14453.htm

CÍMSZÓ: Sichermann

SZEMÉLYNÉV: Sichermann Bernát

SZÓCIKK: "Sichermann, 1. Bernát, jogi író, szül. Érmihályfalván 1860 márc. 1. A budapesti egyetemen tanult és ügyvédi diplomát szerzett. Eleinte Kassán volt ügyvéd és városi főügyész, 1911. pedig a Magy. Ált. Hitelbank jogtanácsosának hívták meg. Elnöke az Országos Ügyvédszövetségnek, az 1910 és 1912. hágai nemzetközi konferenciára minta váltó- és csekkjog kiváló szakértőjét, a kormány őt küldte ki. Számos törvény és rendelet előkészítésében vett részt, így az egységes váltójogról és a biztosítéki jelzálogról szóló törvényjavaslatok és a moratóriumról szóló rendeletek megalkotásában. Nagyobb önálló alakban megjelent munkái: A cheque (1895); Az osztrák cheque-törvényjavaslatról (1897); A cheque előadói tervezetéről (1903); A biztosítéki jelzálogról (1914). Munkatársa a legtöbb hazai jogi szakfolyóiratnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4453. címszó a lexikon => 786. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14453.htm

CÍMSZÓ: Sichermann

SZEMÉLYNÉV: Sichermann Bernát

SZÓCIKK: Sichermann, 1. Bernát, jogi író, szül. Érmihályfalván 1860 márc. 1. A budapesti egyetemen tanult és ügyvédi diplomát szerzett. Eleinte Kassán volt ügyvéd és városi főügyész, 1911. pedig a Magy. Ált. Hitelbank jogtanácsosának hívták meg. Elnöke az Országos Ügyvédszövetségnek, az 1910 és 1912. hágai nemzetközi konferenciára minta váltó- és csekkjog kiváló szakértőjét, a kormány őt küldte ki. Számos törvény és rendelet előkészítésében vett részt, így az egységes váltójogról és a biztosítéki jelzálogról szóló törvényjavaslatok és a moratóriumról szóló rendeletek megalkotásában. Nagyobb önálló alakban megjelent munkái: A cheque 1895 ; Az osztrák cheque-törvényjavaslatról 1897 ; A cheque előadói tervezetéről 1903 ; A biztosítéki jelzálogról 1914 . Munkatársa a legtöbb hazai jogi szakfolyóiratnak.

14453.ht

CÍMSZÓ Sicherman

SZEMÉLYNÉV Sicherman Berná

SZÓCIKK Sichermann 1 Bernát jog író szül Érmihályfalvá 186 márc 1 budapest egyeteme tanul é ügyvéd diplomá szerzett Eleint Kassá vol ügyvé é város főügyész 1911 pedi Magy Ált Hitelban jogtanácsosána hívtá meg Elnök a Országo Ügyvédszövetségnek a 191 é 1912 hága nemzetköz konferenciár mint váltó é csekkjo kivál szakértőjét kormán ő küldt ki Számo törvén é rendele előkészítésébe vet részt íg a egysége váltójogró é biztosíték jelzálogró szól törvényjavaslato é moratóriumró szól rendelete megalkotásában Nagyob önáll alakba megjelen munkái chequ 189 A osztrá cheque-törvényjavaslatró 189 chequ előadó tervezetérő 190 biztosíték jelzálogró 191 Munkatárs legtöb haza jog szakfolyóiratnak

14453.h

CÍMSZ Sicherma

SZEMÉLYNÉ Sicherma Bern

SZÓCIK Sicherman Berná jo ír szü Érmihályfalv 18 már budapes egyetem tanu ügyvé diplom szerzet Elein Kass vo ügyv váro főügyés 191 ped Mag Ál Hitelba jogtanácsosán hívt me Elnö Ország Ügyvédszövetségne 19 191 hág nemzetkö konferenciá min vált csekkj kivá szakértőjé kormá küld k Szám törvé rendel előkészítéséb ve rész í egység váltójogr biztosíté jelzálogr szó törvényjavaslat moratóriumr szó rendelet megalkotásába Nagyo önál alakb megjele munká cheq 18 osztr cheque-törvényjavaslatr 18 cheq előad tervezetér 19 biztosíté jelzálogr 19 Munkatár legtö haz jo szakfolyóiratna

14453.

CÍMS Sicherm

SZEMÉLYN Sicherm Ber

SZÓCI Sicherma Bern j í sz Érmihályfal 1 má budape egyete tan ügyv diplo szerze Elei Kas v ügy vár főügyé 19 pe Ma Á Hitelb jogtanácsosá hív m Eln Orszá Ügyvédszövetségn 1 19 há nemzetk konferenci mi vál csekk kiv szakértőj korm kül Szá törv rende előkészítésé v rés egysé váltójog biztosít jelzálog sz törvényjavasla moratórium sz rendele megalkotásáb Nagy öná alak megjel munk che 1 oszt cheque-törvényjavaslat 1 che előa tervezeté 1 biztosít jelzálog 1 Munkatá legt ha j szakfolyóiratn

14453

CÍM Sicher

SZEMÉLY Sicher Be

SZÓC Sicherm Ber s Érmihályfa m budap egyet ta ügy dipl szerz Ele Ka üg vá főügy 1 p M Hitel jogtanácsos hí El Orsz Ügyvédszövetség 1 h nemzet konferenc m vá csek ki szakértő kor kü Sz tör rend előkészítés ré egys váltójo biztosí jelzálo s törvényjavasl moratóriu s rendel megalkotásá Nag ön ala megje mun ch osz cheque-törvényjavasla ch elő tervezet biztosí jelzálo Munkat leg h szakfolyóirat

1445

CÍ Siche

SZEMÉL Siche B

SZÓ Sicher Be Érmihályf buda egye t üg dip szer El K ü v főüg Hite jogtanácso h E Ors Ügyvédszövetsé nemze konferen v cse k szakért ko k S tö ren előkészíté r egy váltój biztos jelzál törvényjavas moratóri rende megalkotás Na ö al megj mu c os cheque-törvényjavasl c el terveze biztos jelzál Munka le szakfolyóira