14497.htm

CÍMSZÓ: Siofok

SZÓCIKK: Siófok, nagyk. Veszprém vm. 3150 lak. A (kongresszusi) zsidó hitközség nem nagy múltra tekinthet vissza. 1860-ig csak két zsidó család lakott S.-on, Muth Mátyás regálbérlő és Braun Sámuel szatócs családja. Muth Mátyásnak öt fia (Mór, József, Simon, Ádám és Sándor) megnősülvén, ugyancsak S.-on telepedett meg s az ő családjaik vetették meg a hitközség alapját. De 1860-tól kezdve, a Déli vasút megnyitása után, minek következtében S. lett a vidék kereskedelmi gócpontja, gyors egymásutánban telepedtek ide más zsidó családok is, úgy, hogy két év múlva, 1862-ben, már meg is alakult a hitközség. A Balatonkajári rabbikerülethez tartozó hitközség első rabbija Dessauer Mór, első elnöke Fleischmann Ignác kereskedő volt, akiknek buzgó és agilis vezetése alatt gyors tempóban tekintélyessé fejlődött a hitközség. A hívek lelkes áldozatkészségére mi sem jellemzőbb, minthogy mindjárt a hitközség megalapításának évében kéttanerős magyarnyelvű népiskolát nyitottak, mely kezdetben bérházban volt elhelyezve, de 1874. saját hajlékába költözött. Az iskola most három tanerős és negyvenöt éven keresztül Rónai Adolf, a jelenlegi hitközségi jegyző volt vezetőtanltója. 1869-ben templomot, majd hivatalnok-lakásokat és rituális fürdőt épített saját erejéből a hitközség. Chevra Kadisája 1863-ban alakult. Van ezenkívül Nőegylete Freud Imréné vezetése alatt és Leányegylete, melynek Schiffer Paula az elnöke. S.-ról származik Kálmán Imre (1. o.), a világhírű operettszerző. A kicsi, de viruló hitközség lélekszáma 360, akik 109 családban élnek s közülük 122-en fizetnek adót. Ezek között 1 gazdálkodó, 40 kereskedő, 36 iparos, 4 orvos, 1 ügyvéd, 3 köztisztviselő, 5 magántisztviselő, 2 tanító, 18 magánzó és 6 egyéb. A hitközség 10,956 pengős évi költségvetéssel dolgozik, illan tropikus és szociális célokra 450 pengőt költ évente. A hitközség számos tagja vett részt a világháborúban, akik közül 11-en hősi halált haltak. A hitközség jelenlegi vezetősége : Grosz Farkas rabbi, Hirsch Mór elnök, Rabin Zoltán másodelnök, Friss Emil iskolaszéki elnök, Rónai Adolf jegyző, Freud Imre pénztáros, Weinberger Mór templomelőljáró és Büchler Mór gondnok


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4497. címszó a lexikon => 792. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14497.htm

CÍMSZÓ: Siofok

SZÓCIKK: Siófok, nagyk. Veszprém vm. 3150 lak. A kongresszusi zsidó hitközség nem nagy múltra tekinthet vissza. 1860-ig csak két zsidó család lakott S.-on, Muth Mátyás regálbérlő és Braun Sámuel szatócs családja. Muth Mátyásnak öt fia Mór, József, Simon, Ádám és Sándor megnősülvén, ugyancsak S.-on telepedett meg s az ő családjaik vetették meg a hitközség alapját. De 1860-tól kezdve, a Déli vasút megnyitása után, minek következtében S. lett a vidék kereskedelmi gócpontja, gyors egymásutánban telepedtek ide más zsidó családok is, úgy, hogy két év múlva, 1862-ben, már meg is alakult a hitközség. A Balatonkajári rabbikerülethez tartozó hitközség első rabbija Dessauer Mór, első elnöke Fleischmann Ignác kereskedő volt, akiknek buzgó és agilis vezetése alatt gyors tempóban tekintélyessé fejlődött a hitközség. A hívek lelkes áldozatkészségére mi sem jellemzőbb, minthogy mindjárt a hitközség megalapításának évében kéttanerős magyarnyelvű népiskolát nyitottak, mely kezdetben bérházban volt elhelyezve, de 1874. saját hajlékába költözött. Az iskola most három tanerős és negyvenöt éven keresztül Rónai Adolf, a jelenlegi hitközségi jegyző volt vezetőtanltója. 1869-ben templomot, majd hivatalnok-lakásokat és rituális fürdőt épített saját erejéből a hitközség. Chevra Kadisája 1863-ban alakult. Van ezenkívül Nőegylete Freud Imréné vezetése alatt és Leányegylete, melynek Schiffer Paula az elnöke. S.-ról származik Kálmán Imre 1. o. , a világhírű operettszerző. A kicsi, de viruló hitközség lélekszáma 360, akik 109 családban élnek s közülük 122-en fizetnek adót. Ezek között 1 gazdálkodó, 40 kereskedő, 36 iparos, 4 orvos, 1 ügyvéd, 3 köztisztviselő, 5 magántisztviselő, 2 tanító, 18 magánzó és 6 egyéb. A hitközség 10,956 pengős évi költségvetéssel dolgozik, illan tropikus és szociális célokra 450 pengőt költ évente. A hitközség számos tagja vett részt a világháborúban, akik közül 11-en hősi halált haltak. A hitközség jelenlegi vezetősége : Grosz Farkas rabbi, Hirsch Mór elnök, Rabin Zoltán másodelnök, Friss Emil iskolaszéki elnök, Rónai Adolf jegyző, Freud Imre pénztáros, Weinberger Mór templomelőljáró és Büchler Mór gondnok

