14469.htm

CÍMSZÓ: Silberstein-Ötvös

SZEMÉLYNÉV: Silberstein Adolf

SZÓCIKK: "Silberstein-Ötvös Adolf, esztétikus és publicista, szül. Budapesten 1845 júl. 1., megh., u. o. 1899 jan 12. A pesti piaristáknál tanult és iskolatársa volt Hevesi Lajosnak, Toldy Istvánnak, Heinrich Gusztávnak, Tarnay Jánosnak, Bérezik Árpádnak és más későbbi kiválóságoknak. Azután a lipcsei egyetemen több évig orvostudományt, majd Berlinben és Heidelbergben filozófiát hallgatott s az utóbbiból Lipcsében doktorátust tett. Ekkor már munkatársa volt a Leipziger Tageblattnak és a Deutsche Alig. Zeitungnak, röviddel utóbb pedig a Fremdenblatt szerkesztője lett Bécsben, ahol Dramaturgische Blátter címen heti folyóiratot is szerkesztett 1870-71-ben a Temesvarer Zeitungot szerkesztette, majd a Pester Lloyd, a Pester Journal és az Ungarischer Lloyd vezércikkírója és kritikusa lett, emellett állandó munkatársa volt a hetvenes évektől kezdve a Figyelő, Fővárosi Lapok, Magyar Szalon, Ungarische Revue, A Hét, Ország-Világ, a Művészeti Lap, Magyar Szellemi Élet stb. folyóiratoknak. Kiváló érdemeket szerzett Jókai, Mikszáth,Bartók és mások művoinek németre fordításával, amiért a Petőfi Társaság tagjává választotta. Legjelentékenyebb alkotásai tárca formában jelentek meg. Önálló kötetei: Die Katharsis des Aristoteles (1867); Rede zur Feier der 25 jahr. dichterischen Wirksamkeit R. Gottschalls (1867); Rud. Gottschall (1868); Philosophische Briefe an eine Frau (1873,magyarul is u. a.); Dichtkunst des Aristoteles. Versuch eines Systems (1876); Strategie der Liebe. Studien (1880,2. kiad. 1884); Bibel der Natur (4. kiad. 1887); Egy pesti Don Juan (regény, l88S):Karpathenlieder von Bartók (1886); Anna von Bartfeld (Historisches Schauspiel von Bartók, 1889); Dramaturgiai dolgozatok (Társadalmi arcképek. Magyar esztétika. Szerelem és vallásosság, 1894);Im Strome der Zeit (4 köt. 1894-95)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4469. címszó a lexikon => 788. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14469.htm

CÍMSZÓ: Silberstein-Ötvös

SZEMÉLYNÉV: Silberstein Adolf

SZÓCIKK: Silberstein-Ötvös Adolf, esztétikus és publicista, szül. Budapesten 1845 júl. 1., megh., u. o. 1899 jan 12. A pesti piaristáknál tanult és iskolatársa volt Hevesi Lajosnak, Toldy Istvánnak, Heinrich Gusztávnak, Tarnay Jánosnak, Bérezik Árpádnak és más későbbi kiválóságoknak. Azután a lipcsei egyetemen több évig orvostudományt, majd Berlinben és Heidelbergben filozófiát hallgatott s az utóbbiból Lipcsében doktorátust tett. Ekkor már munkatársa volt a Leipziger Tageblattnak és a Deutsche Alig. Zeitungnak, röviddel utóbb pedig a Fremdenblatt szerkesztője lett Bécsben, ahol Dramaturgische Blátter címen heti folyóiratot is szerkesztett 1870-71-ben a Temesvarer Zeitungot szerkesztette, majd a Pester Lloyd, a Pester Journal és az Ungarischer Lloyd vezércikkírója és kritikusa lett, emellett állandó munkatársa volt a hetvenes évektől kezdve a Figyelő, Fővárosi Lapok, Magyar Szalon, Ungarische Revue, A Hét, Ország-Világ, a Művészeti Lap, Magyar Szellemi Élet stb. folyóiratoknak. Kiváló érdemeket szerzett Jókai, Mikszáth,Bartók és mások művoinek németre fordításával, amiért a Petőfi Társaság tagjává választotta. Legjelentékenyebb alkotásai tárca formában jelentek meg. Önálló kötetei: Die Katharsis des Aristoteles 1867 ; Rede zur Feier der 25 jahr. dichterischen Wirksamkeit R. Gottschalls 1867 ; Rud. Gottschall 1868 ; Philosophische Briefe an eine Frau 1873,magyarul is u. a. ; Dichtkunst des Aristoteles. Versuch eines Systems 1876 ; Strategie der Liebe. Studien 1880,2. kiad. 1884 ; Bibel der Natur 4. kiad. 1887 ; Egy pesti Don Juan regény, l88S :Karpathenlieder von Bartók 1886 ; Anna von Bartfeld Historisches Schauspiel von Bartók, 1889 ; Dramaturgiai dolgozatok Társadalmi arcképek. Magyar esztétika. Szerelem és vallásosság, 1894 ;Im Strome der Zeit 4 köt. 1894-95 .

