14479.htm

CÍMSZÓ: Simonyi

SZEMÉLYNÉV: Simonyi Jenő

SZÓCIKK: "Simonyi, 1. Jenő, földrajzi író, szül. Veszprémben 1860 máj. 12. A budapesti egyetemen tanult s 1888 óta a kereskedelmi akadémia tanára. Sok földrajzi tanulmányt írt a Budapesti Szemle, Földrajzi Közlemények, Természettudományi Közlöny és más folyóiratokba és több értékes müvet lefordított, így Ratzel Anthropogeografiájának első részét, továbbá Leroy-Beaulieunek A zsidóság és az antiszemita áramlat c. munkáját, tankönyveket is írt. önálló nagyobb müvei: A sarkvidéki felfedezések története (1890); Az új világ (1890); A világkereskedelem (1899); Idegen népek között (3. kiad. 1905)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4479. címszó a lexikon => 790. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14479.htm

CÍMSZÓ: Simonyi

SZEMÉLYNÉV: Simonyi Jenő

SZÓCIKK: Simonyi, 1. Jenő, földrajzi író, szül. Veszprémben 1860 máj. 12. A budapesti egyetemen tanult s 1888 óta a kereskedelmi akadémia tanára. Sok földrajzi tanulmányt írt a Budapesti Szemle, Földrajzi Közlemények, Természettudományi Közlöny és más folyóiratokba és több értékes müvet lefordított, így Ratzel Anthropogeografiájának első részét, továbbá Leroy-Beaulieunek A zsidóság és az antiszemita áramlat c. munkáját, tankönyveket is írt. önálló nagyobb müvei: A sarkvidéki felfedezések története 1890 ; Az új világ 1890 ; A világkereskedelem 1899 ; Idegen népek között 3. kiad. 1905 .

14479.ht

CÍMSZÓ Simony

SZEMÉLYNÉV Simony Jen

SZÓCIKK Simonyi 1 Jenő földrajz író szül Veszprémbe 186 máj 12 budapest egyeteme tanul 188 ót kereskedelm akadémi tanára So földrajz tanulmány ír Budapest Szemle Földrajz Közlemények Természettudomány Közlön é má folyóiratokb é töb értéke müve lefordított íg Ratze Anthropogeografiájána els részét tovább Leroy-Beaulieune zsidósá é a antiszemit áramla c munkáját tankönyveke i írt önáll nagyob müvei sarkvidék felfedezése történet 189 A ú vilá 189 világkereskedele 189 Idege népe közöt 3 kiad 190

14479.h

CÍMSZ Simon

SZEMÉLYNÉ Simon Je

SZÓCIK Simony Jen földraj ír szü Veszprémb 18 má 1 budapes egyetem tanu 18 ó kereskedel akadém tanár S földraj tanulmán í Budapes Szeml Földraj Közleménye Természettudomán Közlö m folyóiratok tö érték müv lefordítot í Ratz Anthropogeografiáján el részé továb Leroy-Beaulieun zsidós antiszemi áraml munkájá tankönyvek ír önál nagyo müve sarkvidé felfedezés történe 18 vil 18 világkereskedel 18 Ideg nép közö kia 19

14479.

CÍMS Simo

SZEMÉLYN Simo J

SZÓCI Simon Je földra í sz Veszprém 1 m budape egyete tan 1 kereskede akadé taná földra tanulmá Budape Szem Földra Közlemény Természettudomá Közl folyóirato t érté mü lefordíto Rat Anthropogeografiájá e rész tová Leroy-Beaulieu zsidó antiszem áram munkáj tankönyve í öná nagy müv sarkvid felfedezé történ 1 vi 1 világkereskede 1 Ide né köz ki 1

14479

CÍM Sim

SZEMÉLY Sim

SZÓC Simo J földr s Veszpré budap egyet ta keresked akad tan földr tanulm Budap Sze Földr Közlemén Természettudom Köz folyóirat ért m lefordít Ra Anthropogeografiáj rés tov Leroy-Beaulie zsid antisze ára munká tankönyv ön nag mü sarkvi felfedez törté v világkeresked Id n kö k

1447

CÍ Si

SZEMÉL Si

SZÓ Sim föld Veszpr buda egye t kereske aka ta föld tanul Buda Sz Föld Közlemé Természettudo Kö folyóira ér lefordí R Anthropogeografiá ré to Leroy-Beauli zsi antisz ár munk tanköny ö na m sarkv felfede tört világkereske I k