14497.ht

CÍMSZÓ Siofo

SZÓCIKK Siófok nagyk Veszpré vm 315 lak kongresszus zsid hitközsé ne nag múltr tekinthe vissza 1860-i csa ké zsid csalá lakot S.-on Mut Mátyá regálbérl é Brau Sámue szatóc családja Mut Mátyásna ö fi Mór József Simon Ádá é Sándo megnősülvén ugyancsa S.-o telepedet me a családjai vetetté me hitközsé alapját D 1860-tó kezdve Dél vasú megnyitás után mine következtébe S let vidé kereskedelm gócpontja gyor egymásutánba telepedte id má zsid családo is úgy hog ké é múlva 1862-ben má me i alakul hitközség Balatonkajár rabbikerülethe tartoz hitközsé els rabbij Dessaue Mór els elnök Fleischman Igná keresked volt akikne buzg é agili vezetés alat gyor tempóba tekintélyess fejlődöt hitközség híve lelke áldozatkészségér m se jellemzőbb minthog mindjár hitközsé megalapításána évébe kéttanerő magyarnyelv népiskolá nyitottak mel kezdetbe bérházba vol elhelyezve d 1874 sajá hajlékáb költözött A iskol mos háro tanerő é negyvenö éve keresztü Róna Adolf jelenleg hitközség jegyz vol vezetőtanltója 1869-be templomot maj hivatalnok-lakásoka é rituáli fürdő építet sajá erejébő hitközség Chevr Kadisáj 1863-ba alakult Va ezenkívü Nőegylet Freu Imrén vezetés alat é Leányegylete melyne Schiffe Paul a elnöke S.-ró származi Kálmá Imr 1 o világhír operettszerző kicsi d virul hitközsé lélekszám 360 aki 10 családba élne közülü 122-e fizetne adót Eze közöt gazdálkodó 4 kereskedő 3 iparos orvos ügyvéd köztisztviselő magántisztviselő tanító 1 magánz é egyéb hitközsé 10,95 pengő év költségvetésse dolgozik illa tropiku é szociáli célokr 45 pengő köl évente hitközsé számo tagj vet rész világháborúban aki közü 11-e hős halál haltak hitközsé jelenleg vezetőség Gros Farka rabbi Hirsc Mó elnök Rabi Zoltá másodelnök Fris Emi iskolaszék elnök Róna Adol jegyző Freu Imr pénztáros Weinberge Mó templomelőljár é Büchle Mó gondno

14497.h

CÍMSZ Siof

SZÓCIK Siófo nagy Veszpr v 31 la kongresszu zsi hitközs n na múlt tekinth vissz 1860- cs k zsi csal lako S.-o Mu Máty regálbér Bra Sámu szató családj Mu Mátyásn f Mó Józse Simo Ád Sánd megnősülvé ugyancs S.- telepede m családja vetett m hitközs alapjá 1860-t kezdv Dé vas megnyitá utá min következtéb le vid kereskedel gócpontj gyo egymásutánb telepedt i m zsi család i úg ho k múlv 1862-be m m alaku hitközsé Balatonkajá rabbikerületh tarto hitközs el rabbi Dessau Mó el elnö Fleischma Ign kereske vol akikn buz agil vezeté ala gyo tempób tekintélyes fejlődö hitközsé hív lelk áldozatkészségé s jellemzőb mintho mindjá hitközs megalapításán évéb kéttaner magyarnyel népiskol nyitotta me kezdetb bérházb vo elhelyezv 187 saj hajléká költözöt isko mo hár taner negyven év kereszt Rón Adol jelenle hitközsé jegy vo vezetőtanltój 1869-b templomo ma hivatalnok-lakások rituál fürd építe saj erejéb hitközsé Chev Kadisá 1863-b alakul V ezenkív Nőegyle Fre Imré vezeté ala Leányegylet melyn Schiff Pau elnök S.-r származ Kálm Im világhí operettszerz kics viru hitközs lélekszá 36 ak 1 családb éln közül 122- fizetn adó Ez közö gazdálkod keresked iparo orvo ügyvé köztisztvisel magántisztvisel tanít magán egyé hitközs 10,9 peng é költségvetéss dolgozi ill tropik szociál célok 4 peng kö évent hitközs szám tag ve rés világháborúba ak köz 11- hő halá halta hitközs jelenle vezetősé Gro Fark rabb Hirs M elnö Rab Zolt másodelnö Fri Em iskolaszé elnö Rón Ado jegyz Fre Im pénztáro Weinberg M templomelőljá Büchl M gondn

14497.

