14452.htm

CÍMSZÓ: Sevuósz

SZÓCIKK: "Sevuósz, zsidó ünnep a kinyilatkoztatás emlékére. Szíván 6. és 7. napjára esik, a Biblia csak egy naposnak ismeri. Liturgiái sajátságai a következők : Az ünnep első napjának estéjén az imát későn kezdik, hogy a szeflró (l.o.) hét hete teljes legyen. Maarovisz előírás szerint. Ha szombat este van,a tefiló-ban vátodienut mondanak. Kiddus és sehechejonu. Sok helyütt virrasztanak éjszaka és a tikun-imákat és a szemelvényeket mondják. Sacharisznál jócér és pijut, egész hallél (1. o.), egész kadis. Én komochó, majd két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. Isten tizenhárom tulajdonsága, ünnepi ribónó sel ólom (1. o.), semá, echod, gádla, al hakól, vejaazor. Az akdomusz kezdetű himnuszt mondják a tóraolvasás előtt. Az első Tórához öt férfiút szólítanak, részükre felolvassák a M. II. 19, 1-20, 26 részt, mely a kinyilatkoztatásról szól, félkadis. A második Tórából a maftir részére felolvassák M. IV. 28, 26-31. verseit, ez a szakasz a vonatkozó áldozati részt tartalmazza. A prófétai szakasz: Ezekiel könyvének első fejezete, mely szintén, miképpen a tórái szakasz, teófániáról, Isten megjelenéséről szól. Ifjút e részhez misztikus tartalmánál fogva nem hívnak fel. Ünnepi muszaf a vonatkozó betoldásokkal, a tefiló ismétlésével pijut. Szokás e napon tejes ételt is fogyasztani. Az ünnep második napjának liturgiája az elsővel nagyjában megegyezik. Egész hallél, majd Rút könyvét olvassák. En komóchó, két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből - Isten tizenhárom tulajdonsága és az ünnepi ribónó sel ólom (1. o.), mely szombaton elmarad. Az első Tórából öt férfi részére olvassák: M. V. 15, 19-16, 17. verseket; ha szombat van, hét férfit szólítanak a Tórához és ily esetben az olvasást a 14. fejezet 22. versénél kezdik. E rész az ünnepekről szól. A második Tórából felolvasott rész az előző napon olvasottal szószerint megegyezik. A prófétai rész Chabakuk 2, 20 - 3,19-ig terjed. Ez előtt jeciv piszgom (l.o.) kezdetű himnusz. Hazkorasz nesomos (1. o.), áv horachmim (1. o.), muszaf (1. o.) az előző napival szószerint megegyezik, az ismétlésnél pijutót mondanak (l.o.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4452. címszó a lexikon => 785. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14452.htm

CÍMSZÓ: Sevuósz

SZÓCIKK: Sevuósz, zsidó ünnep a kinyilatkoztatás emlékére. Szíván 6. és 7. napjára esik, a Biblia csak egy naposnak ismeri. Liturgiái sajátságai a következők : Az ünnep első napjának estéjén az imát későn kezdik, hogy a szeflró l.o. hét hete teljes legyen. Maarovisz előírás szerint. Ha szombat este van,a tefiló-ban vátodienut mondanak. Kiddus és sehechejonu. Sok helyütt virrasztanak éjszaka és a tikun-imákat és a szemelvényeket mondják. Sacharisznál jócér és pijut, egész hallél 1. o. , egész kadis. Én komochó, majd két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből. Isten tizenhárom tulajdonsága, ünnepi ribónó sel ólom 1. o. , semá, echod, gádla, al hakól, vejaazor. Az akdomusz kezdetű himnuszt mondják a tóraolvasás előtt. Az első Tórához öt férfiút szólítanak, részükre felolvassák a M. II. 19, 1-20, 26 részt, mely a kinyilatkoztatásról szól, félkadis. A második Tórából a maftir részére felolvassák M. IV. 28, 26-31. verseit, ez a szakasz a vonatkozó áldozati részt tartalmazza. A prófétai szakasz: Ezekiel könyvének első fejezete, mely szintén, miképpen a tórái szakasz, teófániáról, Isten megjelenéséről szól. Ifjút e részhez misztikus tartalmánál fogva nem hívnak fel. Ünnepi muszaf a vonatkozó betoldásokkal, a tefiló ismétlésével pijut. Szokás e napon tejes ételt is fogyasztani. Az ünnep második napjának liturgiája az elsővel nagyjában megegyezik. Egész hallél, majd Rút könyvét olvassák. En komóchó, két Tórát vesznek ki a frigyszekrényből - Isten tizenhárom tulajdonsága és az ünnepi ribónó sel ólom 1. o. , mely szombaton elmarad. Az első Tórából öt férfi részére olvassák: M. V. 15, 19-16, 17. verseket; ha szombat van, hét férfit szólítanak a Tórához és ily esetben az olvasást a 14. fejezet 22. versénél kezdik. E rész az ünnepekről szól. A második Tórából felolvasott rész az előző napon olvasottal szószerint megegyezik. A prófétai rész Chabakuk 2, 20 - 3,19-ig terjed. Ez előtt jeciv piszgom l.o. kezdetű himnusz. Hazkorasz nesomos 1. o. , áv horachmim 1. o. , muszaf 1. o. az előző napival szószerint megegyezik, az ismétlésnél pijutót mondanak l.o. .

