14463.htm

CÍMSZÓ: Siklós

SZÓCIKK: Siklós, nagyk. Baranya vm. 5523 lak. S.-on az 1800-as évek elején telepedtek le a zsidók. Amíg csak néhány zsidó család lakott S.-on, addig ezek a beremendi hitközséghez tartoztak. Itt tartották ünnepeiket s halottaikat a már 1730. létesített herendi zsidó temetőbe temették. A zsidó lakosság szaporodása következtében 1840. önálló hitközség alakult S.-on. Ekkor már volt kisebb imaházuk és külön temetőjük. Később az imaház szűknek bizonyult s 1864. a hitközségi tagok hozzájárulásával szép templomot építettek. Ezenkívül van még a hitközségnek egy Beszhamidras imaháza is. 1848-ban a hitközség elemi iskolát alapított, melyben 1871 óta magyar nyelven folyik a tanítás. 1869 után a hitközség kongresszusi jelleget nyert. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek elnöke Heisler Ferenc, alelnöke Kohn Izsó, a Nőegylet, mely Vida Miklósné elnöklete alatt áll, a Talmud-Tóra és az 1926. létesített Antónia szeretetház, mindkettő Vida Miklós vezetése alatt. A hitközségnek nevesebb szülöttei Barta Lajos író (1. o.) és Károly Ernő festőművész. Több kiváló tagja volt a hitközségnek, akik a társadalmi és gazdasági életben sikeresen tevénykedtek. Ezek: néhai Lévai Adolf a Forgalmi Bank Rt. volt vezérigazgatója, Commendatore Krausz Ernő, a Banca Commerciale Triestina igazgatója Triesztben, Szabó Géza a Jugo-szláv-bank igazgatója Zágrábban és Lengyel Albert állategészségügyi felügyelő. Nagyobb gazdasági vállalkozást létesített Mauthner József, aki igazgatója az általa alapított Baranyai Villamossági R.-t.-nak, mely mintegy 30 munkást foglalkoztat. A hitközség történetével Bálint Ferenc Siklós monográfiája c. munkája foglalkozik behatóan. A hitközség 18,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 1900 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. Több, főleg jótékonycélú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Beremend, Harkány, Nagyharsány, Kémes, Kóros, Vokány, Dráva-Szabolcs, Szava, Vejti, Gordisa, Vajszló, Baranya-Hidvég, Rácfalva, Czun, Tésenfa és Siklós-Nagyfalu községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 453, a családok száma 152, adót 176-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 4 nagykereskedő, 15 gazdálkodó, 2 szabadpályán levő, 2 tanító, 65 kereskedő, 5 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 3 orvos, 14 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 21 iparos és 31 magánzó. 76 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 14-en estek el. Mai vezetősége: Vida Miklós elnök, Fürst Hermann alelnök, Nagy Ernő iskolaszéki elnök, Pauncz Géza pénztárnok, Fischhof Zsigmond, Kohn Gyula és Jakab Bernát gondnokok, Blum József, Hirschfeld Ödön, Spitzer Zsigmond és Szűcs Lázár előljárósági tagok, Kellner Dezső titkár. A rabbi állás jelenleg betöltetlen. Állandó helyettes főrabbi Flesch Ármin mohácsi főrabbi. Főkántor: Fischer Henrik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4463. címszó a lexikon => 787. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14463.htm

