14448.htm

CÍMSZÓ: Seress

SZEMÉLYNÉV: Seress László

SZÓCIKK: "Seress László*, író és hírlapíró, szül. Baján 1875. Tanulmányait szülővárosában és Budapesten végezte, majd hírlapíró lett. Az Egyetértés, Magyar Szó, Pesti Napló, Független Magyarország munkatársa volt. 1910 óta Az Est főmunkatársa és közgazdasági szerkesztője. Hosszabb ideig a Budapesti Újságírók Egyesületének főtitkára volt. A tözsdeadó és az adók elmélete c. művét a M. Tud. Akadémia dicsérettel tüntette ki. A nagy francia forradalom története c. gyűjteményes munkának következő köteteit írta; A forradalom XVI. Lajos király lefejezéséig; A rémuralom; Bonaparte Napóleon; Napóleon császár. 1914 ben megjelent négykötetes Napoleon-életrajza. Szemere, Kossuth és Görgey c. kiadatlan leveleket tett közzé (1913). Lefordította Marx és Lassalle több munkáját, Schaffle, Die Quivtessenz des Socialismus c. tanulmányát, Büchner, Erő és Anyag, valamint Darwin, Az ember származása c. müvét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4448. címszó a lexikon => 785. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14448.htm

CÍMSZÓ: Seress

SZEMÉLYNÉV: Seress László

SZÓCIKK: Seress László*, író és hírlapíró, szül. Baján 1875. Tanulmányait szülővárosában és Budapesten végezte, majd hírlapíró lett. Az Egyetértés, Magyar Szó, Pesti Napló, Független Magyarország munkatársa volt. 1910 óta Az Est főmunkatársa és közgazdasági szerkesztője. Hosszabb ideig a Budapesti Újságírók Egyesületének főtitkára volt. A tözsdeadó és az adók elmélete c. művét a M. Tud. Akadémia dicsérettel tüntette ki. A nagy francia forradalom története c. gyűjteményes munkának következő köteteit írta; A forradalom XVI. Lajos király lefejezéséig; A rémuralom; Bonaparte Napóleon; Napóleon császár. 1914 ben megjelent négykötetes Napoleon-életrajza. Szemere, Kossuth és Görgey c. kiadatlan leveleket tett közzé 1913 . Lefordította Marx és Lassalle több munkáját, Schaffle, Die Quivtessenz des Socialismus c. tanulmányát, Büchner, Erő és Anyag, valamint Darwin, Az ember származása c. müvét.

14448.ht

CÍMSZÓ Seres

SZEMÉLYNÉV Seres Lászl

SZÓCIKK Seres László* ír é hírlapíró szül Bajá 1875 Tanulmányai szülővárosába é Budapeste végezte maj hírlapír lett A Egyetértés Magya Szó Pest Napló Függetle Magyarorszá munkatárs volt 191 ót A Es főmunkatárs é közgazdaság szerkesztője Hosszab idei Budapest Újságíró Egyesületéne főtitkár volt tözsdead é a adó elmélet c művé M Tud Akadémi dicsérette tüntett ki nag franci forradalo történet c gyűjteménye munkána következ kötetei írta forradalo XVI Lajo királ lefejezéséig rémuralom Bonapart Napóleon Napóleo császár 191 be megjelen négykötete Napoleon-életrajza Szemere Kossut é Görge c kiadatla leveleke tet közz 191 Lefordított Mar é Lassall töb munkáját Schaffle Di Quivtessen de Socialismu c tanulmányát Büchner Er é Anyag valamin Darwin A embe származás c müvét

14448.h

CÍMSZ Sere

SZEMÉLYNÉ Sere Lász

SZÓCIK Sere László í hírlapír szü Baj 187 Tanulmánya szülővárosáb Budapest végezt ma hírlapí let Egyetérté Magy Sz Pes Napl Függetl Magyarorsz munkatár vol 19 ó E főmunkatár közgazdasá szerkesztőj Hossza ide Budapes Újságír Egyesületén főtitká vol tözsdea ad elméle műv Tu Akadém dicsérett tüntet k na franc forradal történe gyűjtemény munkán követke kötete írt forradal XV Laj kirá lefejezéséi rémuralo Bonapar Napóleo Napóle császá 19 b megjele négykötet Napoleon-életrajz Szemer Kossu Görg kiadatl levelek te köz 19 Lefordítot Ma Lassal tö munkájá Schaffl D Quivtesse d Socialism tanulmányá Büchne E Anya valami Darwi emb származá müvé

14448.

CÍMS Ser

SZEMÉLYN Ser Lás

SZÓCI Ser Lászl hírlapí sz Ba 18 Tanulmány szülővárosá Budapes végez m hírlap le Egyetért Mag S Pe Nap Függet Magyarors munkatá vo 1 főmunkatá közgazdas szerkesztő Hossz id Budape Újságí Egyesületé főtitk vo tözsde a elmél mű T Akadé dicséret tünte n fran forrada történ gyűjtemén munká követk kötet ír forrada X La kir lefejezésé rémural Bonapa Napóle Napól csász 1 megjel négyköte Napoleon-életraj Szeme Koss Gör kiadat levele t kö 1 Lefordíto M Lassa t munkáj Schaff Quivtess Socialis tanulmány Büchn Any valam Darw em származ müv

14448

CÍM Se

SZEMÉLY Se Lá

SZÓC Se Lász hírlap s B 1 Tanulmán szülőváros Budape vége hírla l Egyetér Ma P Na Függe Magyaror munkat v főmunkat közgazda szerkeszt Hoss i Budap Újság Egyesület főtit v tözsd elmé m Akad dicsére tünt fra forrad törté gyűjtemé munk követ köte í forrad L ki lefejezés rémura Bonap Napól Napó csás megje négyköt Napoleon-életra Szem Kos Gö kiada level k Lefordít Lass munká Schaf Quivtes Sociali tanulmán Büch An vala Dar e szárma mü

1444

CÍ S

SZEMÉL S L

SZÓ S Lás hírla Tanulmá szülőváro Budap vég hírl Egyeté M N Függ Magyaro munka főmunka közgazd szerkesz Hos Buda Újsá Egyesüle főti tözs elm Aka dicsér tün fr forra tört gyűjtem mun köve köt forra k lefejezé rémur Bona Napó Nap csá megj négykö Napoleon-életr Sze Ko G kiad leve Lefordí Las munk Scha Quivte Social tanulmá Büc A val Da szárm m