14461.htm

CÍMSZÓ: Sík

SZEMÉLYNÉV: Sík Sándor

SZÓCIKK: "Sík Sándor*, ügyvéd, jogi író, szül. 1853., megh. Budapesten 1900 jan. 1. A budapesti ügyvédi kamarának titkára volt s őt bízták meg a magyar ügyvédség történetének megírásával, azonban művét nem fejezhette be korai halála miatt. Jogi szaklapokba írt számos tanulmányán kívül önállóan megjelent művei: A correctionalisatióról a bűnvádi eljárásban (1884); A büntetőjog őskora. Adalék a népek lélektanához (u. o.); A főispán az igazságszolgáltatásban (1886); Szilágyi Dezső természet után rajzolva (1891); A magyar ügyvédi kar történeti kiállításának katológusa (1896); Le a napirendről. Az esküdtbíróságok szervezetéről szóló javaslat főbb hibái (1896)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4461. címszó a lexikon => 787. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14461.htm

CÍMSZÓ: Sík

SZEMÉLYNÉV: Sík Sándor

SZÓCIKK: Sík Sándor*, ügyvéd, jogi író, szül. 1853., megh. Budapesten 1900 jan. 1. A budapesti ügyvédi kamarának titkára volt s őt bízták meg a magyar ügyvédség történetének megírásával, azonban művét nem fejezhette be korai halála miatt. Jogi szaklapokba írt számos tanulmányán kívül önállóan megjelent művei: A correctionalisatióról a bűnvádi eljárásban 1884 ; A büntetőjog őskora. Adalék a népek lélektanához u. o. ; A főispán az igazságszolgáltatásban 1886 ; Szilágyi Dezső természet után rajzolva 1891 ; A magyar ügyvédi kar történeti kiállításának katológusa 1896 ; Le a napirendről. Az esküdtbíróságok szervezetéről szóló javaslat főbb hibái 1896 .

14461.ht

CÍMSZÓ Sí

SZEMÉLYNÉV Sí Sándo

SZÓCIKK Sí Sándor* ügyvéd jog író szül 1853. megh Budapeste 190 jan 1 budapest ügyvéd kamarána titkár vol ő bíztá me magya ügyvédsé történeténe megírásával azonba művé ne fejezhett b kora halál miatt Jog szaklapokb ír számo tanulmányá kívü önállóa megjelen művei correctionalisatióró bűnvád eljárásba 188 büntetőjo őskora Adalé népe lélektanáho u o főispá a igazságszolgáltatásba 188 Szilágy Dezs természe utá rajzolv 189 magya ügyvéd ka történet kiállításána katológus 189 L napirendről A esküdtbíróságo szervezetérő szól javasla főb hibá 189

14461.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Sánd

SZÓCIK S Sándor ügyvé jo ír szü 1853 meg Budapest 19 ja budapes ügyvé kamarán titká vo bízt m magy ügyvéds történetén megírásáva azonb műv n fejezhet kor halá miat Jo szaklapok í szám tanulmány kív önálló megjele műve correctionalisatiór bűnvá eljárásb 18 büntetőj őskor Adal nép lélektanáh főisp igazságszolgáltatásb 18 Szilág Dez termész ut rajzol 18 magy ügyvé k történe kiállításán katológu 18 napirendrő esküdtbíróság szervezetér szó javasl fő hib 18

14461.

CÍMS

SZEMÉLYN Sán

SZÓCI Sándo ügyv j í sz 185 me Budapes 1 j budape ügyv kamará titk v bíz mag ügyvéd történeté megírásáv azon mű fejezhe ko hal mia J szaklapo szá tanulmán kí önáll megjel műv correctionalisatió bűnv eljárás 1 büntető ősko Ada né lélektaná főis igazságszolgáltatás 1 Szilá De termés u rajzo 1 mag ügyv történ kiállításá katológ 1 napirendr esküdtbírósá szervezeté sz javas f hi 1

14461

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sánd ügy s 18 m Budape budap ügy kamar tit bí ma ügyvé történet megírásá azo m fejezh k ha mi szaklap sz tanulmá k önál megje mű correctionalisati bűn eljárá büntet ősk Ad n lélektan fői igazságszolgáltatá Szil D termé rajz ma ügy törté kiállítás katoló napirend esküdtbírós szervezet s java h

1446SZEMÉL S

SZÓ Sán üg 1 Budap buda üg kama ti b m ügyv történe megírás az fejez h m szakla s tanulm öná megj m correctionalisat bű eljár bünte ős A lélekta fő igazságszolgáltat Szi term raj m üg tört kiállítá katol napiren esküdtbíró szerveze jav