CÍMSZÓ: Siklós

SZÓCIKK: Siklós, nagyk. Baranya vm. 5523 lak. S.-on az 1800-as évek elején telepedtek le a zsidók. Amíg csak néhány zsidó család lakott S.-on, addig ezek a beremendi hitközséghez tartoztak. Itt tartották ünnepeiket s halottaikat a már 1730. létesített herendi zsidó temetőbe temették. A zsidó lakosság szaporodása következtében 1840. önálló hitközség alakult S.-on. Ekkor már volt kisebb imaházuk és külön temetőjük. Később az imaház szűknek bizonyult s 1864. a hitközségi tagok hozzájárulásával szép templomot építettek. Ezenkívül van még a hitközségnek egy Beszhamidras imaháza is. 1848-ban a hitközség elemi iskolát alapított, melyben 1871 óta magyar nyelven folyik a tanítás. 1869 után a hitközség kongresszusi jelleget nyert. Intézményei: a Chevra Kadisa, melynek elnöke Heisler Ferenc, alelnöke Kohn Izsó, a Nőegylet, mely Vida Miklósné elnöklete alatt áll, a Talmud-Tóra és az 1926. létesített Antónia szeretetház, mindkettő Vida Miklós vezetése alatt. A hitközségnek nevesebb szülöttei Barta Lajos író 1. o. és Károly Ernő festőművész. Több kiváló tagja volt a hitközségnek, akik a társadalmi és gazdasági életben sikeresen tevénykedtek. Ezek: néhai Lévai Adolf a Forgalmi Bank Rt. volt vezérigazgatója, Commendatore Krausz Ernő, a Banca Commerciale Triestina igazgatója Triesztben, Szabó Géza a Jugo-szláv-bank igazgatója Zágrábban és Lengyel Albert állategészségügyi felügyelő. Nagyobb gazdasági vállalkozást létesített Mauthner József, aki igazgatója az általa alapított Baranyai Villamossági R.-t.-nak, mely mintegy 30 munkást foglalkoztat. A hitközség történetével Bálint Ferenc Siklós monográfiája c. munkája foglalkozik behatóan. A hitközség 18,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 1900 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. Több, főleg jótékonycélú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Beremend, Harkány, Nagyharsány, Kémes, Kóros, Vokány, Dráva-Szabolcs, Szava, Vejti, Gordisa, Vajszló, Baranya-Hidvég, Rácfalva, Czun, Tésenfa és Siklós-Nagyfalu községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 453, a családok száma 152, adót 176-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 4 nagykereskedő, 15 gazdálkodó, 2 szabadpályán levő, 2 tanító, 65 kereskedő, 5 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 3 orvos, 14 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 21 iparos és 31 magánzó. 76 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 14-en estek el. Mai vezetősége: Vida Miklós elnök, Fürst Hermann alelnök, Nagy Ernő iskolaszéki elnök, Pauncz Géza pénztárnok, Fischhof Zsigmond, Kohn Gyula és Jakab Bernát gondnokok, Blum József, Hirschfeld Ödön, Spitzer Zsigmond és Szűcs Lázár előljárósági tagok, Kellner Dezső titkár. A rabbi állás jelenleg betöltetlen. Állandó helyettes főrabbi Flesch Ármin mohácsi főrabbi. Főkántor: Fischer Henrik.

14463.ht

CÍMSZÓ Sikló

SZÓCIKK Siklós nagyk Barany vm 552 lak S.-o a 1800-a éve elejé telepedte l zsidók Amí csa néhán zsid csalá lakot S.-on addi eze beremend hitközséghe tartoztak It tartottá ünnepeike halottaika má 1730 létesítet herend zsid temetőb temették zsid lakossá szaporodás következtébe 1840 önáll hitközsé alakul S.-on Ekko má vol kiseb imaházu é külö temetőjük Későb a imahá szűkne bizonyul 1864 hitközség tago hozzájárulásáva szé templomo építettek Ezenkívü va mé hitközségne eg Beszhamidra imaház is 1848-ba hitközsé elem iskolá alapított melybe 187 ót magya nyelve folyi tanítás 186 utá hitközsé kongresszus jellege nyert Intézményei Chevr Kadisa melyne elnök Heisle Ferenc alelnök Koh Izsó Nőegylet mel Vid Miklósn elnöklet alat áll Talmud-Tór é a 1926 létesítet Antóni szeretetház mindkett Vid Mikló vezetés alatt hitközségne neveseb szülötte Bart Lajo ír 1 o é Károl Ern festőművész Töb kivál tagj vol hitközségnek aki társadalm é gazdaság életbe sikerese tevénykedtek Ezek néha Léva Adol Forgalm Ban Rt vol vezérigazgatója Commendator Kraus Ernő Banc Commercial Triestin igazgatój Triesztben Szab Géz Jugo-szláv-ban igazgatój Zágrábba é Lengye Alber állategészségügy felügyelő Nagyob gazdaság vállalkozás létesítet Mauthne József ak igazgatój a által alapítot Baranya Villamosság R.-t.-nak mel minteg 3 munkás foglalkoztat hitközsé történetéve Bálin Feren Sikló monográfiáj c munkáj foglalkozi behatóan hitközsé 18,00 pengő év költségvetésse dolgozik melybő 190 pengő fordí szociáli é filantropiku célokra Több főle jótékonycél alapítvány i keze hitközség Anyakönyv területéhe Beremend Harkány Nagyharsány Kémes Kóros Vokány Dráva-Szabolcs Szava Vejti Gordisa Vajszló Baranya-Hidvég Rácfalva Czun Tésenf é Siklós-Nagyfal községe tartoznak hitközsé lélekszám 453 családo szám 152 adó 176-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 1 gazdálkodó szabadpályá levő tanító 6 kereskedő ügyvéd köztisztviselő orvos 1 magántisztviselő vállalkozó 2 iparo é 3 magánzó 7 tagj vet rész világháborúban aki közü 14-e este el Ma vezetősége Vid Mikló elnök Fürs Herman alelnök Nag Ern iskolaszék elnök Paunc Géz pénztárnok Fischho Zsigmond Koh Gyul é Jaka Berná gondnokok Blu József Hirschfel Ödön Spitze Zsigmon é Szűc Lázá előljáróság tagok Kellne Dezs titkár rabb állá jelenle betöltetlen Álland helyette főrabb Flesc Ármi mohács főrabbi Főkántor Fische Henrik

