14474.htm

CÍMSZÓ: Simeon ha-Caddik

SZÓCIKK: "Simeon ha-Caddik (az Igazságos), főpap, nem azonos a hasonnevű I. és II. Simeon főpapokkal. A Talmud a Makkabeusok Könyve és Josephus (Antiquitates XII. 2, § 5) kiemelik jámborságát és jótékonyságát s a népért való fáradozását. Ez utóbbit főkép Szirach említi (1.1 - 14); tőle tudjuk, hogy S. építette fel újra Jeruzsálem falait és restauráltatta a Nagy Templomot. Amikor Nagy Sándor 333. Palesztinán átvonult, S. főpapi or- nátusában tisztelgett előtte (Jóma 69a), míg Josephus szerint (u. o. XI. 8, § 4) az uralkodó ment Jeruzsálembe s a legenda szerint kiszállott kocsijából és mély meghajlással köszöntötte a főpapot, akit arra kért, hogy szobrát a templomban helyezze el, amit S. megtagadott, de ezzel szemben megígérte, hogy az év újszülött gyermekeit Alexandrosznak nevezik el Judaeában. Nevéhez számos legenda fűződik S. főpapsága alatt hét csodát számlál a Talmud (Jóma 9a; Jer. Jóma I. 1, V. 2; Levit. Rabba XXI.) S. egyike volt a Nagy Zsinagóga tagjainak. Egy gyönyörű mondását az Ábót-traktátus (1. 2) őrizte meg: Három dolgon alapszik a világ : aTan-on (Tóra), az istentiszteleten (avoda), és a szeretet gyakorlásán (Gemilász cheszed) . Benne az ókoriak, főkép Szirach, a papi erények megtestesülését látták ; azt a jelenetet pedig, amikor a Szentek Szentélyét elhagyja, Szirach elégiában örökítette meg s ezt bizonyos változással a jom- kippuri liturgia is átvette.Irodalom. Zanz, Gottesdiental. Vortrage ; Hamburger, Realencyclopedia II.; Ben-Chananjah I. ; Sch,-Ochser (Jewish Encycl.); Gedaljah ibn Jachjah, Sálseleth ha-Kabbalah; Dei Rossi, Meór Enáim III;Krochmal, Móré Nebuché ha-Zeman (Lemberg 1851); Herzfeld, Geschichte d. Volkes lsrael I.-II.; Ewald, Gesch. d. Volkes Israel III.; Derembourg, Essai sur l'Histoire et Geogr. de la Palestine ; Löw Lipót, Gesam melte Schriften I. (1889); Frankéi, Hodegetica in Mischnam (Leipzig) 1869); Hellprin, Saéder ha-Dórót (Warschau 1889); Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes I, II., III. ; Gratz, Gesch. d. j d. Volkes II ; u. a., Monataschrift 1857. évf.; Geiger, Urschrift; Weiss, Zur Gesch. d. jüd. Tradition (Wien 1871)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4474. címszó a lexikon => 789. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14474.htm

CÍMSZÓ: Simeon ha-Caddik

SZÓCIKK: Simeon ha-Caddik az Igazságos , főpap, nem azonos a hasonnevű I. és II. Simeon főpapokkal. A Talmud a Makkabeusok Könyve és Josephus Antiquitates XII. 2, § 5 kiemelik jámborságát és jótékonyságát s a népért való fáradozását. Ez utóbbit főkép Szirach említi 1.1 - 14 ; tőle tudjuk, hogy S. építette fel újra Jeruzsálem falait és restauráltatta a Nagy Templomot. Amikor Nagy Sándor 333. Palesztinán átvonult, S. főpapi or- nátusában tisztelgett előtte Jóma 69a , míg Josephus szerint u. o. XI. 8, § 4 az uralkodó ment Jeruzsálembe s a legenda szerint kiszállott kocsijából és mély meghajlással köszöntötte a főpapot, akit arra kért, hogy szobrát a templomban helyezze el, amit S. megtagadott, de ezzel szemben megígérte, hogy az év újszülött gyermekeit Alexandrosznak nevezik el Judaeában. Nevéhez számos legenda fűződik S. főpapsága alatt hét csodát számlál a Talmud Jóma 9a; Jer. Jóma I. 1, V. 2; Levit. Rabba XXI. S. egyike volt a Nagy Zsinagóga tagjainak. Egy gyönyörű mondását az Ábót-traktátus 1. 2 őrizte meg: Három dolgon alapszik a világ : aTan-on Tóra , az istentiszteleten avoda , és a szeretet gyakorlásán Gemilász cheszed . Benne az ókoriak, főkép Szirach, a papi erények megtestesülését látták ; azt a jelenetet pedig, amikor a Szentek Szentélyét elhagyja, Szirach elégiában örökítette meg s ezt bizonyos változással a jom- kippuri liturgia is átvette.Irodalom. Zanz, Gottesdiental. Vortrage ; Hamburger, Realencyclopedia II.; Ben-Chananjah I. ; Sch,-Ochser Jewish Encycl. ; Gedaljah ibn Jachjah, Sálseleth ha-Kabbalah; Dei Rossi, Meór Enáim III;Krochmal, Móré Nebuché ha-Zeman Lemberg 1851 ; Herzfeld, Geschichte d. Volkes lsrael I.-II.; Ewald, Gesch. d. Volkes Israel III.; Derembourg, Essai sur l'Histoire et Geogr. de la Palestine ; Löw Lipót, Gesam melte Schriften I. 1889 ; Frankéi, Hodegetica in Mischnam Leipzig 1869 ; Hellprin, Saéder ha-Dórót Warschau 1889 ; Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes I, II., III. ; Gratz, Gesch. d. j d. Volkes II ; u. a., Monataschrift 1857. évf.; Geiger, Urschrift; Weiss, Zur Gesch. d. jüd. Tradition Wien 1871 .

