosz agrárreform (1915); Fokozza-e a telepítés a termelést? (1915); A hűbéri társadalom kora (1919); Fascista ideológia és angol reálpolitika (1926); A szocializmus Szovjet­oroszországban (1926); J. Bellers, a Páneurópa-gondolat atyja (1926); A fejlődés törvény szerütlensége a történelemben (Kolozsvár 1926); u. a. szerb nyelven (1927); A háború utáni államok agrárreformjai (20 tanulmány, Szabadka 1928); Az inkvizíció a történelmi kutatások megvilágításában (Budapest 1928). Zsidó történelmi tárgyú értekezései, melyek az inkvizíció korára vonatkoznak az Egyetértésben (1926-27) és a Múlt és Jövőben (1927-1928) jelentek meg. A marannusok része Amerika felfedezésében : Tortura-jegyzőkönyv 1569-ből; Prozelyta mártírok a zsidóságban ; A sevillai Quemadero : Zsidó származású spanyol püspökök; Gábriel de Granada; Az orvos a máglyán). Sajtó alatti müve Babonák eredete és fejlődése. Évenként több előadást tart a Omikében a zsidó történelem köréből és belső munkatársa volt a Révai Nagy Lexikonnak és munkatársa a Közgazdasági Enciklopédiának. E lexikonnak is munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4430. címszó a lexikon => 783. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14430.htm

CÍMSZÓ: Seltmann

SZEMÉLYNÉV: Seltmann Rezső

SZÓCIKK: Seltmann Rezső,társadalomtudományi író, szül. Hódmezővásárhelyen 1889 febr. 7. S. Lajos fia. Filozófiai és államtudományi tanulmányait a budapesti és lipcsei egyetemeken s az utóbbival kapcsolatos Történelmi Intézetben végezte. 1911. filozófiai doktorátust, 1912. középiskolai és felsőkereskedelmi tanári okleveleket szerzett, azután több középiskolában tanárkodott, legutóbb az V. ker. állami főgimnáziumban. 1920-ban tanári állásától megfosztották s azóta számos magyar és külföldi lap és folyóirat munkatársa. Kőnyvalakban és különlenyomatban megjelent tanulmányai: A német politikai pártok története Pallas 1911 ; Ranke, mint politikus 1913 ; Az orosz agrárreform 1915 ; Fokozza-e a telepítés a termelést? 1915 ; A hűbéri társadalom kora 1919 ; Fascista ideológia és angol reálpolitika 1926 ; A szocializmus Szovjet­oroszországban 1926 ; J. Bellers, a Páneurópa-gondolat atyja 1926 ; A fejlődés törvény szerütlensége a történelemben Kolozsvár 1926 ; u. a. szerb nyelven 1927 ; A háború utáni államok agrárreformjai 20 tanulmány, Szabadka 1928 ; Az inkvizíció a történelmi kutatások megvilágításában Budapest 1928 . Zsidó történelmi tárgyú értekezései, melyek az inkvizíció korára vonatkoznak az Egyetértésben 1926-27 és a Múlt és Jövőben 1927-1928 jelentek meg. A marannusok része Amerika felfedezésében : Tortura-jegyzőkönyv 1569-ből; Prozelyta mártírok a zsidóságban ; A sevillai Quemadero : Zsidó származású spanyol püspökök; Gábriel de Granada; Az orvos a máglyán . Sajtó alatti müve Babonák eredete és fejlődése. Évenként több előadást tart a Omikében a zsidó történelem köréből és belső munkatársa volt a Révai Nagy Lexikonnak és munkatársa a Közgazdasági Enciklopédiának. E lexikonnak is munkatársa.

14430.ht

CÍMSZÓ Seltman

SZEMÉLYNÉV Seltman Rezs

SZÓCIKK Seltman Rezső,társadalomtudomány író szül Hódmezővásárhelye 188 febr 7 S Lajo fia Filozófia é államtudomány tanulmányai budapest é lipcse egyetemeke a utóbbiva kapcsolato Történelm Intézetbe végezte 1911 filozófia doktorátust 1912 középiskola é felsőkereskedelm tanár okleveleke szerzett azutá töb középiskolába tanárkodott legutób a V ker állam főgimnáziumban 1920-ba tanár állásátó megfosztottá azót számo magya é külföld la é folyóira munkatársa Kőnyvalakba é különlenyomatba megjelen tanulmányai néme politika párto történet Palla 191 Ranke min politiku 191 A oros agrárrefor 191 Fokozza- telepíté termelést 191 hűbér társadalo kor 191 Fascist ideológi é ango reálpolitik 192 szocializmu Szovjet­oroszországba 192 J Bellers Páneurópa-gondola atyj 192 fejlődé törvén szerütlenség történelembe Kolozsvá 192 u a szer nyelve 192 hábor után államo agrárreformja 2 tanulmány Szabadk 192 A inkvizíci történelm kutatáso megvilágításába Budapes 192 Zsid történelm tárgy értekezései melye a inkvizíci korár vonatkozna a Egyetértésbe 1926-2 é Múl é Jövőbe 1927-192 jelente meg marannuso rész Amerik felfedezésébe Tortura-jegyzőköny 1569-ből Prozelyt mártíro zsidóságba sevilla Quemader Zsid származás spanyo püspökök Gábrie d Granada A orvo máglyá Sajt alatt müv Baboná eredet é fejlődése Évenkén töb előadás tar Omikébe zsid történele körébő é bels munkatárs vol Réva Nag Lexikonna é munkatárs Közgazdaság Enciklopédiának lexikonna i munkatársa

