14492.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Izrael

SZÓCIKK: "Singer Izrael., rabbi és pedagógus, szül. Pakson 1828., megh. Sátoraljaújhelyen 1900 körül. Atyja volt S. Bernát (1. o.) főrabbinak és Székely Albert (1. o.) zemplénmegyei főügyésznek. S. a nikolsburgi jesiván tanult, majd 1851. Szegeden lett hitoktató s itt tanított 1860-ig, majd Sátoraljaújhelyen a cs. és k. mintaiskolánál működött. Művei: Lehrbuch der isr. Religion stb.; Vallástan az izraelita ifjúság számára; Neveléstan izr. szülök részére; Erziehungslehre für lsraeliten; Rend- és illemszabályok; Pflichten isr. Schulmanner; Az igazság és béke; Emlékkönyv 50 éves néptanítói és hittanári működésemről."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4492. címszó a lexikon => 791. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14492.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Izrael

SZÓCIKK: Singer Izrael., rabbi és pedagógus, szül. Pakson 1828., megh. Sátoraljaújhelyen 1900 körül. Atyja volt S. Bernát 1. o. főrabbinak és Székely Albert 1. o. zemplénmegyei főügyésznek. S. a nikolsburgi jesiván tanult, majd 1851. Szegeden lett hitoktató s itt tanított 1860-ig, majd Sátoraljaújhelyen a cs. és k. mintaiskolánál működött. Művei: Lehrbuch der isr. Religion stb.; Vallástan az izraelita ifjúság számára; Neveléstan izr. szülök részére; Erziehungslehre für lsraeliten; Rend- és illemszabályok; Pflichten isr. Schulmanner; Az igazság és béke; Emlékkönyv 50 éves néptanítói és hittanári működésemről.

14492.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Izrae

SZÓCIKK Singe Izrael. rabb é pedagógus szül Pakso 1828. megh Sátoraljaújhelye 190 körül Atyj vol S Berná 1 o főrabbina é Székel Alber 1 o zemplénmegye főügyésznek S nikolsburg jesivá tanult maj 1851 Szegede let hitoktat it tanítot 1860-ig maj Sátoraljaújhelye cs é k mintaiskoláná működött Művei Lehrbuc de isr Religio stb. Vallásta a izraelit ifjúsá számára Nevelésta izr szülö részére Erziehungslehr fü lsraeliten Rend é illemszabályok Pflichte isr Schulmanner A igazsá é béke Emlékköny 5 éve néptanító é hittanár működésemről

14492.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Izra

SZÓCIK Sing Izrael rab pedagógu szü Paks 1828 meg Sátoraljaújhely 19 körü Aty vo Bern főrabbin Széke Albe zemplénmegy főügyészne nikolsbur jesiv tanul ma 185 Szeged le hitokta i taníto 1860-i ma Sátoraljaújhely c mintaiskolán működöt Műve Lehrbu d is Religi stb Vallást izraeli ifjús számár Nevelést iz szül részér Erziehungsleh f lsraelite Ren illemszabályo Pflicht is Schulmanne igazs bék Emlékkön év néptanít hittaná működésemrő

14492.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Izr

SZÓCI Sin Izrae ra pedagóg sz Pak 182 me Sátoraljaújhel 1 kör At v Ber főrabbi Szék Alb zemplénmeg főügyészn nikolsbu jesi tanu m 18 Szege l hitokt tanít 1860- m Sátoraljaújhel mintaiskolá működö Műv Lehrb i Relig st Vallás izrael ifjú számá Nevelés i szü részé Erziehungsle lsraelit Re illemszabály Pflich i Schulmann igaz bé Emlékkö é néptaní hittan működésemr

14492

CÍM Si

SZEMÉLY Si Iz

SZÓC Si Izra r pedagó s Pa 18 m Sátoraljaújhe kö A Be főrabb Szé Al zemplénme főügyész nikolsb jes tan 1 Szeg hitok taní 1860 Sátoraljaújhe mintaiskol működ Mű Lehr Reli s Vallá izrae ifj szám Nevelé sz rész Erziehungsl lsraeli R illemszabál Pflic Schulman iga b Emlékk néptan hitta működésem

1449

CÍ S

SZEMÉL S I

SZÓ S Izr pedag P 1 Sátoraljaújh k B főrab Sz A zemplénm főügyés nikols je ta Sze hito tan 186 Sátoraljaújh mintaisko műkö M Leh Rel Vall izra if szá Nevel s rés Erziehungs lsrael illemszabá Pfli Schulma ig Emlék népta hitt működése