14435.htm

CÍMSZÓ: Semini aceresz

SZÓCIKK: "Semini aceresz (Ji.). Zsidó ünnep, szukkósz nyolcadik napja, az ünnepi sor záróünnepe (szimchász tóró későbbi fejlődés), tisri hó 22. napján van. Liturgiái sajátságai a következők : A maarivnál maarovisz, ünnepi tefilló az ünnep külön megnevezésével. Egész kadis, kidus, sehechejónu. A sacharisznál a szokott ünnepi rend, két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. A kivételnél Isten 13 tulajdonsága és az ünnepir ibónó sel ólom. Semá, echod, kodós venóró (1. o.) Az első Tórához öt férfiút szólítanak (szombaton hetet) ; a felolvasandó rész : V. Mózes 14. fejezet 22. verstől a 16. fejezet 17. verséig, az ünnepekről és a zarándoklásról szól. A második Tórából a maftir részére IV. Mózes 29. fejezet 35-89. verseket, melyek a vonatkozó áldozati törvényt tartalmazzák, olvassák fel. A prófétai szakasz : 1. Királyok 8. fejezet 54. versétől a 9. fejezet első verséig terjed. Salamon király templomavatásáról szól, a szukkosz ünnep megüléséről és arról, hogy a nyolcadik napon hazaengedte a népet. Halottak emlékezete és a mártíroké (1. Hazkorasz nesó- mósz és Áv horáchámim). Fél kadis jellegzetes dalammal, mert az esőért való fohász következik (1. Gesem és Kitli). A tefilló ismétlésénél pijutok, papok áldása (1. Birchász kohánim), egész kadis, én kélohénu, olénu, navi zsoltár, adón ólom. Az étkezés még sátorban (l. Szukkó) folyik. A minchó a szokásos ünnepi. Utána még csemegéket fogyasztanak a sátorban, napi ima kiséretében elhagyják azt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4435. címszó a lexikon => 784. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14435.htm

CÍMSZÓ: Semini aceresz

SZÓCIKK: Semini aceresz Ji. . Zsidó ünnep, szukkósz nyolcadik napja, az ünnepi sor záróünnepe szimchász tóró későbbi fejlődés , tisri hó 22. napján van. Liturgiái sajátságai a következők : A maarivnál maarovisz, ünnepi tefilló az ünnep külön megnevezésével. Egész kadis, kidus, sehechejónu. A sacharisznál a szokott ünnepi rend, két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. A kivételnél Isten 13 tulajdonsága és az ünnepir ibónó sel ólom. Semá, echod, kodós venóró 1. o. Az első Tórához öt férfiút szólítanak szombaton hetet ; a felolvasandó rész : V. Mózes 14. fejezet 22. verstől a 16. fejezet 17. verséig, az ünnepekről és a zarándoklásról szól. A második Tórából a maftir részére IV. Mózes 29. fejezet 35-89. verseket, melyek a vonatkozó áldozati törvényt tartalmazzák, olvassák fel. A prófétai szakasz : 1. Királyok 8. fejezet 54. versétől a 9. fejezet első verséig terjed. Salamon király templomavatásáról szól, a szukkosz ünnep megüléséről és arról, hogy a nyolcadik napon hazaengedte a népet. Halottak emlékezete és a mártíroké 1. Hazkorasz nesó- mósz és Áv horáchámim . Fél kadis jellegzetes dalammal, mert az esőért való fohász következik 1. Gesem és Kitli . A tefilló ismétlésénél pijutok, papok áldása 1. Birchász kohánim , egész kadis, én kélohénu, olénu, navi zsoltár, adón ólom. Az étkezés még sátorban l. Szukkó folyik. A minchó a szokásos ünnepi. Utána még csemegéket fogyasztanak a sátorban, napi ima kiséretében elhagyják azt.

14435.ht

CÍMSZÓ Semin aceres

SZÓCIKK Semin aceres Ji Zsid ünnep szukkós nyolcadi napja a ünnep so záróünnep szimchás tór később fejlődé tisr h 22 napjá van Liturgiá sajátsága következő maarivná maarovisz ünnep tefill a ünne külö megnevezésével Egés kadis kidus sehechejónu sachariszná szokot ünnep rend ké Tórá veszne k frigyszekrényből kivételné Iste 1 tulajdonság é a ünnepi ibón se ólom Semá echod kodó venór 1 o A els Tóráho ö férfiú szólítana szombato hete felolvasand rés V Móze 14 fejeze 22 verstő 16 fejeze 17 verséig a ünnepekrő é zarándoklásró szól másodi Tórábó mafti részér IV Móze 29 fejeze 35-89 verseket melye vonatkoz áldozat törvény tartalmazzák olvassá fel próféta szakas 1 Királyo 8 fejeze 54 versétő 9 fejeze els verséi terjed Salamo királ templomavatásáró szól szukkos ünne megülésérő é arról hog nyolcadi napo hazaengedt népet Halotta emlékezet é mártírok 1 Hazkoras nesó mós é Á horáchámi Fé kadi jellegzete dalammal mer a esőér val fohás következi 1 Gese é Kitl tefill ismétléséné pijutok papo áldás 1 Birchás koháni egés kadis é kélohénu olénu nav zsoltár adó ólom A étkezé mé sátorba l Szukk folyik minch szokáso ünnepi Után mé csemegéke fogyasztana sátorban nap im kiséretébe elhagyjá azt