14469.ht

CÍMSZÓ Silberstein-Ötvö

SZEMÉLYNÉV Silberstei Adol

SZÓCIKK Silberstein-Ötvö Adolf esztétiku é publicista szül Budapeste 184 júl 1. megh. u o 189 ja 12 pest piaristákná tanul é iskolatárs vol Heves Lajosnak Told Istvánnak Heinric Gusztávnak Tarna Jánosnak Bérezi Árpádna é má később kiválóságoknak Azutá lipcse egyeteme töb évi orvostudományt maj Berlinbe é Heidelbergbe filozófiá hallgatot a utóbbibó Lipcsébe doktorátus tett Ekko má munkatárs vol Leipzige Tageblattna é Deutsch Alig Zeitungnak rövidde utób pedi Fremdenblat szerkesztőj let Bécsben aho Dramaturgisch Blátte címe het folyóirato i szerkesztet 1870-71-be Temesvare Zeitungo szerkesztette maj Peste Lloyd Peste Journa é a Ungarische Lloy vezércikkírój é kritikus lett emellet álland munkatárs vol hetvene évektő kezdv Figyelő Főváros Lapok Magya Szalon Ungarisch Revue Hét Ország-Világ Művészet Lap Magya Szellem Éle stb folyóiratoknak Kivál érdemeke szerzet Jókai Mikszáth,Bartó é máso művoine németr fordításával amiér Petőf Társasá tagjáv választotta Legjelentékenyeb alkotása tárc formába jelente meg Önáll kötetei Di Katharsi de Aristotele 186 Red zu Feie de 2 jahr dichterische Wirksamkei R Gottschall 186 Rud Gottschal 186 Philosophisch Brief a ein Fra 1873,magyaru i u a Dichtkuns de Aristoteles Versuc eine System 187 Strategi de Liebe Studie 1880,2 kiad 188 Bibe de Natu 4 kiad 188 Eg pest Do Jua regény l88 :Karpathenliede vo Bartó 188 Ann vo Bartfel Historische Schauspie vo Bartók 188 Dramaturgia dolgozato Társadalm arcképek Magya esztétika Szerele é vallásosság 189 ;I Strom de Zei köt 1894-9

14469.h

CÍMSZ Silberstein-Ötv

SZEMÉLYNÉ Silberste Ado

SZÓCIK Silberstein-Ötv Adol esztétik publicist szü Budapest 18 jú 1 megh 18 j 1 pes piaristákn tanu iskolatár vo Heve Lajosna Tol Istvánna Heinri Gusztávna Tarn Jánosna Bérez Árpádn m későb kiválóságokna Azut lipcs egyetem tö év orvostudomány ma Berlinb Heidelbergb filozófi hallgato utóbbib Lipcséb doktorátu tet Ekk m munkatár vo Leipzig Tageblattn Deutsc Ali Zeitungna rövidd utó ped Fremdenbla szerkesztő le Bécsbe ah Dramaturgisc Blátt cím he folyóirat szerkeszte 1870-71-b Temesvar Zeitung szerkesztett ma Pest Lloy Pest Journ Ungarisch Llo vezércikkíró kritiku let emelle állan munkatár vo hetven évekt kezd Figyel Főváro Lapo Magy Szalo Ungarisc Revu Hé Ország-Vilá Művésze La Magy Szelle Él st folyóiratokna Kivá érdemek szerze Jóka Mikszáth,Bart más művoin német fordításáva amié Pető Társas tagjá választott Legjelentékenye alkotás tár formáb jelent me Önál kötete D Kathars d Aristotel 18 Re z Fei d jah dichterisch Wirksamke Gottschal 18 Ru Gottscha 18 Philosophisc Brie ei Fr 1873,magyar Dichtkun d Aristotele Versu ein Syste 18 Strateg d Lieb Studi 1880, kia 18 Bib d Nat kia 18 E pes D Ju regén l8 :Karpathenlied v Bart 18 An v Bartfe Historisch Schauspi v Bartó 18 Dramaturgi dolgozat Társadal arcképe Magy esztétik Szerel vallásossá 18 ; Stro d Ze kö 1894-

14469.

