14489.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Franz

SZÓCIKK: Singer Franz Ignatz, osztrák szerkesztő, szül. Győrött 1828., megh. Bécsben. Eleinte aranyművesnek készült, de a szabadságharc idején már hírlapíró volt és Bécsben igen népszerű lett. Lapját a kormány nem engedte árulni, ezért a dohánytőz8dók útján terjesztette. A Geissel és a Priedenszeitung szerkesztője, majd a Morgenpost és a Stadtpost alapítója volt, 1872. pedig megindította az lllustriertes Wiener Extrablatt c. napilapot. Ezenkívül több füzetet adott ki és ezek jövedelmét jótékonycélra fordította. A szegények tűzifával való ellátására egy alkalommal 70,000 frt alaptőkét gyűjtött. Bécs város képviselőtestületének tagja, majd előljáróhelyettes, 1870. pedig városi tanácsnok lett


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4489. címszó a lexikon => 791. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14489.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Franz

SZÓCIKK: Singer Franz Ignatz, osztrák szerkesztő, szül. Győrött 1828., megh. Bécsben. Eleinte aranyművesnek készült, de a szabadságharc idején már hírlapíró volt és Bécsben igen népszerű lett. Lapját a kormány nem engedte árulni, ezért a dohánytőz8dók útján terjesztette. A Geissel és a Priedenszeitung szerkesztője, majd a Morgenpost és a Stadtpost alapítója volt, 1872. pedig megindította az lllustriertes Wiener Extrablatt c. napilapot. Ezenkívül több füzetet adott ki és ezek jövedelmét jótékonycélra fordította. A szegények tűzifával való ellátására egy alkalommal 70,000 frt alaptőkét gyűjtött. Bécs város képviselőtestületének tagja, majd előljáróhelyettes, 1870. pedig városi tanácsnok lett

14489.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Fran

SZÓCIKK Singe Fran Ignatz osztrá szerkesztő szül Győröt 1828. megh Bécsben Eleint aranyművesne készült d szabadsághar idejé má hírlapír vol é Bécsbe ige népszer lett Lapjá kormán ne engedt árulni ezér dohánytőz8dó útjá terjesztette Geisse é Priedenszeitun szerkesztője maj Morgenpos é Stadtpos alapítój volt 1872 pedi megindított a lllustrierte Wiene Extrablat c napilapot Ezenkívü töb füzete adot k é eze jövedelmé jótékonycélr fordította szegénye tűzifáva val ellátásár eg alkalomma 70,00 fr alaptőké gyűjtött Béc váro képviselőtestületéne tagja maj előljáróhelyettes 1870 pedi város tanácsno let

14489.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Fra

SZÓCIK Sing Fra Ignat osztr szerkeszt szü Győrö 1828 meg Bécsbe Elein aranyművesn készül szabadságha idej m hírlapí vo Bécsb ig népsze let Lapj kormá n enged áruln ezé dohánytőz8d útj terjesztett Geiss Priedenszeitu szerkesztőj ma Morgenpo Stadtpo alapító vol 187 ped megindítot lllustriert Wien Extrabla napilapo Ezenkív tö füzet ado ez jövedelm jótékonycél fordított szegény tűzifáv va ellátásá e alkalomm 70,0 f alaptők gyűjtöt Bé vár képviselőtestületén tagj ma előljáróhelyette 187 ped váro tanácsn le

14489.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Fr

SZÓCI Sin Fr Igna oszt szerkesz sz Győr 182 me Bécsb Elei aranyműves készü szabadságh ide hírlap v Bécs i népsz le Lap korm enge árul ez dohánytőz8 út terjesztet Geis Priedenszeit szerkesztő m Morgenp Stadtp alapít vo 18 pe megindíto lllustrier Wie Extrabl napilap Ezenkí t füze ad e jövedel jótékonycé fordítot szegén tűzifá v ellátás alkalom 70, alaptő gyűjtö B vá képviselőtestületé tag m előljáróhelyett 18 pe vár tanács l

14489

CÍM Si

SZEMÉLY Si F

SZÓC Si F Ign osz szerkes s Győ 18 m Bécs Ele aranyműve kész szabadság id hírla Béc néps l La kor eng áru e dohánytőz ú terjeszte Gei Priedenszei szerkeszt Morgen Stadt alapí v 1 p megindít lllustrie Wi Extrab napila Ezenk füz a jövede jótékonyc fordíto szegé tűzif ellátá alkalo 70 alapt gyűjt v képviselőtestület ta előljáróhelyet 1 p vá tanác

1448

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S Ig os szerke Gy 1 Béc El aranyműv kés szabadsá i hírl Bé nép L ko en ár dohánytő terjeszt Ge Priedensze szerkesz Morge Stad alap megindí lllustri W Extra napil Ezen fü jöved jótékony fordít szeg tűzi ellát alkal 7 alap gyűj képviselőtestüle t előljáróhelye v taná