14435.h

CÍMSZ Semi acere

SZÓCIK Semi acere J Zsi ünne szukkó nyolcad napj ünne s záróünne szimchá tó későb fejlőd tis 2 napj va Liturgi sajátság következ maarivn maarovis ünne tefil ünn kül megnevezéséve Egé kadi kidu sehechejón sachariszn szoko ünne ren k Tór veszn frigyszekrénybő kivételn Ist tulajdonsá ünnep ibó s ólo Sem echo kod venó el Tóráh férfi szólítan szombat het felolvasan ré Móz 1 fejez 2 verst 1 fejez 1 verséi ünnepekr zarándoklásr szó másod Tóráb maft részé I Móz 2 fejez 35-8 verseke mely vonatko áldoza törvén tartalmazzá olvass fe prófét szaka Király fejez 5 versét fejez el versé terje Salam kirá templomavatásár szó szukko ünn megülésér arró ho nyolcad nap hazaenged népe Halott emlékeze mártíro Hazkora nes mó horáchám F kad jellegzet dalamma me esőé va fohá következ Ges Kit tefil ismétlésén pijuto pap áldá Birchá kohán egé kadi kélohén olén na zsoltá ad ólo étkez m sátorb Szuk folyi minc szokás ünnep Utá m csemegék fogyasztan sátorba na i kiséretéb elhagyj az

14435.

CÍMS Sem acer

SZÓCI Sem acer Zs ünn szukk nyolca nap ünn záróünn szimch t késő fejlő ti nap v Liturg sajátsá követke maariv maarovi ünn tefi ün kü megnevezésév Eg kad kid sehechejó sacharisz szok ünn re Tó vesz frigyszekrényb kivétel Is tulajdons ünne ib ól Se ech ko ven e Tórá férf szólíta szomba he felolvasa r Mó feje vers feje versé ünnepek zarándoklás sz máso Tórá maf rész Mó feje 35- versek mel vonatk áldoz törvé tartalmazz olvas f prófé szak Királ feje versé feje e vers terj Sala kir templomavatásá sz szukk ün megülésé arr h nyolca na hazaenge nép Halot emlékez mártír Hazkor ne m horáchá ka jellegze dalamm m eső v foh követke Ge Ki tefi ismétlésé pijut pa áld Birch kohá eg kad kélohé olé n zsolt a ól étke sátor Szu foly min szoká ünne Ut csemegé fogyaszta sátorb n kiséreté elhagy a

14435

CÍM Se ace

SZÓC Se ace Z ün szuk nyolc na ün záróün szimc kés fejl t na Litur sajáts követk maari maarov ün tef ü k megnevezésé E ka ki sehechej sacharis szo ün r T ves frigyszekrény kivéte I tulajdon ünn i ó S ec k ve Tór fér szólít szomb h felolvas M fej ver fej vers ünnepe zarándoklá s más Tór ma rés M fej 35 verse me vonat áldo törv tartalmaz olva próf sza Kirá fej vers fej ver ter Sal ki templomavatás s szuk ü megülés ar nyolc n hazaeng né Halo emléke mártí Hazko n horách k jellegz dalam es fo követk G K tef ismétlés piju p ál Birc koh e ka kéloh ol zsol ó étk sáto Sz fol mi szok ünn U csemeg fogyaszt sátor kiséret elhag

1443

CÍ S ac

SZÓ S ac ü szu nyol n ü záróü szim ké fej n Litu saját követ maar maaro ü te megnevezés k k seheche sachari sz ü ve frigyszekrén kivét tulajdo ün e v Tó fé szólí szom felolva fe ve fe ver ünnep zarándokl má Tó m ré fe 3 vers m vona áld tör tartalma olv pró sz Kir fe ver fe ve te Sa k templomavatá szu megülé a nyol hazaen n Hal emlék márt Hazk horác jelleg dala e f követ te ismétlé pij á Bir ko k kélo o zso ét sát S fo m szo ün cseme fogyasz sáto kisére elha