14463.h

CÍMSZ Sikl

SZÓCIK Sikló nagy Baran v 55 la S.- 1800- év elej telepedt zsidó Am cs néhá zsi csal lako S.-o add ez beremen hitközségh tartozta I tartott ünnepeik halottaik m 173 létesíte heren zsi temető temetté zsi lakoss szaporodá következtéb 184 önál hitközs alaku S.-o Ekk m vo kise imaház kül temetőjü Késő imah szűkn bizonyu 186 hitközsé tag hozzájárulásáv sz templom építette Ezenkív v m hitközségn e Beszhamidr imahá i 1848-b hitközs ele iskol alapítot melyb 18 ó magy nyelv foly tanítá 18 ut hitközs kongresszu jelleg nyer Intézménye Chev Kadis melyn elnö Heisl Feren alelnö Ko Izs Nőegyle me Vi Miklós elnökle ala ál Talmud-Tó 192 létesíte Antón szeretethá mindket Vi Mikl vezeté alat hitközségn nevese szülött Bar Laj í Káro Er festőművés Tö kivá tag vo hitközségne ak társadal gazdasá életb sikeres tevénykedte Eze néh Lév Ado Forgal Ba R vo vezérigazgatój Commendato Krau Ern Ban Commercia Triesti igazgató Triesztbe Sza Gé Jugo-szláv-ba igazgató Zágrább Lengy Albe állategészségüg felügyel Nagyo gazdasá vállalkozá létesíte Mauthn Józse a igazgató álta alapíto Barany Villamossá R.-t.-na me minte munká foglalkozta hitközs történetév Báli Fere Sikl monográfiá munká foglalkoz behatóa hitközs 18,0 peng é költségvetéss dolgozi melyb 19 peng ford szociál filantropik célokr Töb fől jótékonycé alapítván kez hitközsé Anyaköny területéh Beremen Harkán Nagyharsán Kéme Kóro Vokán Dráva-Szabolc Szav Vejt Gordis Vajszl Baranya-Hidvé Rácfalv Czu Tésen Siklós-Nagyfa község tartozna hitközs lélekszá 45 család szá 15 ad 176- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít keresked ügyvé köztisztvisel orvo magántisztvisel vállalkoz ipar magánz tag ve rés világháborúba ak köz 14- est e M vezetőség Vi Mikl elnö Für Herma alelnö Na Er iskolaszé elnö Paun Gé pénztárno Fischh Zsigmon Ko Gyu Jak Bern gondnoko Bl Józse Hirschfe Ödö Spitz Zsigmo Szű Láz előljárósá tago Kelln Dez titká rab áll jelenl betöltetle Állan helyett főrab Fles Árm mohác főrabb Főkánto Fisch Henri

14463.

