14432.htm

CÍMSZÓ: Semá

SZÓCIKK: "Semá (h), a zsidó liturgia egyik legismertebb része, amely több szakaszból áll, valamennyi a Pentateuchusból való. Három szakasza így oszlik meg: I. Mózes ötödik könyve 6. fejezet 4-9. versek. II. Mózes ötödik könyve 11. fejezet 13-21. versek. III. Mózes negyedik könyve 16. fejezet 37-41. versek. Napjában mindhárom szakaszt kétszer mondják, a sacharisz és maariv imánál. Az első két szakasz a tefillin és mezuzo, a harmadik a cicisz (1. o.) törvényét tartalmazza. Ezért helyezik el az első két szakasz szövegét pergamenttekercsen a tefillinbe és mezuzóba. A S. első (I.) szakaszát a lefekvés előtt való imában is elmondják. Az első rész első és második verse között a következő benedikciót mondják : Dícsértessék uralmának fenséges Neve mindörökké . Ezt az egész esztendő folyamán halkan, jomkippur napján azonban hangosan kell elmondani. Ha az imát otthon és nem a közösségben mondják el, akkor ezzel a három szóval vezetik be : El melech neemon =Fenséges király az Isten. A közösségben az utolsó szakasz két utolsó szavát, ([Ani] Adonój elohéchem = Én vagyok a Örökkévaló, a ti Istenetek) a következő ima első (emesz = igaz) szavával együtt megismételik te hát így : Adonój Elohéchem emesz. Az ismétlés a gyülekezetben el nem mondott három bevezető szót pótolja. (E három szót is számításba véve a S. 248 szót számlál és az ókori anatómia szerint az ember teste is ennyi tagból áll. E magyarázat és számítás természetesen kabalisztikus tartalmú) A S. első mondata Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egyetlen egy hit vallomás jellegével bír s így külön szerepet kapott a liturgiában is. A Tóra kivételénél szombat és ünnepnapokon, a muszaf imánál, a jom-kippuri és a jom-kippur-kótón (1. o.) liturgia befejezésénél is elmondják ezt a hitvallomást. Hitvallomás szerű tartalma folytán a középkori vértanuk e szóval ajkukon léptek a máglyára. A hitvallomás első ket szava (S. liszroél) indulatszóként is él a nép nyelvén, leginkább akkor, ha valami meg ijeszti, vagy csodálatba ejti."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4432. címszó a lexikon => 783. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14432.htm

CÍMSZÓ: Semá

SZÓCIKK: Semá h , a zsidó liturgia egyik legismertebb része, amely több szakaszból áll, valamennyi a Pentateuchusból való. Három szakasza így oszlik meg: I. Mózes ötödik könyve 6. fejezet 4-9. versek. II. Mózes ötödik könyve 11. fejezet 13-21. versek. III. Mózes negyedik könyve 16. fejezet 37-41. versek. Napjában mindhárom szakaszt kétszer mondják, a sacharisz és maariv imánál. Az első két szakasz a tefillin és mezuzo, a harmadik a cicisz 1. o. törvényét tartalmazza. Ezért helyezik el az első két szakasz szövegét pergamenttekercsen a tefillinbe és mezuzóba. A S. első I. szakaszát a lefekvés előtt való imában is elmondják. Az első rész első és második verse között a következő benedikciót mondják : Dícsértessék uralmának fenséges Neve mindörökké . Ezt az egész esztendő folyamán halkan, jomkippur napján azonban hangosan kell elmondani. Ha az imát otthon és nem a közösségben mondják el, akkor ezzel a három szóval vezetik be : El melech neemon =Fenséges király az Isten. A közösségben az utolsó szakasz két utolsó szavát, [Ani] Adonój elohéchem = Én vagyok a Örökkévaló, a ti Istenetek a következő ima első emesz = igaz szavával együtt megismételik te hát így : Adonój Elohéchem emesz. Az ismétlés a gyülekezetben el nem mondott három bevezető szót pótolja. E három szót is számításba véve a S. 248 szót számlál és az ókori anatómia szerint az ember teste is ennyi tagból áll. E magyarázat és számítás természetesen kabalisztikus tartalmú A S. első mondata Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az örökkévaló egyetlen egy hit vallomás jellegével bír s így külön szerepet kapott a liturgiában is. A Tóra kivételénél szombat és ünnepnapokon, a muszaf imánál, a jom-kippuri és a jom-kippur-kótón 1. o. liturgia befejezésénél is elmondják ezt a hitvallomást. Hitvallomás szerű tartalma folytán a középkori vértanuk e szóval ajkukon léptek a máglyára. A hitvallomás első ket szava S. liszroél indulatszóként is él a nép nyelvén, leginkább akkor, ha valami meg ijeszti, vagy csodálatba ejti.

