14491.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Izidor

SZÓCIKK: "Singer Izidor, osztrák nemzetgazdász és publicista, szül. Budapesten 1857 jan. 16., megh. Bécsben 1928 jan. Bécsben járt gimnáziumba, majd az egyetemre, ahol egy ideig matematikát és astronomiát tanult, később a jogtudományi és nemzetgazdaságtani stúdiumok felé fordult. Rövid ideig ügyvéd is volt. Untersuchungen über die sozialen Verhaltnisse des nord-östlichen Böhmen c. művének megjelenése után kinevezték a bécsi egyetemen a statisztika magántanárának, 1891. pedig professzori címet kapott. Később megalapította a Zeit c. folyóiratot, amely nemsokára liberális napilappá alakult át, a háború előtti évben azonban megszűnt. Müvei: Soziale Verhaltnisse in Ost-Asien (1888); Soziale Wanderungen der Gegenwart (1889)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4491. címszó a lexikon => 791. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14491.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Izidor

SZÓCIKK: Singer Izidor, osztrák nemzetgazdász és publicista, szül. Budapesten 1857 jan. 16., megh. Bécsben 1928 jan. Bécsben járt gimnáziumba, majd az egyetemre, ahol egy ideig matematikát és astronomiát tanult, később a jogtudományi és nemzetgazdaságtani stúdiumok felé fordult. Rövid ideig ügyvéd is volt. Untersuchungen über die sozialen Verhaltnisse des nord-östlichen Böhmen c. művének megjelenése után kinevezték a bécsi egyetemen a statisztika magántanárának, 1891. pedig professzori címet kapott. Később megalapította a Zeit c. folyóiratot, amely nemsokára liberális napilappá alakult át, a háború előtti évben azonban megszűnt. Müvei: Soziale Verhaltnisse in Ost-Asien 1888 ; Soziale Wanderungen der Gegenwart 1889 .

14491.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Izido

SZÓCIKK Singe Izidor osztrá nemzetgazdás é publicista szül Budapeste 185 jan 16. megh Bécsbe 192 jan Bécsbe jár gimnáziumba maj a egyetemre aho eg idei matematiká é astronomiá tanult későb jogtudomány é nemzetgazdaságtan stúdiumo fel fordult Rövi idei ügyvé i volt Untersuchunge übe di soziale Verhaltniss de nord-östliche Böhme c művéne megjelenés utá kinevezté bécs egyeteme statisztik magántanárának 1891 pedi professzor címe kapott Későb megalapított Zei c folyóiratot amel nemsokár liberáli napilapp alakul át hábor előtt évbe azonba megszűnt Müvei Sozial Verhaltniss i Ost-Asie 188 Sozial Wanderunge de Gegenwar 188

14491.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Izid

SZÓCIK Sing Izido osztr nemzetgazdá publicist szü Budapest 18 ja 16 meg Bécsb 19 ja Bécsb já gimnáziumb ma egyetemr ah e ide matematik astronomi tanul késő jogtudomán nemzetgazdaságta stúdium fe fordul Röv ide ügyv vol Untersuchung üb d sozial Verhaltnis d nord-östlich Böhm művén megjelené ut kinevezt béc egyetem statiszti magántanárána 189 ped professzo cím kapot Késő megalapítot Ze folyóirato ame nemsoká liberál napilap alaku á hábo előt évb azonb megszűn Müve Sozia Verhaltnis Ost-Asi 18 Sozia Wanderung d Gegenwa 18

14491.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Izi

SZÓCI Sin Izid oszt nemzetgazd publicis sz Budapes 1 j 1 me Bécs 1 j Bécs j gimnázium m egyetem a id matemati astronom tanu kés jogtudomá nemzetgazdaságt stúdiu f fordu Rö id ügy vo Untersuchun ü sozia Verhaltni nord-östlic Böh művé megjelen u kinevez bé egyete statiszt magántanárán 18 pe professz cí kapo Kés megalapíto Z folyóirat am nemsok liberá napila alak háb elő év azon megszű Müv Sozi Verhaltni Ost-As 1 Sozi Wanderun Gegenw 1

14491

CÍM Si

SZEMÉLY Si Iz

SZÓC Si Izi osz nemzetgaz publici s Budape m Béc Béc gimnáziu egyete i matemat astrono tan ké jogtudom nemzetgazdaság stúdi ford R i üg v Untersuchu sozi Verhaltn nord-östli Bö műv megjele kineve b egyet statisz magántanárá 1 p profess c kap Ké megalapít folyóira a nemso liber napil ala há el é azo megsz Mü Soz Verhaltn Ost-A Soz Wanderu Gegen

1449

CÍ S

SZEMÉL S I

SZÓ S Iz os nemzetga public Budap Bé Bé gimnázi egyet matema astron ta k jogtudo nemzetgazdasá stúd for ü Untersuch soz Verhalt nord-östl B mű megjel kinev egye statis magántanár profes ka K megalapí folyóir nems libe napi al h e az megs M So Verhalt Ost- So Wander Gege