CÍMS Sik

SZÓCI Sikl nag Bara 5 l S. 1800 é ele teleped zsid A c néh zs csa lak S.- ad e bereme hitközség tartozt tartot ünnepei halottai 17 létesít here zs temet temett zs lakos szaporod következté 18 öná hitköz alak S.- Ek v kis imahá kü temetőj Kés ima szűk bizony 18 hitközs ta hozzájárulásá s templo épített Ezenkí hitközség Beszhamid imah 1848- hitköz el isko alapíto mely 1 mag nyel fol tanít 1 u hitköz kongressz jelle nye Intézmény Che Kadi mely eln Heis Fere aleln K Iz Nőegyl m V Mikló elnökl al á Talmud-T 19 létesít Antó szereteth mindke V Mik vezet ala hitközség neves szülöt Ba La Kár E festőművé T kiv ta v hitközségn a társada gazdas élet sikere tevénykedt Ez né Lé Ad Forga B v vezérigazgató Commendat Kra Er Ba Commerci Triest igazgat Triesztb Sz G Jugo-szláv-b igazgat Zágráb Leng Alb állategészségü felügye Nagy gazdas vállalkoz létesít Mauth Józs igazgat ált alapít Baran Villamoss R.-t.-n m mint munk foglalkozt hitköz történeté Bál Fer Sik monográfi munk foglalko beható hitköz 18, pen költségvetés dolgoz mely 1 pen for szociá filantropi célok Tö fő jótékonyc alapítvá ke hitközs Anyakön területé Bereme Harká Nagyharsá Kém Kór Voká Dráva-Szabol Sza Vej Gordi Vajsz Baranya-Hidv Rácfal Cz Tése Siklós-Nagyf közsé tartozn hitköz léleksz 4 csalá sz 1 a 176 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv köztisztvise orv magántisztvise vállalko ipa magán ta v ré világháborúb a kö 14 es vezetősé V Mik eln Fü Herm aleln N E iskolasz eln Pau G pénztárn Fisch Zsigmo K Gy Ja Ber gondnok B Józs Hirschf Öd Spit Zsigm Sz Lá előljárós tag Kell De titk ra ál jelen betöltetl Álla helyet főra Fle Ár mohá főrab Főkánt Fisc Henr

14463

CÍM Si

SZÓC Sik na Bar S 180 el telepe zsi né z cs la S. a berem hitközsé tartoz tarto ünnepe halotta 1 létesí her z teme temet z lako szaporo következt 1 ön hitkö ala S. E ki imah k temető Ké im szű bizon 1 hitköz t hozzájárulás templ építet Ezenk hitközsé Beszhami ima 1848 hitkö e isk alapít mel ma nye fo taní hitkö kongress jell ny Intézmén Ch Kad mel el Hei Fer alel I Nőegy Mikl elnök a Talmud- 1 létesí Ant szeretet mindk Mi veze al hitközsé neve szülö B L Ká festőműv ki t hitközség társad gazda éle siker tevényked E n L A Forg vezérigazgat Commenda Kr E B Commerc Tries igazga Trieszt S Jugo-szláv- igazga Zágrá Len Al állategészség felügy Nag gazda vállalko létesí Maut Józ igazga ál alapí Bara Villamos R.-t.- min mun foglalkoz hitkö történet Bá Fe Si monográf mun foglalk behat hitkö 18 pe költségveté dolgo mel pe fo szoci filantrop célo T f jótékony alapítv k hitköz Anyakö terület Berem Hark Nagyhars Ké Kó Vok Dráva-Szabo Sz Ve Gord Vajs Baranya-Hid Rácfa C Tés Siklós-Nagy közs tartoz hitkö léleks csal s 17 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk ügy köztisztvis or magántisztvis vállalk ip magá t r világháború k 1 e vezetős Mi el F Her alel iskolas el Pa pénztár Fisc Zsigm G J Be gondno Józ Hirsch Ö Spi Zsig S L előljáró ta Kel D tit r á jele betöltet Áll helye főr Fl Á moh főra Főkán Fis Hen

1446

CÍ S

SZÓ Si n Ba 18 e telep zs n c l S bere hitközs tarto tart ünnep halott létes he tem teme lak szapor következ ö hitk al S k ima temet K i sz bizo hitkö hozzájárulá temp építe Ezen hitközs Beszham im 184 hitk is alapí me m ny f tan hitk kongres jel n Intézmé C Ka me e He Fe ale Nőeg Mik elnö Talmud létes An szerete mind M vez a hitközs nev szül K festőmű k hitközsé társa gazd él sike tevényke For vezérigazga Commend K Commer Trie igazg Triesz Jugo-szláv igazg Zágr Le A állategészsé felüg Na gazd vállalk létes Mau Jó igazg á alap Bar Villamo R.-t. mi mu foglalko hitk történe B F S monográ mu foglal beha hitk 1 p költségvet dolg me p f szoc filantro cél jótékon alapít hitkö Anyak terüle Bere Har Nagyhar K K Vo Dráva-Szab S V Gor Vaj Baranya-Hi Rácf Té Siklós-Nag köz tarto hitk lélek csa 1 fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta keres üg köztisztvi o magántisztvi vállal i mag világhábor vezető M e He ale iskola e P pénztá Fis Zsig B gondn Jó Hirsc Sp Zsi előljár t Ke ti jel betölte Ál hely fő F mo főr Főká Fi He