14432.ht

CÍMSZÓ Sem

SZÓCIKK Sem zsid liturgi egyi legismerteb része amel töb szakaszbó áll valamenny Pentateuchusbó való Háro szakasz íg oszli meg I Móze ötödi könyv 6 fejeze 4-9 versek II Móze ötödi könyv 11 fejeze 13-21 versek III Móze negyedi könyv 16 fejeze 37-41 versek Napjába mindháro szakasz kétsze mondják sacharis é maari imánál A els ké szakas tefilli é mezuzo harmadi cicis 1 o törvényé tartalmazza Ezér helyezi e a els ké szakas szövegé pergamenttekercse tefillinb é mezuzóba S els I szakaszá lefekvé előt val imába i elmondják A els rés els é másodi vers közöt következ benedikció mondjá Dícsértessé uralmána fensége Nev mindörökk Ez a egés esztend folyamá halkan jomkippu napjá azonba hangosa kel elmondani H a imá ottho é ne közösségbe mondjá el akko ezze háro szóva vezeti b E melec neemo =Fensége királ a Isten közösségbe a utols szakas ké utols szavát [Ani Adonó elohéche É vagyo Örökkévaló t Istenete következ im els emes iga szaváva együt megismételi t há íg Adonó Elohéche emesz A ismétlé gyülekezetbe e ne mondot háro bevezet szó pótolja háro szó i számításb vév S 24 szó számlá é a ókor anatómi szerin a embe test i enny tagbó áll magyaráza é számítá természetese kabalisztiku tartalm S els mondat Hallja Izrael a Örökkéval m Istenünk a örökkéval egyetle eg hi vallomá jellegéve bí íg külö szerepe kapot liturgiába is Tór kivételéné szomba é ünnepnapokon musza imánál jom-kippur é jom-kippur-kótó 1 o liturgi befejezéséné i elmondjá ez hitvallomást Hitvallomá szer tartalm folytá középkor vértanu szóva ajkuko lépte máglyára hitvallomá els ke szav S liszroé indulatszókén i é né nyelvén leginkáb akkor h valam me ijeszti vag csodálatb ejti

14432.h

CÍMSZ Se

SZÓCIK Se zsi liturg egy legismerte rész ame tö szakaszb ál valamenn Pentateuchusb val Hár szakas í oszl me Móz ötöd köny fejez 4- verse I Móz ötöd köny 1 fejez 13-2 verse II Móz negyed köny 1 fejez 37-4 verse Napjáb mindhár szakas kétsz mondjá sachari maar imáná el k szaka tefill mezuz harmad cici törvény tartalmazz Ezé helyez el k szaka szöveg pergamenttekercs tefillin mezuzób el szakasz lefekv elő va imáb elmondjá el ré el másod ver közö követke benedikci mondj Dícsértess uralmán fenség Ne mindörök E egé eszten folyam halka jomkipp napj azonb hangos ke elmondan im otth n közösségb mondj e akk ezz hár szóv vezet mele neem =Fenség kirá Iste közösségb utol szaka k utol szavá [An Adon elohéch vagy Örökkéval Istenet követke i el eme ig szaváv együ megismétel h í Adon Elohéch emes ismétl gyülekezetb n mondo hár beveze sz pótolj hár sz számítás vé 2 sz száml óko anatóm szeri emb tes enn tagb ál magyaráz számít természetes kabalisztik tartal el monda Hallj Izrae Örökkéva Istenün örökkéva egyetl e h vallom jellegév b í kül szerep kapo liturgiáb i Tó kivételén szomb ünnepnapoko musz imáná jom-kippu jom-kippur-kót liturg befejezésén elmondj e hitvallomás Hitvallom sze tartal folyt középko vértan szóv ajkuk lépt máglyár hitvallom el k sza liszro indulatszóké n nyelvé leginká akko vala m ijeszt va csodálat ejt

