14477.htm

CÍMSZÓ: Simon

SZEMÉLYNÉV: Simon József

SZÓCIKK: Simon József, az Izr. Orsz. Iroda titkárja, szül. Kapolcson 1844., megh. 1915. jan. Mint fiatal ügyvéd, az 1869-iki zsidókongresszus egyik jegyzője lett. E ténykedése után az Izraeliták Országos Irodájának titkárává választották. 1904-ig maradt ebben a pozícióban. 1880 óta az országos Rabbiképző vezérlőbizottságának előadója és az orsz. izr. tanítóképző igazgatótaná­ csának tagja és előadója volt. Részt vett az orsz. izr. ösztöndíjegyesület megalapításában. A Magyar Zsidó Szemle is őt tekinti megalapítójának. 1894-ben királyi tanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4477. címszó a lexikon => 790. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14477.htm

CÍMSZÓ: Simon

SZEMÉLYNÉV: Simon József

SZÓCIKK: Simon József, az Izr. Orsz. Iroda titkárja, szül. Kapolcson 1844., megh. 1915. jan. Mint fiatal ügyvéd, az 1869-iki zsidókongresszus egyik jegyzője lett. E ténykedése után az Izraeliták Országos Irodájának titkárává választották. 1904-ig maradt ebben a pozícióban. 1880 óta az országos Rabbiképző vezérlőbizottságának előadója és az orsz. izr. tanítóképző igazgatótaná­ csának tagja és előadója volt. Részt vett az orsz. izr. ösztöndíjegyesület megalapításában. A Magyar Zsidó Szemle is őt tekinti megalapítójának. 1894-ben királyi tanácsossá nevezték ki.

14477.ht

CÍMSZÓ Simo

SZEMÉLYNÉV Simo Józse

SZÓCIKK Simo József a Izr Orsz Irod titkárja szül Kapolcso 1844. megh 1915 jan Min fiata ügyvéd a 1869-ik zsidókongresszu egyi jegyzőj lett ténykedés utá a Izraelitá Országo Irodájána titkáráv választották 1904-i marad ebbe pozícióban 188 ót a országo Rabbiképz vezérlőbizottságána előadój é a orsz izr tanítóképz igazgatótan csána tagj é előadój volt Rész vet a orsz izr ösztöndíjegyesüle megalapításában Magya Zsid Szeml i ő tekint megalapítójának 1894-be király tanácsoss nevezté ki

14477.h

CÍMSZ Sim

SZEMÉLYNÉ Sim Józs

SZÓCIK Sim Józse Iz Ors Iro titkárj szü Kapolcs 1844 meg 191 ja Mi fiat ügyvé 1869-i zsidókongressz egy jegyző let ténykedé ut Izraelit Ország Irodáján titkárá választottá 1904- mara ebb pozícióba 18 ó ország Rabbikép vezérlőbizottságán előadó ors iz tanítókép igazgatóta csán tag előadó vol Rés ve ors iz ösztöndíjegyesül megalapításába Magy Zsi Szem tekin megalapítójána 1894-b királ tanácsos nevezt k

14477.

CÍMS Si

SZEMÉLYN Si Józ

SZÓCI Si Józs I Or Ir titkár sz Kapolc 184 me 19 j M fia ügyv 1869- zsidókongress eg jegyz le tényked u Izraeli Orszá Irodájá titkár választott 1904 mar eb pozíciób 1 orszá Rabbiké vezérlőbizottságá előad or i tanítóké igazgatót csá ta előad vo Ré v or i ösztöndíjegyesü megalapításáb Mag Zs Sze teki megalapítóján 1894- kirá tanácso nevez

14477

CÍM S

SZEMÉLY S Jó

SZÓC S Józ O I titká s Kapol 18 m 1 fi ügy 1869 zsidókongres e jegy l tényke Izrael Orsz Irodáj titká választot 190 ma e pozíció orsz Rabbik vezérlőbizottság előa o tanítók igazgató cs t előa v R o ösztöndíjegyes megalapításá Ma Z Sz tek megalapítójá 1894 kir tanács neve

1447SZEMÉL J

SZÓ Jó titk Kapo 1 f üg 186 zsidókongre jeg tényk Izrae Ors Irodá titk választo 19 m pozíci ors Rabbi vezérlőbizottsá elő tanító igazgat c elő ösztöndíjegye megalapítás M S te megalapítój 189 ki tanác nev