14465.htm

CÍMSZÓ: Silberfeld

SZEMÉLYNÉV: Silberfeld Jakab

SZÓCIKK: "Silberfeld Jakab, rabbi, szül. Gyöngyősön 1878szept. 11.1893-1903. volt a budapesti Rabbi­képző növendéke. 1902. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. Ekkor választották meg nyíregyházai rabbinak. 1907-ben Aranyosmarótra került. 1913 óta békéscsabai főrabbi. Számos prédikáció-gyűjteménye jelent meg. Egyéb müvei: A lélekvándorlás tana a zsidó irodalomban (Budapest 1902.); A nyíregyházai Ghevra Kadisa története; Hangok a szívekhez; Mécsláng és babér; Ciprusgallyak : Siratok hangja; Amiró lebész Jákob;' Dibré Sólom Yeemesz: Emek habóchó. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Zsidó Szemlében, az Egyenlősógben, a Múlt és Jövőben, a Szombati Újságban, a Hamicpeban jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4465. címszó a lexikon => 787. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14465.htm

CÍMSZÓ: Silberfeld

SZEMÉLYNÉV: Silberfeld Jakab

SZÓCIKK: Silberfeld Jakab, rabbi, szül. Gyöngyősön 1878szept. 11.1893-1903. volt a budapesti Rabbi­képző növendéke. 1902. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1904. pedig rabbivá. Ekkor választották meg nyíregyházai rabbinak. 1907-ben Aranyosmarótra került. 1913 óta békéscsabai főrabbi. Számos prédikáció-gyűjteménye jelent meg. Egyéb müvei: A lélekvándorlás tana a zsidó irodalomban Budapest 1902. ; A nyíregyházai Ghevra Kadisa története; Hangok a szívekhez; Mécsláng és babér; Ciprusgallyak : Siratok hangja; Amiró lebész Jákob;' Dibré Sólom Yeemesz: Emek habóchó. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Zsidó Szemlében, az Egyenlősógben, a Múlt és Jövőben, a Szombati Újságban, a Hamicpeban jelentek meg.

14465.ht

CÍMSZÓ Silberfel

SZEMÉLYNÉV Silberfel Jaka

SZÓCIKK Silberfel Jakab rabbi szül Gyöngyősö 1878szept 11.1893-1903 vol budapest Rabbi­képz növendéke 1902 avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1904 pedi rabbivá Ekko választottá me nyíregyháza rabbinak 1907-be Aranyosmarótr került 191 ót békéscsaba főrabbi Számo prédikáció-gyűjtemény jelen meg Egyé müvei lélekvándorlá tan zsid irodalomba Budapes 1902 nyíregyháza Ghevr Kadis története Hango szívekhez Mécslán é babér Ciprusgallya Sirato hangja Amir lebés Jákob; Dibr Sólo Yeemesz Eme habóchó Cikke Magya Zsid Szemlében Zsid Szemlében a Egyenlősógben Múl é Jövőben Szombat Újságban Hamicpeba jelente meg

14465.h

CÍMSZ Silberfe

SZEMÉLYNÉ Silberfe Jak

SZÓCIK Silberfe Jaka rabb szü Gyöngyős 1878szep 11.1893-190 vo budapes Rabbi­kép növendék 190 avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Ekk választott m nyíregyház rabbina 1907-b Aranyosmarót kerül 19 ó békéscsab főrabb Szám prédikáció-gyűjtemén jele me Egy müve lélekvándorl ta zsi irodalomb Budape 190 nyíregyház Ghev Kadi történet Hang szívekhe Mécslá babé Ciprusgally Sirat hangj Ami lebé Jákob Dib Sól Yeemes Em habóch Cikk Magy Zsi Szemlébe Zsi Szemlébe Egyenlősógbe Mú Jövőbe Szomba Újságba Hamicpeb jelent me

14465.

CÍMS Silberf

SZEMÉLYN Silberf Ja

SZÓCI Silberf Jak rab sz Gyöngyő 1878sze 11.1893-19 v budape Rabbi­ké növendé 19 avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Ek választot nyíregyhá rabbin 1907- Aranyosmaró kerü 1 békéscsa főrab Szá prédikáció-gyűjtemé jel m Eg müv lélekvándor t zs irodalom Budap 19 nyíregyhá Ghe Kad történe Han szívekh Mécsl bab Ciprusgall Sira hang Am leb Jáko Di Só Yeeme E habóc Cik Mag Zs Szemléb Zs Szemléb Egyenlősógb M Jövőb Szomb Újságb Hamicpe jelen m

14465

CÍM Silber

SZEMÉLY Silber J

SZÓC Silber Ja ra s Gyöngy 1878sz 11.1893-1 budap Rabbi­k növend 1 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E választo nyíregyh rabbi 1907 Aranyosmar ker békéscs főra Sz prédikáció-gyűjtem je E mü lélekvándo z irodalo Buda 1 nyíregyh Gh Ka történ Ha szívek Mécs ba Ciprusgal Sir han A le Ják D S Yeem habó Ci Ma Z Szemlé Z Szemlé Egyenlősóg Jövő Szom Újság Hamicp jele

1446

CÍ Silbe

SZEMÉL Silbe

SZÓ Silbe J r Gyöng 1878s 11.1893- buda Rabbi­ növen av bölcsészdok Budape rab választ nyíregy rabb 190 Aranyosma ke békésc főr S prédikáció-gyűjte j m lélekvánd irodal Bud nyíregy G K törté H szíve Méc b Ciprusga Si ha l Já Yee hab C M Szeml Szeml Egyenlősó Jöv Szo Újsá Hamic jel