14470.htm

CÍMSZÓ: Silbiger

SZEMÉLYNÉV: Silbiger Bertalan

SZÓCIKK: Silbiger Bertalan, ügyvéd, szül. Miskolcon 1881. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Rövid ideig Miskolcon folytatott ügyvédi gyakorlatot, majd felhagyott vele, mikor 1928. a város tiszti főügyészévé választották. Azóta több intézményt alapított így az országos hírűvé emelkedett városi közélelmezési vállalatot, szeszgyárat stb. s a városfejlesztés munkájában elismerten nagy szerepet játszik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4470. címszó a lexikon => 788. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14470.htm

CÍMSZÓ: Silbiger

SZEMÉLYNÉV: Silbiger Bertalan

SZÓCIKK: Silbiger Bertalan, ügyvéd, szül. Miskolcon 1881. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Rövid ideig Miskolcon folytatott ügyvédi gyakorlatot, majd felhagyott vele, mikor 1928. a város tiszti főügyészévé választották. Azóta több intézményt alapított így az országos hírűvé emelkedett városi közélelmezési vállalatot, szeszgyárat stb. s a városfejlesztés munkájában elismerten nagy szerepet játszik.

14470.ht

CÍMSZÓ Silbige

SZEMÉLYNÉV Silbige Bertala

SZÓCIKK Silbige Bertalan ügyvéd szül Miskolco 1881 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte Rövi idei Miskolco folytatot ügyvéd gyakorlatot maj felhagyot vele miko 1928 váro tiszt főügyészév választották Azót töb intézmény alapítot íg a országo hírűv emelkedet város közélelmezés vállalatot szeszgyára stb városfejleszté munkájába elismerte nag szerepe játszik

14470.h

CÍMSZ Silbig

SZEMÉLYNÉ Silbig Bertal

SZÓCIK Silbig Bertala ügyvé szü Miskolc 188 Egyete tanulmánya Budapest végezt Röv ide Miskolc folytato ügyvé gyakorlato ma felhagyo vel mik 192 vár tisz főügyészé választottá Azó tö intézmén alapíto í ország hírű emelkede váro közélelmezé vállalato szeszgyár st városfejleszt munkájáb elismert na szerep játszi

14470.

CÍMS Silbi

SZEMÉLYN Silbi Berta

SZÓCI Silbi Bertal ügyv sz Miskol 18 Egyet tanulmány Budapes végez Rö id Miskol folytat ügyv gyakorlat m felhagy ve mi 19 vá tis főügyész választott Az t intézmé alapít orszá hír emelked vár közélelmez vállalat szeszgyá s városfejlesz munkájá elismer n szere játsz

14470

CÍM Silb

SZEMÉLY Silb Bert

SZÓC Silb Berta ügy s Misko 1 Egye tanulmán Budape vége R i Misko folyta ügy gyakorla felhag v m 1 v ti főügyés választot A intézm alapí orsz hí emelke vá közélelme vállala szeszgy városfejles munkáj elisme szer játs

1447

CÍ Sil

SZEMÉL Sil Ber

SZÓ Sil Bert üg Misk Egy tanulmá Budap vég Misk folyt üg gyakorl felha t főügyé választo intéz alap ors h emelk v közélelm vállal szeszg városfejle munká elism sze ját