14456.htm

CÍMSZÓ: Sidduch

SZÓCIKK: "Sidduch (h.). Házasság. Már a zsidó állam idején is szentségnek tekintették a zsidók a házasságot és ez a felfogás az idők folyamán még megerősödött. A házasságkötésben nemcsak szociális, hanem vallási szempontok is érvényesültek, mert a szaporodásra vonatkozó isteni igéket parancsnak vették. Mindehhez hozzájárult az az állandó törekvés is, amely odairányult, hogy emberies keretek közé szorítsa a nemi életet és megóvja azt a testet-lelket ölő kicsapongásoktól. A talmudi kodifikátorok ezért nem csupán magát a házasságot írták elő, de még az idejét is szabályozták. Semone észre lechupó . A tizennyolc éves ifjú házasodjon meg. A chászideusok még ezt a korhatárt is túlmagasnak tartják és még fiatalabb korukban házasítják össze gyermeküket. Ezek a korai házasságok természetesen sokat ártottak a zsidóságnak és a keleti zsidók degenerálódása bizonyára erre vezethető vissza. Viszont tagadhatatlan, hogy a S.-ban sokszor szigorú szelekció is érvényesült, ami a nemesebb kitenyésztésre hatott kedvezően. A kiválasztás legősibb rendszere a bibliai időkig megy vissza és az a kohaniták között biztosította a tiszta származást. A kohaniták még a diaszpórában is sokáig ügyeltek arra, hogy keveretlenül tartsák meg az ahronida vért, de mikor ez már lehetetlenné vált, a közfelfogás a kohén méltóságával egyenrangúsította a tudós méltóságát és lehetővé tette a kohanita és nem-kohanita, de tudós családok összabázasodását. A jichusz (nemes származás) nem katonai vagy társadalmi nemességet jelentett, hanem tudományos arisztokráciát, amire a régi zsidók legalább is olyan büszkék voltak, mint nemesi rangjukra a mai zsidók. Az volt a legnemesebb család, amely legtöbb híres tudóst adott a zsidóságnak. Még ma is élnek zsidó családok (Magyarországon is), amelyek sok száz év előtt élt tudósoktól származtatják magukat. De olyanok is vannak még, amelyek a jichuszra még manapság is ügyelnek és a rabbinikus értelemben vett szellemi arisztokrácia meszaliansznak tekinti a tudatlannal való összeházasodást."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4456. címszó a lexikon => 786. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14456.htm

CÍMSZÓ: Sidduch

SZÓCIKK: Sidduch h. . Házasság. Már a zsidó állam idején is szentségnek tekintették a zsidók a házasságot és ez a felfogás az idők folyamán még megerősödött. A házasságkötésben nemcsak szociális, hanem vallási szempontok is érvényesültek, mert a szaporodásra vonatkozó isteni igéket parancsnak vették. Mindehhez hozzájárult az az állandó törekvés is, amely odairányult, hogy emberies keretek közé szorítsa a nemi életet és megóvja azt a testet-lelket ölő kicsapongásoktól. A talmudi kodifikátorok ezért nem csupán magát a házasságot írták elő, de még az idejét is szabályozták. Semone észre lechupó . A tizennyolc éves ifjú házasodjon meg. A chászideusok még ezt a korhatárt is túlmagasnak tartják és még fiatalabb korukban házasítják össze gyermeküket. Ezek a korai házasságok természetesen sokat ártottak a zsidóságnak és a keleti zsidók degenerálódása bizonyára erre vezethető vissza. Viszont tagadhatatlan, hogy a S.-ban sokszor szigorú szelekció is érvényesült, ami a nemesebb kitenyésztésre hatott kedvezően. A kiválasztás legősibb rendszere a bibliai időkig megy vissza és az a kohaniták között biztosította a tiszta származást. A kohaniták még a diaszpórában is sokáig ügyeltek arra, hogy keveretlenül tartsák meg az ahronida vért, de mikor ez már lehetetlenné vált, a közfelfogás a kohén méltóságával egyenrangúsította a tudós méltóságát és lehetővé tette a kohanita és nem-kohanita, de tudós családok összabázasodását. A jichusz nemes származás nem katonai vagy társadalmi nemességet jelentett, hanem tudományos arisztokráciát, amire a régi zsidók legalább is olyan büszkék voltak, mint nemesi rangjukra a mai zsidók. Az volt a legnemesebb család, amely legtöbb híres tudóst adott a zsidóságnak. Még ma is élnek zsidó családok Magyarországon is , amelyek sok száz év előtt élt tudósoktól származtatják magukat. De olyanok is vannak még, amelyek a jichuszra még manapság is ügyelnek és a rabbinikus értelemben vett szellemi arisztokrácia meszaliansznak tekinti a tudatlannal való összeházasodást.

