14490.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Gusztáv

SZÓCIKK: Singer Gusztáv, ezredes, szül. Somfa-Baranyán 1863. Középiskoláit Pécsett, a hadapródiskolát Budapesten végezte. 1888-ban hadnaggyá nevezték ki, 1892. főhadnaggyá, 1912. már őrnagy és azután gyors tempóban érte el az alezredesi, 1917. az ezredesi rangot. A háború elején csoportparancsnok volt, részt vett a rohatini és lembergi ütközetben, ahol 1914 szept. 11. súlyosan megsebesült. Felgyógyulása után ismét a harctérre ment és végigharcolta a kárpáti hadjáratot. Przemysl bevétele után nagybetegen Budapestre hozták a Bálint klinikára. 1917-ben az erdélyi határra vezényelték, mint ezredparancsnokot, 1918. a szerbiai közigazgatáshoz osztottak be. Az össze­omlás után nyugdíjazták. Magas katonai érdemrendek tulajdonosa. 1917-ben severini előnévvel nemességet kapott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4490. címszó a lexikon => 791. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14490.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Gusztáv

SZÓCIKK: Singer Gusztáv, ezredes, szül. Somfa-Baranyán 1863. Középiskoláit Pécsett, a hadapródiskolát Budapesten végezte. 1888-ban hadnaggyá nevezték ki, 1892. főhadnaggyá, 1912. már őrnagy és azután gyors tempóban érte el az alezredesi, 1917. az ezredesi rangot. A háború elején csoportparancsnok volt, részt vett a rohatini és lembergi ütközetben, ahol 1914 szept. 11. súlyosan megsebesült. Felgyógyulása után ismét a harctérre ment és végigharcolta a kárpáti hadjáratot. Przemysl bevétele után nagybetegen Budapestre hozták a Bálint klinikára. 1917-ben az erdélyi határra vezényelték, mint ezredparancsnokot, 1918. a szerbiai közigazgatáshoz osztottak be. Az össze­omlás után nyugdíjazták. Magas katonai érdemrendek tulajdonosa. 1917-ben severini előnévvel nemességet kapott.

14490.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Gusztá

SZÓCIKK Singe Gusztáv ezredes szül Somfa-Baranyá 1863 Középiskolái Pécsett hadapródiskolá Budapeste végezte 1888-ba hadnaggy nevezté ki 1892 főhadnaggyá 1912 má őrnag é azutá gyor tempóba ért e a alezredesi 1917 a ezredes rangot hábor elejé csoportparancsno volt rész vet rohatin é lemberg ütközetben aho 191 szept 11 súlyosa megsebesült Felgyógyulás utá ismé harctérr men é végigharcolt kárpát hadjáratot Przemys bevétel utá nagybetege Budapestr hoztá Bálin klinikára 1917-be a erdély határr vezényelték min ezredparancsnokot 1918 szerbia közigazgatásho osztotta be A össze­omlá utá nyugdíjazták Maga katona érdemrende tulajdonosa 1917-be severin előnévve nemessége kapott

14490.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Guszt

SZÓCIK Sing Gusztá ezrede szü Somfa-Barany 186 Középiskolá Pécset hadapródiskol Budapest végezt 1888-b hadnagg nevezt k 189 főhadnaggy 191 m őrna azut gyo tempób ér alezredes 191 ezrede rango hábo elej csoportparancsn vol rés ve rohati lember ütközetbe ah 19 szep 1 súlyos megsebesül Felgyógyulá ut ism harctér me végigharcol kárpá hadjárato Przemy bevéte ut nagybeteg Budapest hozt Báli klinikár 1917-b erdél határ vezényelté mi ezredparancsnoko 191 szerbi közigazgatásh osztott b össze­oml ut nyugdíjaztá Mag katon érdemrend tulajdonos 1917-b severi előnévv nemesség kapot

14490.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Gusz

SZÓCI Sin Guszt ezred sz Somfa-Baran 18 Középiskol Pécse hadapródisko Budapes végez 1888- hadnag nevez 18 főhadnagg 19 őrn azu gy tempó é alezrede 19 ezred rang háb ele csoportparancs vo ré v rohat lembe ütközetb a 1 sze súlyo megsebesü Felgyógyul u is harcté m végigharco kárp hadjárat Przem bevét u nagybete Budapes hoz Bál kliniká 1917- erdé hatá vezényelt m ezredparancsnok 19 szerb közigazgatás osztot össze­om u nyugdíjazt Ma kato érdemren tulajdono 1917- sever előnév nemessé kapo

14490

CÍM Si

SZEMÉLY Si Gus

SZÓC Si Gusz ezre s Somfa-Bara 1 Középisko Pécs hadapródisk Budape vége 1888 hadna neve 1 főhadnag 1 őr az g temp alezred 1 ezre ran há el csoportparanc v r roha lemb ütközet sz súly megsebes Felgyógyu i harct végigharc kár hadjára Prze bevé nagybet Budape ho Bá klinik 1917 erd hat vezényel ezredparancsno 1 szer közigazgatá oszto össze­o nyugdíjaz M kat érdemre tulajdon 1917 seve előné nemess kap

1449

CÍ S

SZEMÉL S Gu

SZÓ S Gus ezr Somfa-Bar Középisk Péc hadapródis Budap vég 188 hadn nev főhadna ő a tem alezre ezr ra h e csoportparan roh lem ütköze s súl megsebe Felgyógy harc végighar ká hadjár Prz bev nagybe Budap h B klini 191 er ha vezénye ezredparancsn sze közigazgat oszt össze­ nyugdíja ka érdemr tulajdo 191 sev előn nemes ka