14498.htm

CÍMSZÓ: Sipos

SZEMÉLYNÉV: Sipos Ignác

SZÓCIKK: Sipos Ignác, hírlapíró, szül. Liptószentmik-lóson 1850., megh. Budapesten 1928 marc. 7. Több mint hatvan esztendeig működött az újságírói pályán. A gimnáziumot Késmárkon, az egyetemet Budapesten végezte el s azután belépett az Ungarischer Lloyd, majd a Pester Lloyd, később a Neues Pester Journal szerkesztőségébe, mely utóbbinak ötvenkét évig volt belső munkatársa, majd szerkesztője, egészen a lap megszűnéséig.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4498. címszó a lexikon => 792. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14498.htm

CÍMSZÓ: Sipos

SZEMÉLYNÉV: Sipos Ignác

SZÓCIKK: Sipos Ignác, hírlapíró, szül. Liptószentmik-lóson 1850., megh. Budapesten 1928 marc. 7. Több mint hatvan esztendeig működött az újságírói pályán. A gimnáziumot Késmárkon, az egyetemet Budapesten végezte el s azután belépett az Ungarischer Lloyd, majd a Pester Lloyd, később a Neues Pester Journal szerkesztőségébe, mely utóbbinak ötvenkét évig volt belső munkatársa, majd szerkesztője, egészen a lap megszűnéséig.

14498.ht

CÍMSZÓ Sipo

SZEMÉLYNÉV Sipo Igná

SZÓCIKK Sipo Ignác hírlapíró szül Liptószentmik-lóso 1850. megh Budapeste 192 marc 7 Töb min hatva esztendei működöt a újságíró pályán gimnáziumo Késmárkon a egyeteme Budapeste végezt e azutá belépet a Ungarische Lloyd maj Peste Lloyd későb Neue Peste Journa szerkesztőségébe mel utóbbina ötvenké évi vol bels munkatársa maj szerkesztője egésze la megszűnéséig

14498.h

CÍMSZ Sip

SZEMÉLYNÉ Sip Ign

SZÓCIK Sip Igná hírlapír szü Liptószentmik-lós 1850 meg Budapest 19 mar Tö mi hatv esztende működö újságír pályá gimnázium Késmárko egyetem Budapest végez azut belépe Ungarisch Lloy ma Pest Lloy késő Neu Pest Journ szerkesztőségéb me utóbbin ötvenk év vo bel munkatárs ma szerkesztőj egész l megszűnéséi

14498.

CