14494.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Ödön

SZÓCIKK: "Singer Ödön (Edmund), hegedűművész, szül. Tatán 1831 okt. 14., megh. Stuttgartban 1912 jan. 23. S. Joachim gyermekkori barátja volt. A bécsi zenekonzervatóriumban és Parisban tanult s azután a pesti Nemzeti Színház szólistája lett. Európaszerte nagy sikerrel hangversenyezett az ötvenes években, főleg Lipcsében a Gewandhausban. 1854-ben Liszt ajánlatára kinevezték koncert-mesternek Weimarba, majd 1861-től kezdve Stuttgartban lett a zenekonzervatórium tanára. Jeles komponista is volt. Igen nagy számú kompozíciói közül nevezetesebbek a magyar vonatkozásuak: Le carneval hongrois, Op. 15; Adieu a la Patrie. Impromptu hongrois, Op. -4 ; Fantaise hongroise, Op. 7; Sommage a Liszt; továbbá: Masurka avec Pianoforte (Pest, Rózsavölgyi); Cadenz zu Beethovens Violin- Conzert; La sérénade Op. 14; Notturno Op. 16. stb. Morceau de Sálon és Airs variés. Legkiválóbbnak zenepedagógusi minőségben bizonyult. Ez irányú müve a Seifritzcal együtt írt Orosse theoretisch-praktische Violinschule."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4494. címszó a lexikon => 791. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14494.htm

CÍMSZÓ: Singer

SZEMÉLYNÉV: Singer Ödön

SZÓCIKK: Singer Ödön Edmund , hegedűművész, szül. Tatán 1831 okt. 14., megh. Stuttgartban 1912 jan. 23. S. Joachim gyermekkori barátja volt. A bécsi zenekonzervatóriumban és Parisban tanult s azután a pesti Nemzeti Színház szólistája lett. Európaszerte nagy sikerrel hangversenyezett az ötvenes években, főleg Lipcsében a Gewandhausban. 1854-ben Liszt ajánlatára kinevezték koncert-mesternek Weimarba, majd 1861-től kezdve Stuttgartban lett a zenekonzervatórium tanára. Jeles komponista is volt. Igen nagy számú kompozíciói közül nevezetesebbek a magyar vonatkozásuak: Le carneval hongrois, Op. 15; Adieu a la Patrie. Impromptu hongrois, Op. -4 ; Fantaise hongroise, Op. 7; Sommage a Liszt; továbbá: Masurka avec Pianoforte Pest, Rózsavölgyi ; Cadenz zu Beethovens Violin- Conzert; La sérénade Op. 14; Notturno Op. 16. stb. Morceau de Sálon és Airs variés. Legkiválóbbnak zenepedagógusi minőségben bizonyult. Ez irányú müve a Seifritzcal együtt írt Orosse theoretisch-praktische Violinschule.

14494.ht

CÍMSZÓ Singe

SZEMÉLYNÉV Singe Ödö

SZÓCIKK Singe Ödö Edmun hegedűművész szül Tatá 183 okt 14. megh Stuttgartba 191 jan 23 S Joachi gyermekkor barátj volt bécs zenekonzervatóriumba é Parisba tanul azutá pest Nemzet Színhá szólistáj lett Európaszert nag sikerre hangversenyezet a ötvene években főle Lipcsébe Gewandhausban 1854-be Lisz ajánlatár kinevezté koncert-mesterne Weimarba maj 1861-tő kezdv Stuttgartba let zenekonzervatóriu tanára Jele komponist i volt Ige nag szám kompozíció közü nevezetesebbe magya vonatkozásuak L carneva hongrois Op 15 Adie l Patrie Imprompt hongrois Op - Fantais hongroise Op 7 Sommag Liszt továbbá Masurk ave Pianofort Pest Rózsavölgy Caden z Beethoven Violin Conzert L sérénad Op 14 Notturn Op 16 stb Morcea d Sálo é Air variés Legkiválóbbna zenepedagógus minőségbe bizonyult E irány müv Seifritzca együt ír Oross theoretisch-praktisch Violinschule

14494.h

CÍMSZ Sing

SZEMÉLYNÉ Sing Öd

SZÓCIK Sing Öd Edmu hegedűművés szü Tat 18 ok 14 meg Stuttgartb 19 ja 2 Joach gyermekko barát vol béc zenekonzervatóriumb Parisb tanu azut pes Nemze Szính szólistá let Európaszer na sikerr hangversenyeze ötven évekbe fől Lipcséb Gewandhausba 1854-b Lis ajánlatá kinevezt koncert-mestern Weimarb ma 1861-t kezd Stuttgartb le zenekonzervatóri tanár Jel komponis vol Ig na szá kompozíci köz nevezetesebb magy vonatkozásua carnev hongroi O 1 Adi Patri Impromp hongroi O Fantai hongrois O Somma Lisz tovább Masur av Pianofor Pes Rózsavölg Cade Beethove Violi Conzer séréna O 1 Nottur O 1 st Morce Sál Ai varié Legkiválóbbn zenepedagógu minőségb bizonyul irán mü Seifritzc együ í Oros theoretisch-praktisc Violinschul

14494.

CÍMS Sin

SZEMÉLYN Sin Ö

SZÓCI Sin Ö Edm hegedűművé sz Ta 1 o 1 me Stuttgart 1 j Joac gyermekk bará vo bé zenekonzervatórium Paris tan azu pe Nemz Szín szólist le Európasze n siker hangversenyez ötve évekb fő Lipcsé Gewandhausb 1854- Li ajánlat kinevez koncert-mester Weimar m 1861- kez Stuttgart l zenekonzervatór taná Je komponi vo I n sz kompozíc kö nevezeteseb mag vonatkozásu carne hongro Ad Patr Improm hongro Fanta hongroi Somm Lis továb Masu a Pianofo Pe Rózsavöl Cad Beethov Viol Conze sérén Nottu s Morc Sá A vari Legkiválóbb zenepedagóg minőség bizonyu irá m Seifritz egy Oro theoretisch-praktis Violinschu

14494

CÍM Si

SZEMÉLY Si

SZÓC Si Ed hegedűműv s T m Stuttgar Joa gyermek bar v b zenekonzervatóriu Pari ta az p Nem Szí szólis l Európasz sike hangversenye ötv évek f Lipcs Gewandhaus 1854 L ajánla kineve koncert-meste Weima 1861 ke Stuttgar zenekonzervató tan J kompon v s kompozí k nevezetese ma vonatkozás carn hongr A Pat Impro hongr Fant hongro Som Li tová Mas Pianof P Rózsavö Ca Beetho Vio Conz séré Nott Mor S var Legkiválób zenepedagó minősé bizony ir Seifrit eg Or theoretisch-prakti Violinsch

1449

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S E hegedűmű Stuttga Jo gyerme ba zenekonzervatóri Par t a Ne Sz szóli Európas sik hangverseny öt éve Lipc Gewandhau 185 ajánl kinev koncert-mest Weim 186 k Stuttga zenekonzervat ta kompo kompoz nevezetes m vonatkozá car hong Pa Impr hong Fan hongr So L tov Ma Piano Rózsav C Beeth Vi Con sér Not Mo va Legkiváló zenepedag minős bizon i Seifri e O theoretisch-prakt Violinsc