14454.htm

CÍMSZÓ: Sichermann

SZEMÉLYNÉV: Sichermann Emánuel

SZÓCIKK: Sichermann Emánuel, mezőgazda, szül. Ófehértón 1811 márc. 25., megh. a hetvenes években. Nagyapja már gazda volt és atyja volt az első zsidó Szabolcsban, akinek a XVIII. az. végén nemesi birtoka volt magántulajdonban Kótajon. S ezt a birtokot az ötvenes években híres mintagazdasággá fejlesztette. A new-yorki állami agrikulturtársaság tagjává választotta és diplomát küldött részére. Uj mezőgazdasági üzemágakat, mint dohány-ültetvényt, továbbá az akkor modern gépeket ö honosította meg először. S.-t jótékonyságáról is ismerték. A földmívelésbez való visszatérés gondolatát propagálta a zsidók között.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4454. címszó a lexikon => 786. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14454.htm

CÍMSZÓ: Sichermann

SZEMÉLYNÉV: Sichermann Emánuel

SZÓCIKK: Sichermann Emánuel, mezőgazda, szül. Ófehértón 1811 márc. 25., megh. a hetvenes években. Nagyapja már gazda volt és atyja volt az első zsidó Szabolcsban, akinek a XVIII. az. végén nemesi birtoka volt magántulajdonban Kótajon. S ezt a birtokot az ötvenes években híres mintagazdasággá fejlesztette. A new-yorki állami agrikulturtársaság tagjává választotta és diplomát küldött részére. Uj mezőgazdasági üzemágakat, mint dohány-ültetvényt, továbbá az akkor modern gépeket ö honosította meg először. S.-t jótékonyságáról is ismerték. A földmívelésbez való visszatérés gondolatát propagálta a zsidók között.

14454.ht

CÍMSZÓ Sicherman

SZEMÉLYNÉV Sicherman Emánue

SZÓCIKK Sicherman Emánuel mezőgazda szül Ófehértó 181 márc 25. megh hetvene években Nagyapj má gazd vol é atyj vol a els zsid Szabolcsban akine XVIII az végé nemes birtok vol magántulajdonba Kótajon ez birtoko a ötvene évekbe híre mintagazdaságg fejlesztette new-york állam agrikulturtársasá tagjáv választott é diplomá küldöt részére U mezőgazdaság üzemágakat min dohány-ültetvényt tovább a akko moder gépeke honosított me először S.- jótékonyságáró i ismerték földmívelésbe val visszatéré gondolatá propagált zsidó között

14454.h

CÍMSZ Sicherma

SZEMÉLYNÉ Sicherma Emánu

SZÓCIK Sicherma Emánue mezőgazd szü Ófehért 18 már 25 meg hetven évekbe Nagyap m gaz vo aty vo el zsi Szabolcsba akin XVII a vég neme birto vo magántulajdonb Kótajo e birtok ötven évekb hír mintagazdaság fejlesztett new-yor álla agrikulturtársas tagjá választot diplom küldö részér mezőgazdasá üzemágaka mi dohány-ültetvény továb akk mode gépek honosítot m előszö S. jótékonyságár ismerté földmívelésb va visszatér gondolat propagál zsid közöt

14454.

CÍMS Sicherm

SZEMÉLYN Sicherm Emán

SZÓCI Sicherm Emánu mezőgaz sz Ófehér 1 má 2 me hetve évekb Nagya ga v at v e zs Szabolcsb aki XVI vé nem birt v magántulajdon Kótaj birto ötve évek hí mintagazdasá fejlesztet new-yo áll agrikulturtársa tagj választo diplo küld részé mezőgazdas üzemágak m dohány-ültetvén tová ak mod gépe honosíto elősz S jótékonyságá ismert földmívelés v visszaté gondola propagá zsi közö

14454

CÍM Sicher

SZEMÉLY Sicher Emá

SZÓC Sicher Emán mezőga s Ófehé m m hetv évek Nagy g a z Szabolcs ak XV v ne bir magántulajdo Kóta birt ötv éve h mintagazdas fejleszte new-y ál agrikulturtárs tag választ dipl kül rész mezőgazda üzemága dohány-ültetvé tov a mo gép honosít elős jótékonyság ismer földmívelé visszat gondol propag zs köz

1445

CÍ Siche

SZEMÉL Siche Em

SZÓ Siche Emá mezőg Ófeh het éve Nag Szabolc a X n bi magántulajd Kót bir öt év mintagazda fejleszt new- á agrikulturtár ta válasz dip kü rés mezőgazd üzemág dohány-ültetv to m gé honosí elő jótékonysá isme földmível vissza gondo propa z kö