14485.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Ábrahám

SZÓCIKK: "Singer, 1. Ábrahám, rabbi, megh. Várpalotán 1914 jan., ahol évtizedeken át működött. Gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki. Önálló kötetei: Paris, Braunschweig, Arad, mely a XIX. sz.-i zsidó reformmozgalmak történetét világítja meg. Materialien zur Geschichte der Juden in Ungarn c. müvében a magyar zsidóság történetéhez 1791-1825 közti időkről nyújt értékes anyagot. Ugyancsak értékes adatokat tartalmaz Chronik der Juden in Ungarn c. műve. Kiadta a Magyar Zsidó Levéltár c. gyűjteményt és megírta a Magyar Rabbik és községek történetét (2 kötetben, még kiadatlan). További művei: A várpalotai zsidók története; Hamadrich. Fia és a várpalotai rabbiszékben utóda S. Leó igen jelentős irodalmi munkásságot fejt ki. Legismertebb müve Asmodai c színdarabja, ameiyben az Asmodai mondát dolgozta fel; A Pészach-Haggada stb"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4485. címszó a lexikon => 790. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14485.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Ábrahám

SZÓCIKK: Singer, 1. Ábrahám, rabbi, megh. Várpalotán 1914 jan., ahol évtizedeken át működött. Gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki. Önálló kötetei: Paris, Braunschweig, Arad, mely a XIX. sz.-i zsidó reformmozgalmak történetét világítja meg. Materialien zur Geschichte der Juden in Ungarn c. müvében a magyar zsidóság történetéhez 1791-1825 közti időkről nyújt értékes anyagot. Ugyancsak értékes adatokat tartalmaz Chronik der Juden in Ungarn c. műve. Kiadta a Magyar Zsidó Levéltár c. gyűjteményt és megírta a Magyar Rabbik és községek történetét 2 kötetben, még kiadatlan . További művei: A várpalotai zsidók története; Hamadrich. Fia és a várpalotai rabbiszékben utóda S. Leó igen jelentős irodalmi munkásságot fejt ki. Legismertebb müve Asmodai c színdarabja, ameiyben az Asmodai mondát dolgozta fel; A Pészach-Haggada stb

14485.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Ábrahá

SZÓCIKK Singer 1 Ábrahám rabbi megh Várpalotá 191 jan. aho évtizedeke á működött Gazda irodalm munkásságo fejtet ki Önáll kötetei Paris Braunschweig Arad mel XIX sz.- zsid reformmozgalma történeté világítj meg Materialie zu Geschicht de Jude i Ungar c müvébe magya zsidósá történetéhe 1791-182 közt időkrő nyúj értéke anyagot Ugyancsa értéke adatoka tartalma Chroni de Jude i Ungar c műve Kiadt Magya Zsid Levéltá c gyűjtemény é megírt Magya Rabbi é községe történeté kötetben mé kiadatla Tovább művei várpalota zsidó története Hamadrich Fi é várpalota rabbiszékbe utód S Le ige jelentő irodalm munkásságo fej ki Legismerteb müv Asmoda színdarabja ameiybe a Asmoda mondá dolgozt fel Pészach-Haggad st

14485.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Ábrah

SZÓCIK Singe Ábrahá rabb meg Várpalot 19 jan ah évtizedek működöt Gazd irodal munkásság fejte k Önál kötete Pari Braunschwei Ara me XI sz. zsi reformmozgalm történet világít me Materiali z Geschich d Jud Unga müvéb magy zsidós történetéh 1791-18 köz időkr nyú érték anyago Ugyancs érték adatok tartalm Chron d Jud Unga műv Kiad Magy Zsi Levélt gyűjtemén megír Magy Rabb község történet kötetbe m kiadatl Továb műve várpalot zsid történet Hamadric F várpalot rabbiszékb utó L ig jelent irodal munkásság fe k Legismerte mü Asmod színdarabj ameiyb Asmod mond dolgoz fe Pészach-Hagga s

14485.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Ábra

SZÓCI Sing Ábrah rab me Várpalo 1 ja a évtizede működö Gaz iroda munkássá fejt Öná kötet Par Braunschwe Ar m X sz zs reformmozgal történe világí m Material Geschic Ju Ung müvé mag zsidó történeté 1791-1 kö idők ny érté anyag Ugyanc érté adato tartal Chro Ju Ung mű Kia Mag Zs Levél gyűjtemé megí Mag Rab közsé történe kötetb kiadat Tová műv várpalo zsi történe Hamadri várpalo rabbiszék ut i jelen iroda munkássá f Legismert m Asmo színdarab ameiy Asmo mon dolgo f Pészach-Hagg

14485

CÍM Si

SZEMÉLY Si Ábr

SZÓC Sin Ábra ra m Várpal j évtized működ Ga irod munkáss fej Ön köte Pa Braunschw A s z reformmozga történ világ Materia Geschi J Un müv ma zsid történet 1791- k idő n ért anya Ugyan ért adat tarta Chr J Un m Ki Ma Z Levé gyűjtem meg Ma Ra közs történ kötet kiada Tov mű várpal zs történ Hamadr várpal rabbiszé u jele irod munkáss Legismer Asm színdara amei Asm mo dolg Pészach-Hag

1448

CÍ S

SZEMÉL S Áb

SZÓ Si Ábr r Várpa évtize műkö G iro munkás fe Ö köt P Braunsch reformmozg törté vilá Materi Gesch U mü m zsi történe 1791 id ér any Ugya ér ada tart Ch U K M Lev gyűjte me M R köz törté köte kiad To m várpa z törté Hamad várpa rabbisz jel iro munkás Legisme As színdar ame As m dol Pészach-Ha