14462.htm

CÍMSZÓ: Sík

SZEMÉLYNÉV: Sík Sándor

SZÓCIKK: "Sík Sándor*, kegyesrendi áldozár, költő és tanár, szül. Budapesten 1889 jan. 20. Tanulmányait u. o. végezte s 1911 óta a budapesti piarista főgymnázium tanára. Tagja a Szt. István Akadémiának és a Kisfaludy Társaságnak. Írt egy imádságos könyvet az ifjúság számára (1914. Schütz Antallal együtt). A vallásos költészet egyik legismertebb müvelője. Verskötetei: Szembe a nappal; A belülvalók mécse; Sik S. költeményei; Költemények ; Maradék magyarok ; Zsoltárfordítás. Színmüvei: Ébredés: Salamon király gyűrűje; Alexius ; Zrínyi. Regényei és novellái: Hét szép história; Csend. Irodalomtörténeti művei: Mindszenthy Gedeon élete és költészete; A magyar irodalom ismertetése"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4462. címszó a lexikon => 787. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14462.htm

CÍMSZÓ: Sík

SZEMÉLYNÉV: Sík Sándor

SZÓCIKK: Sík Sándor*, kegyesrendi áldozár, költő és tanár, szül. Budapesten 1889 jan. 20. Tanulmányait u. o. végezte s 1911 óta a budapesti piarista főgymnázium tanára. Tagja a Szt. István Akadémiának és a Kisfaludy Társaságnak. Írt egy imádságos könyvet az ifjúság számára 1914. Schütz Antallal együtt . A vallásos költészet egyik legismertebb müvelője. Verskötetei: Szembe a nappal; A belülvalók mécse; Sik S. költeményei; Költemények ; Maradék magyarok ; Zsoltárfordítás. Színmüvei: Ébredés: Salamon király gyűrűje; Alexius ; Zrínyi. Regényei és novellái: Hét szép história; Csend. Irodalomtörténeti művei: Mindszenthy Gedeon élete és költészete; A magyar irodalom ismertetése

14462.ht

CÍMSZÓ Sí

SZEMÉLYNÉV Sí Sándo

SZÓCIKK Sí Sándor* kegyesrend áldozár költ é tanár szül Budapeste 188 jan 20 Tanulmányai u o végezt 191 ót budapest piarist főgymnáziu tanára Tagj Szt Istvá Akadémiána é Kisfalud Társaságnak Ír eg imádságo könyve a ifjúsá számár 1914 Schüt Antalla együt valláso költésze egyi legismerteb müvelője Verskötetei Szemb nappal belülvaló mécse Si S költeményei Költeménye Maradé magyaro Zsoltárfordítás Színmüvei Ébredés Salamo királ gyűrűje Alexiu Zrínyi Regénye é novellái Hé szé história Csend Irodalomtörténet művei Mindszenth Gedeo élet é költészete magya irodalo ismertetés

14462.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Sánd

SZÓCIK S Sándor kegyesren áldozá köl taná szü Budapest 18 ja 2 Tanulmánya végez 19 ó budapes piaris főgymnázi tanár Tag Sz Istv Akadémián Kisfalu Társaságna Í e imádság könyv ifjús számá 191 Schü Antall együ vallás költész egy legismerte müvelőj Verskötete Szem nappa belülval mécs S költeménye Költemény Marad magyar Zsoltárfordítá Színmüve Ébredé Salam kirá gyűrűj Alexi Zríny Regény novellá H sz históri Csen Irodalomtörténe műve Mindszent Gede éle költészet magy irodal ismerteté

14462.

CÍMS

SZEMÉLYN Sán

SZÓCI Sándo kegyesre áldoz kö tan sz Budapes 1 j Tanulmány vége 1 budape piari főgymnáz taná Ta S Ist Akadémiá Kisfal Társaságn imádsá köny ifjú szám 19 Sch Antal egy vallá költés eg legismert müvelő Verskötet Sze napp belülva méc költemény Költemén Mara magya Zsoltárfordít Színmüv Ébred Sala kir gyűrű Alex Zrín Regén novell s histór Cse Irodalomtörtén műv Mindszen Ged él költésze mag iroda ismertet

14462

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sánd kegyesr áldo k ta s Budape Tanulmán vég budap piar főgymná tan T Is Akadémi Kisfa Társaság imáds kön ifj szá 1 Sc Anta eg vall költé e legismer müvel Versköte Sz nap belülv mé költemén Költemé Mar magy Zsoltárfordí Színmü Ébre Sal ki gyűr Ale Zrí Regé novel histó Cs Irodalomtörté mű Mindsze Ge é költész ma irod ismerte

1446SZEMÉL S

SZÓ Sán kegyes áld t Budap Tanulmá vé buda pia főgymn ta I Akadém Kisf Társasá imád kö if sz S Ant e val költ legisme müve Versköt S na belül m költemé Költem Ma mag Zsoltárford Színm Ébr Sa k gyű Al Zr Reg nove hist C Irodalomtört m Mindsz G költés m iro ismert