14474.ht

CÍMSZÓ Simeo ha-Caddi

SZÓCIKK Simeo ha-Caddi a Igazságo főpap ne azono hasonnev I é II Simeo főpapokkal Talmu Makkabeuso Könyv é Josephu Antiquitate XII 2 kiemeli jámborságá é jótékonyságá népér val fáradozását E utóbbi főké Szirac említ 1. 1 től tudjuk hog S épített fe újr Jeruzsále falai é restauráltatt Nag Templomot Amiko Nag Sándo 333 Palesztiná átvonult S főpap or nátusába tisztelget előtt Jóm 69 mí Josephu szerin u o XI 8 a uralkod men Jeruzsálemb legend szerin kiszállot kocsijábó é mél meghajlássa köszöntött főpapot aki arr kért hog szobrá templomba helyezz el ami S megtagadott d ezze szembe megígérte hog a é újszülöt gyermekei Alexandroszna nevezi e Judaeában Nevéhe számo legend fűződi S főpapság alat hé csodá számlá Talmu Jóm 9a Jer Jóm I 1 V 2 Levit Rabb XXI S egyik vol Nag Zsinagóg tagjainak Eg gyönyör mondásá a Ábót-traktátu 1 őrizt meg Háro dolgo alapszi vilá aTan-o Tór a istentisztelete avod é szerete gyakorlásá Gemilás chesze Benn a ókoriak főké Szirach pap erénye megtestesülésé láttá az jelenete pedig amiko Szente Szentélyé elhagyja Szirac elégiába örökített me ez bizonyo változássa jom kippur liturgi i átvette.Irodalom Zanz Gottesdiental Vortrag Hamburger Realencyclopedi II. Ben-Chananja I Sch,-Ochse Jewis Encycl Gedalja ib Jachjah Sálselet ha-Kabbalah De Rossi Meó Enái III;Krochmal Mór Nebuch ha-Zema Lember 185 Herzfeld Geschicht d Volke lsrae I.-II. Ewald Gesch d Volke Israe III. Derembourg Essa su l'Histoir e Geogr d l Palestin Lö Lipót Gesa melt Schrifte I 188 Frankéi Hodegetic i Mischna Leipzi 186 Hellprin Saéde ha-Dóró Warscha 188 Schürer Gesch d jüd Volke I II. III Gratz Gesch d d Volke I u a. Monataschrif 1857 évf. Geiger Urschrift Weiss Zu Gesch d jüd Traditio Wie 187

14474.h

CÍMSZ Sime ha-Cadd

SZÓCIK Sime ha-Cadd Igazság főpa n azon hasonne I Sime főpapokka Talm Makkabeus Köny Joseph Antiquitat XI kiemel jámborság jótékonyság népé va fáradozásá utóbb fők Szira emlí 1 tő tudju ho építet f új Jeruzsál fala restauráltat Na Templomo Amik Na Sánd 33 Palesztin átvonul főpa o nátusáb tisztelge előt Jó 6 m Joseph szeri X uralko me Jeruzsálem legen szeri kiszállo kocsijáb mé meghajláss köszöntöt főpapo ak ar kér ho szobr templomb helyez e am megtagadot ezz szemb megígért ho újszülö gyermeke Alexandroszn nevez Judaeába Nevéh szám legen fűződ főpapsá ala h csod száml Talm Jó 9 Je Jó Levi Rab XX egyi vo Na Zsinagó tagjaina E gyönyö mondás Ábót-traktát őriz me Hár dolg alapsz vil aTan- Tó istentisztelet avo szeret gyakorlás Gemilá chesz Ben ókoria fők Szirac pa erény megtestesülés látt a jelenet pedi amik Szent Szentély elhagyj Szira elégiáb örökítet m e bizony változáss jo kippu liturg átvette.Irodalo Zan Gottesdienta Vortra Hamburge Realencycloped II Ben-Chananj Sch,-Ochs Jewi Encyc Gedalj i Jachja Sálsele ha-Kabbala D Ross Me Ená III;Krochma Mó Nebuc ha-Zem Lembe 18 Herzfel Geschich Volk lsra I.-II Ewal Gesc Volk Isra III Derembour Ess s l'Histoi Geog Palesti L Lipó Ges mel Schrift 18 Franké Hodegeti Mischn Leipz 18 Hellpri Saéd ha-Dór Warsch 18 Schüre Gesc jü Volk II II Grat Gesc Volk a Monataschri 185 évf Geige Urschrif Weis Z Gesc jü Traditi Wi 18