CÍMS Sio

SZÓCI Sióf nag Veszp 3 l kongressz zs hitköz n múl tekint viss 1860 c zs csa lak S.- M Mát regálbé Br Sám szat család M Mátyás M Józs Sim Á Sán megnősülv ugyanc S. teleped családj vetet hitköz alapj 1860- kezd D va megnyit ut mi következté l vi kereskede gócpont gy egymásután teleped zs csalá ú h múl 1862-b alak hitközs Balatonkaj rabbikerület tart hitköz e rabb Dessa M e eln Fleischm Ig keresk vo akik bu agi vezet al gy tempó tekintélye fejlőd hitközs hí lel áldozatkészség jellemző minth mindj hitköz megalapításá évé kéttane magyarnye népisko nyitott m kezdet bérház v elhelyez 18 sa hajlék költözö isk m há tane negyve é keresz Ró Ado jelenl hitközs jeg v vezetőtanltó 1869- templom m hivatalnok-lakáso rituá für épít sa erejé hitközs Che Kadis 1863- alaku ezenkí Nőegyl Fr Imr vezet al Leányegyle mely Schif Pa elnö S.- szárma Kál I világh operettszer kic vir hitköz léleksz 3 a család él közü 122 fizet ad E köz gazdálko kereske ipar orv ügyv köztisztvise magántisztvise taní magá egy hitköz 10, pen költségvetés dolgoz il tropi szociá célo pen k éven hitköz szá ta v ré világháborúb a kö 11 h hal halt hitköz jelenl vezetős Gr Far rab Hir eln Ra Zol másodeln Fr E iskolasz eln Ró Ad jegy Fr I pénztár Weinber templomelőlj Büch gond

14497

CÍM Si

SZÓC Sió na Vesz kongress z hitkö mú tekin vis 186 z cs la S. Má regálb B Sá sza csalá Mátyá Józ Si Sá megnősül ugyan S telepe család vete hitkö alap 1860 kez v megnyi u m következt v keresked gócpon g egymásutá telepe z csal mú 1862- ala hitköz Balatonka rabbikerüle tar hitkö rab Dess el Fleisch I keres v aki b ag veze a g temp tekintély fejlő hitköz h le áldozatkészsé jellemz mint mind hitkö megalapítás év kéttan magyarny népisk nyitot kezde bérhá elhelye 1 s hajlé költöz is h tan negyv keres R Ad jelen hitköz je vezetőtanlt 1869 templo hivatalnok-lakás ritu fü épí s erej hitköz Ch Kadi 1863 alak ezenk Nőegy F Im veze a Leányegyl mel Schi P eln S. szárm Ká világ operettsze ki vi hitkö léleks csalá é köz 12 fize a kö gazdálk keresk ipa or ügy köztisztvis magántisztvis tan mag eg hitkö 10 pe költségveté dolgo i trop szoci cél pe éve hitkö sz t r világháború k 1 ha hal hitkö jelen vezető G Fa ra Hi el R Zo másodel F iskolas el R A jeg F pénztá Weinbe templomelől Büc gon

1449

CÍ S

SZÓ Si n Ves kongres hitk m teki vi 18 c l S M regál S sz csal Máty Jó S S megnősü ugya telep csalá vet hitk ala 186 ke megny következ kereske gócpo egymásut telep csa m 1862 al hitkö Balatonk rabbikerül ta hitk ra Des e Fleisc kere ak a vez tem tekintél fejl hitkö l áldozatkészs jellem min min hitk megalapítá é kétta magyarn népis nyito kezd bérh elhely hajl költö i ta negy kere A jele hitkö j vezetőtanl 186 templ hivatalnok-laká rit f ép ere hitkö C Kad 186 ala ezen Nőeg I vez Leányegy me Sch el S szár K vilá operettsz k v hitk lélek csal kö 1 fiz k gazdál keres ip o üg köztisztvi magántisztvi ta ma e hitk 1 p költségvet dolg tro szoc cé p év hitk s világhábor h ha hitk jele vezet F r H e Z másode iskola e je pénzt Weinb templomelő Bü go