14439.htm

CÍMSZÓ: Semiták

SZÓCIKK: "Semiták. A Bibliában gyökerező kifejezés azoknak a népeknek megjelölésére, amelyek Noé fiától, Sémtől származnak. (Móz.I.10, 1). A sémiországok közé tartozik Mezopotámia, Asszíria, Babilónia, Szináj, Fönícia, Palesztina, Arábia, tehát azok az országok, melyek a Földközi tengertől egészen az Eufratesig és Tigrisig terjednek egyrészt, másrészt Armenia hegyeitől Nyugat- Arábiáig. Mindazonáltal találkozunk S.-kal e határokon kívül is. Így laknak arabok Afrikában is, föniciaiak pedig több földközi tengeri szigeten. Nyelveiket a következő főágakra osztják: 1. a babiloni-asszír nyelv, mely az okiratokban maradt fenn; 2. az arameus nyelv, mely nyugati és keleti dialektusra oszlik. Az előbbihez tartoznak: a bibliai aram, a palmirén, a szabeus, a zsidó-aram, a galileai aram, a szamaritánus és az arameus dialektus, melyet Malulában beszélnek; a keletihez pedig: a babiloni-aram, a mandeus, a szír és az aram, melyet Asszíriában beszélnek; 3.a kanaáni nyelv, mely az el-amarnai levelekben maradt reánk, a föníciai dialektus, a biblia és biblia utáni héber és a moabita; 4. az arabs nyelv, mely északi és déli ágra oszlik; az északihoz tartoznak: az arabs feliratok nyelve, a mai arabs nyelv és annak dialektusai, a szír, az egyiptomi, a tuniszi; a délihez pedig: a mineusok és szabeusok nyelve. Jellegzetességük: a háromgyökűség, a kétneműség, a tárgyi és birtokos függelékek. A zsidóellenes irányzat (1. Antiszemitizmus) a S. fogalmát megbélyegzésképpen a zsidókra korlátozza"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4439. címszó a lexikon => 784. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14439.htm

CÍMSZÓ: Semiták

SZÓCIKK: Semiták. A Bibliában gyökerező kifejezés azoknak a népeknek megjelölésére, amelyek Noé fiától, Sémtől származnak. Móz.I.10, 1 . A sémiországok közé tartozik Mezopotámia, Asszíria, Babilónia, Szináj, Fönícia, Palesztina, Arábia, tehát azok az országok, melyek a Földközi tengertől egészen az Eufratesig és Tigrisig terjednek egyrészt, másrészt Armenia hegyeitől Nyugat- Arábiáig. Mindazonáltal találkozunk S.-kal e határokon kívül is. Így laknak arabok Afrikában is, föniciaiak pedig több földközi tengeri szigeten. Nyelveiket a következő főágakra osztják: 1. a babiloni-asszír nyelv, mely az okiratokban maradt fenn; 2. az arameus nyelv, mely nyugati és keleti dialektusra oszlik. Az előbbihez tartoznak: a bibliai aram, a palmirén, a szabeus, a zsidó-aram, a galileai aram, a szamaritánus és az arameus dialektus, melyet Malulában beszélnek; a keletihez pedig: a babiloni-aram, a mandeus, a szír és az aram, melyet Asszíriában beszélnek; 3.a kanaáni nyelv, mely az el-amarnai levelekben maradt reánk, a föníciai dialektus, a biblia és biblia utáni héber és a moabita; 4. az arabs nyelv, mely északi és déli ágra oszlik; az északihoz tartoznak: az arabs feliratok nyelve, a mai arabs nyelv és annak dialektusai, a szír, az egyiptomi, a tuniszi; a délihez pedig: a mineusok és szabeusok nyelve. Jellegzetességük: a háromgyökűség, a kétneműség, a tárgyi és birtokos függelékek. A zsidóellenes irányzat 1. Antiszemitizmus a S. fogalmát megbélyegzésképpen a zsidókra korlátozza

14439.ht

CÍMSZÓ Semitá

SZÓCIKK Semiták Bibliába gyökerez kifejezé azokna népekne megjelölésére amelye No fiától Sémtő származnak Móz.I.10 sémiországo köz tartozi Mezopotámia Asszíria Babilónia Szináj Fönícia Palesztina Arábia tehá azo a országok melye Földköz tengertő egésze a Eufratesi é Tigrisi terjedne egyrészt másrész Armeni hegyeitő Nyugat Arábiáig Mindazonálta találkozun S.-ka határoko kívü is Íg lakna arabo Afrikába is föniciaia pedi töb földköz tenger szigeten Nyelveike következ főágakr osztják 1 babiloni-asszí nyelv mel a okiratokba marad fenn 2 a arameu nyelv mel nyugat é kelet dialektusr oszlik A előbbihe tartoznak biblia aram palmirén szabeus zsidó-aram galilea aram szamaritánu é a arameu dialektus melye Malulába beszélnek keletihe pedig babiloni-aram mandeus szí é a aram melye Asszíriába beszélnek 3. kanaán nyelv mel a el-amarna levelekbe marad reánk fönícia dialektus bibli é bibli után hébe é moabita 4 a arab nyelv mel észak é dél ágr oszlik a északiho tartoznak a arab felirato nyelve ma arab nyel é anna dialektusai szír a egyiptomi tuniszi délihe pedig mineuso é szabeuso nyelve Jellegzetességük háromgyökűség kétneműség tárgy é birtoko függelékek zsidóellene irányza 1 Antiszemitizmu S fogalmá megbélyegzésképpe zsidókr korlátozz