14474.

CÍMS Sim ha-Cad

SZÓCI Sim ha-Cad Igazsá főp azo hasonn Sim főpapokk Tal Makkabeu Kön Josep Antiquita X kieme jámborsá jótékonysá nép v fáradozás utób fő Szir eml t tudj h építe ú Jeruzsá fal restaurálta N Templom Ami N Sán 3 Paleszti átvonu főp nátusá tisztelg elő J Josep szer uralk m Jeruzsále lege szer kiszáll kocsijá m meghajlás köszöntö főpap a a ké h szob templom helye a megtagado ez szem megígér h újszül gyermek Alexandrosz neve Judaeáb Nevé szá lege fűző főpaps al cso szám Tal J J J Lev Ra X egy v N Zsinag tagjain gyöny mondá Ábót-traktá őri m Há dol alaps vi aTan T istentisztele av szere gyakorlá Gemil ches Be ókori fő Szira p erén megtestesülé lát jelene ped ami Szen Szentél elhagy Szir elégiá örökíte bizon változás j kipp litur átvette.Irodal Za Gottesdient Vortr Hamburg Realencyclope I Ben-Chanan Sch,-Och Jew Ency Gedal Jachj Sálsel ha-Kabbal Ros M En III;Krochm M Nebu ha-Ze Lemb 1 Herzfe Geschic Vol lsr I.-I Ewa Ges Vol Isr II Derembou Es l'Histo Geo Palest Lip Ge me Schrif 1 Frank Hodeget Misch Leip 1 Hellpr Saé ha-Dó Warsc 1 Schür Ges j Vol I I Gra Ges Vol Monataschr 18 év Geig Urschri Wei Ges j Tradit W 1

14474

CÍM Si ha-Ca

SZÓC Si ha-Ca Igazs fő az hason Si főpapok Ta Makkabe Kö Jose Antiquit kiem jámbors jótékonys né fáradozá utó f Szi em tud épít Jeruzs fa restaurált Templo Am Sá Paleszt átvon fő nátus tisztel el Jose sze ural Jeruzsál leg sze kiszál kocsij meghajlá köszönt főpa k szo templo hely megtagad e sze megígé újszü gyerme Alexandros nev Judaeá Nev sz leg fűz főpap a cs szá Ta Le R eg Zsina tagjai gyön mond Ábót-trakt őr H do alap v aTa istentisztel a szer gyakorl Gemi che B ókor f Szir eré megtestesül lá jelen pe am Sze Szenté elhag Szi elégi örökít bizo változá kip litu átvette.Iroda Z Gottesdien Vort Hambur Realencyclop Ben-Chana Sch,-Oc Je Enc Geda Jach Sálse ha-Kabba Ro E III;Kroch Neb ha-Z Lem Herzf Geschi Vo ls I.- Ew Ge Vo Is I Derembo E l'Hist Ge Pales Li G m Schri Fran Hodege Misc Lei Hellp Sa ha-D Wars Schü Ge Vo Gr Ge Vo Monatasch 1 é Gei Urschr We Ge Tradi

1447

CÍ S ha-C

SZÓ S ha-C Igaz f a haso S főpapo T Makkab K Jos Antiqui kie jámbor jótékony n fáradoz ut Sz e tu épí Jeruz f restaurál Templ A S Palesz átvo f nátu tiszte e Jos sz ura Jeruzsá le sz kiszá kocsi meghajl köszön főp sz templ hel megtaga sz megíg újsz gyerm Alexandro ne Judae Ne s le fű főpa c sz T L e Zsin tagja gyö mon Ábót-trak ő d ala aT istentiszte sze gyakor Gem ch óko Szi er megtestesü l jele p a Sz Szent elha Sz elég örökí biz változ ki lit átvette.Irod Gottesdie Vor Hambu Realencyclo Ben-Chan Sch,-O J En Ged Jac Sáls ha-Kabb R III;Kroc Ne ha- Le Herz Gesch V l I. E G V I Deremb l'His G Pale L Schr Fra Hodeg Mis Le Hell S ha- War Sch G V G G V Monatasc Ge Ursch W G Trad