CÍMS Silberstein-Öt

SZEMÉLYN Silberst Ad

SZÓCI Silberstein-Öt Ado esztéti publicis sz Budapes 1 j meg 1 pe piaristák tan iskolatá v Hev Lajosn To Istvánn Heinr Gusztávn Tar Jánosn Bére Árpád késő kiválóságokn Azu lipc egyete t é orvostudomán m Berlin Heidelberg filozóf hallgat utóbbi Lipcsé doktorát te Ek munkatá v Leipzi Tageblatt Deuts Al Zeitungn rövid ut pe Fremdenbl szerkeszt l Bécsb a Dramaturgis Blát cí h folyóira szerkeszt 1870-71- Temesva Zeitun szerkesztet m Pes Llo Pes Jour Ungarisc Ll vezércikkír kritik le emell álla munkatá v hetve évek kez Figye Fővár Lap Mag Szal Ungaris Rev H Ország-Vil Művész L Mag Szell É s folyóiratokn Kiv érdeme szerz Jók Mikszáth,Bar má művoi néme fordításáv ami Pet Társa tagj választot Legjelentékeny alkotá tá formá jelen m Öná kötet Kathar Aristote 1 R Fe ja dichterisc Wirksamk Gottscha 1 R Gottsch 1 Philosophis Bri e F 1873,magya Dichtku Aristotel Vers ei Syst 1 Strate Lie Stud 1880 ki 1 Bi Na ki 1 pe J regé l :Karpathenlie Bar 1 A Bartf Historisc Schausp Bart 1 Dramaturg dolgoza Társada arckép Mag esztéti Szere vallásoss 1 Str Z k 1894

14469

CÍM Silberstein-Ö

SZEMÉLY Silbers A

SZÓC Silberstein-Ö Ad esztét publici s Budape me p piaristá ta iskolat He Lajos T István Hein Gusztáv Ta János Bér Árpá kés kiválóságok Az lip egyet orvostudomá Berli Heidelber filozó hallga utóbb Lipcs doktorá t E munkat Leipz Tageblat Deut A Zeitung rövi u p Fremdenb szerkesz Bécs Dramaturgi Blá c folyóir szerkesz 1870-71 Temesv Zeitu szerkeszte Pe Ll Pe Jou Ungaris L vezércikkí kriti l emel áll munkat hetv éve ke Figy Fővá La Ma Sza Ungari Re Ország-Vi Művés Ma Szel folyóiratok Ki érdem szer Jó Mikszáth,Ba m művo ném fordításá am Pe Társ tag választo Legjelentéken alkot t form jele Ön köte Katha Aristot F j dichteris Wirksam Gottsch Gottsc Philosophi Br 1873,magy Dichtk Aristote Ver e Sys Strat Li Stu 188 k B N k p reg :Karpathenli Ba Bart Historis Schaus Bar Dramatur dolgoz Társad arcké Ma esztét Szer vallásos St 189

1446

CÍ Silberstein-

SZEMÉL Silber

SZÓ Silberstein- A eszté public Budap m piarist t iskola H Lajo Istvá Hei Gusztá T Jáno Bé Árp ké kiválóságo A li egye orvostudom Berl Heidelbe filoz hallg utób Lipc doktor munka Leip Tagebla Deu Zeitun röv Fremden szerkes Béc Dramaturg Bl folyói szerkes 1870-7 Temes Zeit szerkeszt P L P Jo Ungari vezércikk krit eme ál munka het év k Fig Főv L M Sz Ungar R Ország-V Művé M Sze folyóirato K érde sze J Mikszáth,B műv né fordítás a P Tár ta választ Legjelentéke alko for jel Ö köt Kath Aristo dichteri Wirksa Gottsc Gotts Philosoph B 1873,mag Dicht Aristot Ve Sy Stra L St 18 re :Karpathenl B Bar Histori Schau Ba Dramatu dolgo Társa arck M eszté Sze valláso S 18