14436.htm

CÍMSZÓ: Semini semóne seménó

SZÓCIKK: Semini semóne seméno. Lefordíthatatlan szójáték. Magyarul így hangzik: Nyolc semini (után) bőséges esztendő (következik). Amit úgy kell érteni, hogy ha nyolcszor olvassák a zsinagógában a semini hetiszakaszt, akkor bő esztendő lesz. Egy-egy hetiszakaszt csak háromszor olvasnak fel egy télen, csak a semini hetiszakaaz esik kivétel alá, mert azt némely esztendőben a peszach közbejövetele miatt nyolcszor kell felolvasni. Hogy a köznép hite szerint bőséges esztendő várható ilyenkor, az valamilyen kalendáriumi megfigyelésre támaszkodhatik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4436. címszó a lexikon => 784. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14436.htm

CÍMSZÓ: Semini semóne seménó

SZÓCIKK: Semini semóne seméno. Lefordíthatatlan szójáték. Magyarul így hangzik: Nyolc semini után bőséges esztendő következik . Amit úgy kell érteni, hogy ha nyolcszor olvassák a zsinagógában a semini hetiszakaszt, akkor bő esztendő lesz. Egy-egy hetiszakaszt csak háromszor olvasnak fel egy télen, csak a semini hetiszakaaz esik kivétel alá, mert azt némely esztendőben a peszach közbejövetele miatt nyolcszor kell felolvasni. Hogy a köznép hite szerint bőséges esztendő várható ilyenkor, az valamilyen kalendáriumi megfigyelésre támaszkodhatik.

14436.ht

CÍMSZÓ Semin semón semén

SZÓCIKK Semin semón seméno Lefordíthatatla szójáték Magyaru íg hangzik Nyol semin utá bősége esztend következi Ami úg kel érteni hog h nyolcszo olvassá zsinagógába semin hetiszakaszt akko b esztend lesz Egy-eg hetiszakasz csa háromszo olvasna fe eg télen csa semin hetiszakaa esi kivéte alá mer az némel esztendőbe peszac közbejövetel miat nyolcszo kel felolvasni Hog közné hit szerin bősége esztend várhat ilyenkor a valamilye kalendárium megfigyelésr támaszkodhatik

14436.h

CÍMSZ Semi semó semé

SZÓCIK Semi semó semén Lefordíthatatl szójáté Magyar í hangzi Nyo semi ut bőség eszten következ Am ú ke érten ho nyolcsz olvass zsinagógáb semi hetiszakasz akk eszten les Egy-e hetiszakas cs háromsz olvasn f e téle cs semi hetiszaka es kivét al me a néme esztendőb pesza közbejövete mia nyolcsz ke felolvasn Ho közn hi szeri bőség eszten várha ilyenko valamily kalendáriu megfigyelés támaszkodhati

14436.

CÍMS Sem sem sem

SZÓCI Sem sem semé Lefordíthatat szóját Magya hangz Ny sem u bősé eszte követke A k érte h nyolcs olvas zsinagógá sem hetiszakas ak eszte le Egy- hetiszaka c hároms olvas tél c sem hetiszak e kivé a m ném esztendő pesz közbejövet mi nyolcs k felolvas H köz h szer bősé eszte várh ilyenk valamil kalendári megfigyelé támaszkodhat

14436

CÍM Se se se

SZÓC Se se sem Lefordíthata szójá Magy hang N se bős eszt követk ért nyolc olva zsinagóg se hetiszaka a eszt l Egy hetiszak három olva té se hetisza kiv né esztend pes közbejöve m nyolc felolva kö sze bős eszt vár ilyen valami kalendár megfigyel támaszkodha

1443

CÍ S s s

SZÓ S s se Lefordíthat szój Mag han s bő esz követ ér nyol olv zsinagó s hetiszak esz Eg hetisza háro olv t s hetisz ki n eszten pe közbejöv nyol felolv k sz bő esz vá ilye valam kalendá megfigye támaszkodh