14432.

CÍMS S

SZÓCI S zs litur eg legismert rés am t szakasz á valamen Pentateuchus va Há szaka osz m Mó ötö kön feje 4 vers Mó ötö kön feje 13- vers I Mó negye kön feje 37- vers Napjá mindhá szaka kéts mondj sachar maa imán e szak tefil mezu harma cic törvén tartalmaz Ez helye e szak szöve pergamenttekerc tefilli mezuzó e szakas lefek el v imá elmondj e r e máso ve köz követk benedikc mond Dícsértes uralmá fensé N mindörö eg eszte folya halk jomkip nap azon hango k elmonda i ott közösség mond ak ez há szó veze mel nee =Fensé kir Ist közösség uto szak uto szav [A Ado elohéc vag Örökkéva Istene követk e em i szavá egy megisméte Ado Elohéc eme ismét gyülekezet mond há bevez s pótol há s számítá v s szám ók anató szer em te en tag á magyará számí természete kabaliszti tarta e mond Hall Izra Örökkév Istenü örökkév egyet vallo jellegé kü szere kap liturgiá T kivételé szom ünnepnapok mus imán jom-kipp jom-kippur-kó litur befejezésé elmond hitvallomá Hitvallo sz tarta foly középk vérta szó ajku lép máglyá hitvallo e sz liszr indulatszók nyelv legink akk val ijesz v csodála ej

14432

CÍM

SZÓC z litu e legismer ré a szakas valame Pentateuchu v H szak os M öt kö fej ver M öt kö fej 13 ver M negy kö fej 37 ver Napj mindh szak két mond sacha ma imá sza tefi mez harm ci törvé tartalma E hely sza szöv pergamentteker tefill mezuz szaka lefe e im elmond más v kö követ benedik mon Dícsérte uralm fens mindör e eszt foly hal jomki na azo hang elmond ot közössé mon a e h sz vez me ne =Fens ki Is közössé ut sza ut sza [ Ad elohé va Örökkév Isten követ e szav eg megismét Ad Elohé em ismé gyülekeze mon h beve póto h számít szá ó anat sze e t e ta magyar szám természet kabaliszt tart mon Hal Izr Örökké Isten örökké egye vall jelleg k szer ka liturgi kivétel szo ünnepnapo mu imá jom-kip jom-kippur-k litu befejezés elmon hitvallom Hitvall s tart fol közép vért sz ajk lé mágly hitvall s lisz indulatszó nyel legin ak va ijes csodál e

1443SZÓ lit legisme r szaka valam Pentateuch sza o ö k fe ve ö k fe 1 ve neg k fe 3 ve Nap mind sza ké mon sach m im sz tef me har c törv tartalm hel sz szö pergamentteke tefil mezu szak lef i elmon má k köve benedi mo Dícsért ural fen mindö esz fol ha jomk n az han elmon o közöss mo s ve m n =Fen k I közöss u sz u sz A eloh v Örökké Iste köve sza e megismé A Eloh e ism gyülekez mo bev pót számí sz ana sz t magya szá természe kabalisz tar mo Ha Iz Örökk Iste örökk egy val jelle sze k liturg kivéte sz ünnepnap m im jom-ki jom-kippur- lit befejezé elmo hitvallo Hitval tar fo közé vér s aj l mágl hitval lis indulatsz nye legi a v ije csodá