14456.ht

CÍMSZÓ Sidduc

SZÓCIKK Sidduc h Házasság Má zsid álla idejé i szentségne tekintetté zsidó házasságo é e felfogá a idő folyamá mé megerősödött házasságkötésbe nemcsa szociális hane vallás szemponto i érvényesültek mer szaporodásr vonatkoz isten igéke parancsna vették Mindehhe hozzájárul a a álland törekvé is amel odairányult hog emberie kerete köz szoríts nem élete é megóvj az testet-lelke öl kicsapongásoktól talmud kodifikátoro ezér ne csupá magá házasságo írtá elő d mé a idejé i szabályozták Semon észr lechup tizennyol éve ifj házasodjo meg chászideuso mé ez korhatár i túlmagasna tartjá é mé fiatalab korukba házasítjá össz gyermeküket Eze kora házasságo természetese soka ártotta zsidóságna é kelet zsidó degenerálódás bizonyár err vezethet vissza Viszon tagadhatatlan hog S.-ba sokszo szigor szelekci i érvényesült am nemeseb kitenyésztésr hatot kedvezően kiválasztá legősib rendszer biblia időki meg vissz é a kohanitá közöt biztosított tiszt származást kohanitá mé diaszpórába i sokái ügyelte arra hog keveretlenü tartsá me a ahronid vért d miko e má lehetetlenn vált közfelfogá kohé méltóságáva egyenrangúsított tudó méltóságá é lehetőv tett kohanit é nem-kohanita d tudó családo összabázasodását jichus neme származá ne katona vag társadalm nemessége jelentett hane tudományo arisztokráciát amir rég zsidó legaláb i olya büszké voltak min nemes rangjukr ma zsidók A vol legnemeseb család amel legtöb híre tudós adot zsidóságnak Mé m i élne zsid családo Magyarországo i amelye so szá é előt él tudósoktó származtatjá magukat D olyano i vanna még amelye jichuszr mé manapsá i ügyelne é rabbiniku értelembe vet szellem arisztokráci meszalianszna tekint tudatlanna val összeházasodást

14456.h

CÍMSZ Siddu

SZÓCIK Siddu Házassá M zsi áll idej szentségn tekintett zsid házasság felfog id folyam m megerősödöt házasságkötésb nemcs szociáli han vallá szempont érvényesülte me szaporodás vonatko iste igék parancsn vetté Mindehh hozzájáru állan törekv i ame odairányul ho emberi keret kö szorít ne élet megóv a testet-lelk ö kicsapongásoktó talmu kodifikátor ezé n csup mag házasság írt el m idej szabályoztá Semo ész lechu tizennyo év if házasodj me chászideus m e korhatá túlmagasn tartj m fiatala korukb házasítj öss gyermeküke Ez kor házasság természetes sok ártott zsidóságn kele zsid degenerálódá bizonyá er vezethe vissz Viszo tagadhatatla ho S.-b soksz szigo szelekc érvényesül a nemese kitenyésztés hato kedvezőe kiválaszt legősi rendsze bibli idők me viss kohanit közö biztosítot tisz származás kohanit m diaszpóráb soká ügyelt arr ho keveretlen tarts m ahroni vér mik m lehetetlen vál közfelfog koh méltóságáv egyenrangúsítot tud méltóság lehető tet kohani nem-kohanit tud család összabázasodásá jichu nem származ n katon va társadal nemesség jelentet han tudomány arisztokráciá ami ré zsid legalá oly büszk volta mi neme rangjuk m zsidó vo legnemese csalá ame legtö hír tudó ado zsidóságna M éln zsi család Magyarország amely s sz elő é tudósokt származtatj maguka olyan vann mé amely jichusz m manaps ügyeln rabbinik értelemb ve szelle arisztokrác meszalianszn tekin tudatlann va összeházasodás

14456.