14452.ht

CÍMSZÓ Sevuós

SZÓCIKK Sevuósz zsid ünne kinyilatkoztatá emlékére Szívá 6 é 7 napjár esik Bibli csa eg naposna ismeri Liturgiá sajátsága következő A ünne els napjána estéjé a imá késő kezdik hog szeflr l.o hé het telje legyen Maarovis előírá szerint H szomba est van, tefiló-ba vátodienu mondanak Kiddu é sehechejonu So helyüt virrasztana éjszak é tikun-imáka é szemelvényeke mondják Sachariszná jócé é pijut egés hallé 1 o egés kadis É komochó maj ké Tórá veszne k frigyszekrényből Iste tizenháro tulajdonsága ünnep ribón se ólo 1 o semá echod gádla a hakól vejaazor A akdomus kezdet himnusz mondjá tóraolvasá előtt A els Tóráho ö férfiú szólítanak részükr felolvassá M II 19 1-20 2 részt mel kinyilatkoztatásró szól félkadis másodi Tórábó mafti részér felolvassá M IV 28 26-31 verseit e szakas vonatkoz áldozat rész tartalmazza próféta szakasz Ezekie könyvéne els fejezete mel szintén miképpe tórá szakasz teófániáról Iste megjelenésérő szól Ifjú részhe misztiku tartalmáná fogv ne hívna fel Ünnep musza vonatkoz betoldásokkal tefil ismétléséve pijut Szoká napo teje étel i fogyasztani A ünne másodi napjána liturgiáj a elsőve nagyjába megegyezik Egés hallél maj Rú könyvé olvassák E komóchó ké Tórá veszne k frigyszekrénybő Iste tizenháro tulajdonság é a ünnep ribón se ólo 1 o mel szombato elmarad A els Tórábó ö férf részér olvassák M V 15 19-16 17 verseket h szomba van hé férfi szólítana Tóráho é il esetbe a olvasás 14 fejeze 22 verséné kezdik rés a ünnepekrő szól másodi Tórábó felolvasot rés a előz napo olvasotta szószerin megegyezik próféta rés Chabaku 2 2 3,19-i terjed E előt jeci piszgo l.o kezdet himnusz Hazkoras nesomo 1 o á horachmi 1 o musza 1 o a előz napiva szószerin megegyezik a ismétlésné pijutó mondana l.o

14452.h

CÍMSZ Sevuó

SZÓCIK Sevuós zsi ünn kinyilatkoztat emlékér Szív napjá esi Bibl cs e naposn ismer Liturgi sajátság következ ünn el napján estéj im kés kezdi ho szefl l. h he telj legye Maarovi előír szerin szomb es van tefiló-b vátodien mondana Kidd sehechejon S helyü virrasztan éjsza tikun-imák szemelvények mondjá Sachariszn jóc piju egé hall egé kadi komoch ma k Tór veszn frigyszekrénybő Ist tizenhár tulajdonság ünne ribó s ól sem echo gádl hakó vejaazo akdomu kezde himnus mondj tóraolvas előt el Tóráh férfi szólítana részük felolvass I 1 1-2 rész me kinyilatkoztatásr szó félkadi másod Tóráb maft részé felolvass I 2 26-3 versei szaka vonatko áldoza rés tartalmazz prófét szakas Ezeki könyvén el fejezet me szinté miképp tór szakas teófániáró Ist megjelenésér szó Ifj részh misztik tartalmán fog n hívn fe Ünne musz vonatko betoldásokka tefi ismétlésév piju Szok nap tej éte fogyasztan ünn másod napján liturgiá elsőv nagyjáb megegyezi Egé hallé ma R könyv olvassá komóch k Tór veszn frigyszekrényb Ist tizenhár tulajdonsá ünne ribó s ól me szombat elmara el Tóráb fér részé olvassá 1 19-1 1 verseke szomb va h férf szólítan Tóráh i esetb olvasá 1 fejez 2 versén kezdi ré ünnepekr szó másod Tóráb felolvaso ré elő nap olvasott szószeri megegyezi prófét ré Chabak 3,19- terje elő jec piszg l. kezde himnus Hazkora nesom horachm musz elő napiv szószeri megegyezi ismétlésn pijut mondan l.