14439.h

CÍMSZ Semit

SZÓCIK Semitá Bibliáb gyökere kifejez azokn népekn megjelölésér amely N fiátó Sémt származna Móz.I.1 sémiország kö tartoz Mezopotámi Asszíri Babilóni Sziná Föníci Palesztin Arábi teh az országo mely Földkö tengert egész Eufrates Tigris terjedn egyrész másrés Armen hegyeit Nyuga Arábiái Mindazonált találkozu S.-k határok kív i Í lakn arab Afrikáb i föniciai ped tö földkö tenge szigete Nyelveik követke főágak osztjá babiloni-assz nyel me okiratokb mara fen arame nyel me nyuga kele dialektus oszli előbbih tartozna bibli ara palmiré szabeu zsidó-ara galile ara szamaritán arame dialektu mely Maluláb beszélne keletih pedi babiloni-ara mandeu sz ara mely Asszíriáb beszélne 3 kanaá nyel me el-amarn levelekb mara reán föníci dialektu bibl bibl utá héb moabit ara nyel me észa dé ág oszli északih tartozna ara felirat nyelv m ara nye ann dialektusa szí egyiptom tunisz délih pedi mineus szabeus nyelv Jellegzetességü háromgyökűsé kétneműsé tárg birtok függeléke zsidóellen irányz Antiszemitizm fogalm megbélyegzésképp zsidók korlátoz

14439.

CÍMS Semi

SZÓCI Semit Bibliá gyöker kifeje azok népek megjelölésé amel fiát Sém származn Móz.I. sémiorszá k tarto Mezopotám Asszír Babilón Szin Föníc Paleszti Aráb te a ország mel Földk tenger egés Eufrate Tigri terjed egyrés másré Arme hegyei Nyug Arábiá Mindazonál találkoz S.- határo kí lak ara Afriká fönicia pe t földk teng sziget Nyelvei követk főága osztj babiloni-ass nye m okiratok mar fe aram nye m nyug kel dialektu oszl előbbi tartozn bibl ar palmir szabe zsidó-ar galil ar szamaritá aram dialekt mel Malulá beszéln keleti ped babiloni-ar mande s ar mel Asszíriá beszéln kana nye m el-amar levelek mar reá föníc dialekt bib bib ut hé moabi ar nye m ész d á oszl északi tartozn ar felira nyel ar ny an dialektus sz egyipto tunis déli ped mineu szabeu nyel Jellegzetesség háromgyökűs kétneműs tár birto függelék zsidóelle irány Antiszemitiz fogal megbélyegzéskép zsidó korláto

14439

CÍM Sem

SZÓC Semi Bibli gyöke kifej azo népe megjelölés ame fiá Sé származ Móz.I sémiorsz tart Mezopotá Asszí Babiló Szi Föní Paleszt Ará t orszá me Föld tenge egé Eufrat Tigr terje egyré másr Arm hegye Nyu Arábi Mindazoná találko S. határ k la ar Afrik fönici p föld ten szige Nyelve követ főág oszt babiloni-as ny okirato ma f ara ny nyu ke dialekt osz előbb tartoz bib a palmi szab zsidó-a gali a szamarit ara dialek me Malul beszél kelet pe babiloni-a mand a me Asszíri beszél kan ny el-ama levele ma re föní dialek bi bi u h moab a ny és osz észak tartoz a felir nye a n a dialektu s egyipt tuni dél pe mine szabe nye Jellegzetessé háromgyökű kétnemű tá birt függelé zsidóell irán Antiszemiti foga megbélyegzéské zsid korlát

1443

CÍ Se

SZÓ Sem Bibl gyök kife az nép megjelölé am fi S szárma Móz. sémiors tar Mezopot Assz Babil Sz Fön Palesz Ar orsz m Föl teng eg Eufra Tig terj egyr más Ar hegy Ny Aráb Mindazon találk S hatá l a Afri fönic föl te szig Nyelv köve főá osz babiloni-a n okirat m ar n ny k dialek os előb tarto bi palm sza zsidó- gal szamari ar diale m Malu beszé kele p babiloni- man m Asszír beszé ka n el-am level m r fön diale b b moa n é os észa tarto feli ny dialekt egyip tun dé p min szab ny Jellegzetess háromgyök kétnem t bir függel zsidóel irá Antiszemit fog megbélyegzésk zsi korlá