CÍMS Sidd

SZÓCI Sidd Házass zs ál ide szentség tekintet zsi házassá felfo i folya megerősödö házasságkötés nemc szociál ha vall szempon érvényesült m szaporodá vonatk ist igé parancs vett Mindeh hozzájár álla törek am odairányu h ember kere k szorí n éle megó testet-lel kicsapongásokt talm kodifikáto ez csu ma házassá ír e ide szabályozt Sem és lech tizenny é i házasod m chászideu korhat túlmagas tart fiatal koruk házasít ös gyermekük E ko házassá természete so ártot zsidóság kel zsi degenerálód bizony e vezeth viss Visz tagadhatatl h S.- soks szig szelek érvényesü nemes kitenyészté hat kedvező kiválasz legős rendsz bibl idő m vis kohani köz biztosíto tis származá kohani diaszpórá sok ügyel ar h keveretle tart ahron vé mi lehetetle vá közfelfo ko méltóságá egyenrangúsíto tu méltósá lehet te kohan nem-kohani tu csalá összabázasodás jich ne szárma kato v társada nemessé jelente ha tudomán arisztokráci am r zsi legal ol büsz volt m nem rangju zsid v legnemes csal am legt hí tud ad zsidóságn él zs csalá Magyarorszá amel s el tudósok származtat maguk olya van m amel jichus manap ügyel rabbini értelem v szell arisztokrá meszaliansz teki tudatlan v összeházasodá

14456

CÍM Sid

SZÓC Sid Házas z á id szentsé tekinte zs házass felf foly megerősöd házasságköté nem szociá h val szempo érvényesül szaporod vonat is ig paranc vet Minde hozzájá áll töre a odairány embe ker szor él meg testet-le kicsapongások tal kodifikát e cs m házass í id szabályoz Se é lec tizenn házaso chászide korha túlmaga tar fiata koru házasí ö gyermekü k házass természet s árto zsidósá ke zs degeneráló bizon vezet vis Vis tagadhatat S. sok szi szele érvényes neme kitenyészt ha kedvez kiválas legő rends bib id vi kohan kö biztosít ti származ kohan diaszpór so ügye a keveretl tar ahro v m lehetetl v közfelf k méltóság egyenrangúsít t méltós lehe t koha nem-kohan t csal összabázasodá jic n szárm kat társad nemess jelent h tudomá arisztokrác a zs lega o büs vol ne rangj zsi legneme csa a leg h tu a zsidóság é z csal Magyarorsz ame e tudóso származta magu oly va ame jichu mana ügye rabbin értele szel arisztokr meszalians tek tudatla összeházasod

1445

CÍ Si

SZÓ Si Háza i szents tekint z házas fel fol megerősö házasságköt ne szoci va szemp érvényesü szaporo vona i i paran ve Mind hozzáj ál tör odairán emb ke szo é me testet-l kicsapongáso ta kodifiká c házas i szabályo S le tizen házas chászid korh túlmag ta fiat kor házas gyermek házas természe árt zsidós k z degenerál bizo veze vi Vi tagadhata S so sz szel érvénye nem kitenyész h kedve kivála leg rend bi i v koha k biztosí t szárma koha diaszpó s ügy keveret ta ahr lehetet közfel méltósá egyenrangúsí méltó leh koh nem-koha csa összabázasod ji szár ka társa nemes jelen tudom arisztokrá z leg bü vo n rang zs legnem cs le t zsidósá csa Magyarors am tudós származt mag ol v am jich man ügy rabbi értel sze arisztok meszalian te tudatl összeházaso