14452.

CÍMS Sevu

SZÓCI Sevuó zs ün kinyilatkozta emléké Szí napj es Bib c napos isme Liturg sajátsá követke ün e napjá esté i ké kezd h szef l h tel legy Maarov előí szeri szom e va tefiló- vátodie mondan Kid sehechejo hely virraszta éjsz tikun-imá szemelvénye mondj Sacharisz jó pij eg hal eg kad komoc m Tó vesz frigyszekrényb Is tizenhá tulajdonsá ünn rib ó se ech gád hak vejaaz akdom kezd himnu mond tóraolva elő e Tórá férf szólítan részü felolvas 1- rés m kinyilatkoztatás sz félkad máso Tórá maf rész felolvas 26- verse szak vonatk áldoz ré tartalmaz prófé szaka Ezek könyvé e fejeze m szint mikép tó szaka teófániár Is megjelenésé sz If rész miszti tartalmá fo hív f Ünn mus vonatk betoldásokk tef ismétlésé pij Szo na te ét fogyaszta ün máso napjá liturgi első nagyjá megegyez Eg hall m köny olvass komóc Tó vesz frigyszekrény Is tizenhá tulajdons ünn rib ó m szomba elmar e Tórá fé rész olvass 19- versek szom v fér szólíta Tórá eset olvas feje versé kezd r ünnepek sz máso Tórá felolvas r el na olvasot szószer megegyez prófé r Chaba 3,19 terj el je pisz l kezd himnu Hazkor neso horach mus el napi szószer megegyez ismétlés piju monda l

14452

CÍM Sev

SZÓC Sevu z ü kinyilatkozt emlék Sz nap e Bi napo ism Litur sajáts követk ü napj est k kez sze te leg Maaro elő szer szo v tefiló vátodi monda Ki sehechej hel virraszt éjs tikun-im szemelvény mond Sacharis j pi e ha e ka komo T ves frigyszekrény I tizenh tulajdons ün ri s ec gá ha vejaa akdo kez himn mon tóraolv el Tór fér szólíta rész felolva 1 ré kinyilatkoztatá s félka más Tór ma rés felolva 26 vers sza vonat áldo r tartalma próf szak Eze könyv fejez szin miké t szak teófániá I megjelenés s I rés miszt tartalm f hí Ün mu vonat betoldások te ismétlés pi Sz n t é fogyaszt ü más napj liturg els nagyj megegye E hal kön olvas komó T ves frigyszekrén I tizenh tulajdon ün ri szomb elma Tór f rés olvas 19 verse szo fé szólít Tór ese olva fej vers kez ünnepe s más Tór felolva e n olvaso szósze megegye próf Chab 3,1 ter e j pis kez himn Hazko nes horac mu e nap szósze megegye ismétlé pij mond

1445

CÍ Se

SZÓ Sev kinyilatkoz emlé S na B nap is Litu saját követ nap es ke sz t le Maar el sze sz tefil vátod mond K seheche he virrasz éj tikun-i szemelvén mon Sachari p h k kom ve frigyszekrén tizen tulajdon ü r e g h veja akd ke him mo tóraol e Tó fé szólít rés felolv r kinyilatkoztat félk má Tó m ré felolv 2 ver sz vona áld tartalm pró sza Ez köny feje szi mik sza teófáni megjelené ré misz tartal h Ü m vona betoldáso t ismétlé p S fogyasz má nap litur el nagy megegy ha kö olva kom ve frigyszekré tizen tulajdo ü r szom elm Tó ré olva 1 vers sz f szólí Tó es olv fe ver ke ünnep má Tó felolv olvas szósz megegy pró Cha 3, te pi ke him Hazk ne hora m na szósz megegy ismétl pi mon