14430.h

CÍMSZ Seltma

SZEMÉLYNÉ Seltma Rez

SZÓCIK Seltma Rezső,társadalomtudomán ír szü Hódmezővásárhely 18 feb Laj fi Filozófi államtudomán tanulmánya budapes lipcs egyetemek utóbbiv kapcsolat Történel Intézetb végezt 191 filozófi doktorátus 191 középiskol felsőkereskedel taná oklevelek szerzet azut tö középiskoláb tanárkodot legutó ke álla főgimnáziumba 1920-b taná állását megfosztott azó szám magy külföl l folyóir munkatárs Kőnyvalakb különlenyomatb megjele tanulmánya ném politik párt történe Pall 19 Rank mi politik 19 oro agrárrefo 19 Fokozza telepít termelés 19 hűbé társadal ko 19 Fascis ideológ ang reálpoliti 19 szocializm Szovjet­oroszországb 19 Beller Páneurópa-gondol aty 19 fejlőd törvé szerütlensé történelemb Kolozsv 19 sze nyelv 19 hábo utá állam agrárreformj tanulmán Szabad 19 inkvizíc történel kutatás megvilágításáb Budape 19 Zsi történel tárg értekezése mely inkvizíc korá vonatkozn Egyetértésb 1926- Mú Jövőb 1927-19 jelent me marannus rés Ameri felfedezéséb Tortura-jegyzőkön 1569-bő Prozely mártír zsidóságb sevill Quemade Zsi származá spany püspökö Gábri Granad orv mágly Saj alat mü Babon erede fejlődés Évenké tö előadá ta Omikéb zsi történel köréb bel munkatár vo Rév Na Lexikonn munkatár Közgazdasá Enciklopédiána lexikonn munkatárs

14430.

CÍMS Seltm

SZEMÉLYN Seltm Re

SZÓCI Seltm Rezső,társadalomtudomá í sz Hódmezővásárhel 1 fe La f Filozóf államtudomá tanulmány budape lipc egyeteme utóbbi kapcsola Történe Intézet végez 19 filozóf doktorátu 19 középisko felsőkereskede tan oklevele szerze azu t középiskolá tanárkodo legut k áll főgimnáziumb 1920- tan állásá megfosztot az szá mag külfö folyói munkatár Kőnyvalak különlenyomat megjel tanulmány né politi pár történ Pal 1 Ran m politi 1 or agrárref 1 Fokozz telepí termelé 1 hűb társada k 1 Fasci ideoló an reálpolit 1 szocializ Szovjet­oroszország 1 Belle Páneurópa-gondo at 1 fejlő törv szerütlens történelem Kolozs 1 sz nyel 1 háb ut álla agrárreform tanulmá Szaba 1 inkvizí történe kutatá megvilágításá Budap 1 Zs történe tár értekezés mel inkvizí kor vonatkoz Egyetértés 1926 M Jövő 1927-1 jelen m marannu ré Amer felfedezésé Tortura-jegyzőkö 1569-b Prozel mártí zsidóság sevil Quemad Zs származ span püspök Gábr Grana or mágl Sa ala m Babo ered fejlődé Évenk t előad t Omiké zs történe köré be munkatá v Ré N Lexikon munkatá Közgazdas Enciklopédián lexikon munkatár

14430

CÍM Selt

SZEMÉLY Selt R

SZÓC Selt Rezső,társadalomtudom s Hódmezővásárhe f L Filozó államtudom tanulmán budap lip egyetem utóbb kapcsol Történ Intéze vége 1 filozó doktorát 1 középisk felsőkeresked ta oklevel szerz az középiskol tanárkod legu ál főgimnázium 1920 ta állás megfoszto a sz ma külf folyó munkatá Kőnyvala különlenyoma megje tanulmán n polit pá törté Pa Ra polit o agrárre Fokoz telep termel hű társad Fasc ideol a reálpoli szociali Szovjet­oroszorszá Bell Páneurópa-gond a fejl tör szerütlen történele Koloz s nye há u áll agrárrefor tanulm Szab inkviz történ kutat megvilágítás Buda Z történ tá értekezé me inkviz ko vonatko Egyetérté 192 Jöv 1927- jele marann r Ame felfedezés Tortura-jegyzők 1569- Proze márt zsidósá sevi Quema Z szárma spa püspö Gáb Gran o mág S al Bab ere fejlőd Éven előa Omik z történ kör b munkat R Lexiko munkat Közgazda Enciklopédiá lexiko munkatá

1443

CÍ Sel

SZEMÉL Sel

SZÓ Sel Rezső,társadalomtudo Hódmezővásárh Filoz államtudo tanulmá buda li egyete utób kapcso Törté Intéz vég filoz doktorá középis felsőkereske t okleve szer a középisko tanárko leg á főgimnáziu 192 t állá megfoszt s m kül foly munkat Kőnyval különlenyom megj tanulmá poli p tört P R poli agrárr Foko tele terme h társa Fas ideo reálpol szocial Szovjet­oroszorsz Bel Páneurópa-gon fej tö szerütle történel Kolo ny h ál agrárrefo tanul Sza inkvi törté kuta megvilágítá Bud törté t értekez m inkvi k vonatk Egyetért 19 Jö 1927 jel maran Am felfedezé Tortura-jegyző 1569 Proz már zsidós sev Quem szárm sp püsp Gá Gra má a Ba er fejlő Éve elő Omi törté kö munka Lexik munka Közgazd Enciklopédi lexik munkat