14488.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Bertold

SZÓCIKK: "Singer Berthold, amerikai egyetemi tanár és konzul, szül. Jászberényben 1860 nov. 23. A budapesti és berlini egyetemen tanult és doktorátust szerzett. Azután az Egyesült Államokba költözött, ahol Chicagóban telepedett le s itt rövidesen Spanyolország, Costarica, San-Salvador és Nicaragua főkonzula lett. A legtöbbb Chicagóban levő egyetemen (így a katolikus egyetemen is) a nemzetközi jog tanára. A chicagói egyetem a L. L. D. (Doctor of Laws) címmel tüntette ki. A magyarság érdekében értékes publicisztikai munkásságot fejtett ki. Főbb munkái: United States of Foreign Copyright Laws (1907); Patents, Trade- Marks, Desigus, Copyrights (1909); Patent and Trade Mark Laws of the World (1911); Trade Mark Laws of the World and unfair trade (1913); International Law (1918)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4488. címszó a lexikon => 791. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14488.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Bertold

SZÓCIKK: Singer Berthold, amerikai egyetemi tanár és konzul, szül. Jászberényben 1860 nov. 23. A budapesti és berlini egyetemen tanult és doktorátust szerzett. Azután az Egyesült Államokba költözött, ahol Chicagóban telepedett le s itt rövidesen Spanyolország, Costarica, San-Salvador és Nicaragua főkonzula lett. A legtöbbb Chicagóban levő egyetemen így a katolikus egyetemen is a nemzetközi jog tanára. A chicagói egyetem a L. L. D. Doctor of Laws címmel tüntette ki. A magyarság érdekében értékes publicisztikai munkásságot fejtett ki. Főbb munkái: United States of Foreign Copyright Laws 1907 ; Patents, Trade- Marks, Desigus, Copyrights 1909 ; Patent and Trade Mark Laws of the World 1911 ; Trade Mark Laws of the World and unfair trade 1913 ; International Law 1918 .

14488.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Bertol

SZÓCIKK Singe Berthold amerika egyetem taná é konzul szül Jászberénybe 186 nov 23 budapest é berlin egyeteme tanul é doktorátus szerzett Azutá a Egyesül Államokb költözött aho Chicagóba telepedet l it rövidese Spanyolország Costarica San-Salvado é Nicaragu főkonzul lett legtöbb Chicagóba lev egyeteme íg katoliku egyeteme i nemzetköz jo tanára chicagó egyete L L D Docto o Law címme tüntett ki magyarsá érdekébe értéke publicisztika munkásságo fejtet ki Főb munkái Unite State o Foreig Copyrigh Law 190 Patents Trade Marks Desigus Copyright 190 Paten an Trad Mar Law o th Worl 191 Trad Mar Law o th Worl an unfai trad 191 Internationa La 191

14488.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Berto

SZÓCIK Sing Berthol amerik egyete tan konzu szü Jászberényb 18 no 2 budapes berli egyetem tanu doktorátu szerzet Azut Egyesü Államok költözöt ah Chicagób telepede i rövides Spanyolorszá Costaric San-Salvad Nicarag főkonzu let legtöb Chicagób le egyetem í katolik egyetem nemzetkö j tanár chicag egyet Doct La címm tüntet k magyars érdekéb érték publicisztik munkásság fejte k Fő munká Unit Stat Forei Copyrig La 19 Patent Trad Mark Desigu Copyrigh 19 Pate a Tra Ma La t Wor 19 Tra Ma La t Wor a unfa tra 19 Internation L 19

14488.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Bert

SZÓCI Sin Bertho ameri egyet ta konz sz Jászberény 1 n budape berl egyete tan doktorát szerze Azu Egyes Államo költözö a Chicagó teleped rövide Spanyolorsz Costari San-Salva Nicara főkonz le legtö Chicagó l egyete katoli egyete nemzetk taná chica egye Doc L cím tünte magyar érdeké érté publiciszti munkássá fejt F munk Uni Sta Fore Copyri L 1 Paten Tra Mar Desig Copyrig 1 Pat Tr M L Wo 1 Tr M L Wo unf tr 1 Internatio 1

14488

CÍM Si

SZEMÉLY Si Ber

SZÓC Si Berth amer egye t kon s Jászberén budap ber egyet ta doktorá szerz Az Egye Állam költöz Chicag telepe rövid Spanyolors Costar San-Salv Nicar főkon l legt Chicag egyet katol egyet nemzet tan chic egy Do cí tünt magya érdek ért publiciszt munkáss fej mun Un St For Copyr Pate Tr Ma Desi Copyri Pa T W T W un t Internati

1448

CÍ S

SZEMÉL S Be

SZÓ S Bert ame egy ko Jászberé buda be egye t doktor szer A Egy Álla költö Chica telep rövi Spanyolor Costa San-Sal Nica főko leg Chica egye kato egye nemze ta chi eg D c tün magy érde ér publicisz munkás fe mu U S Fo Copy Pat T M Des Copyr P u Internat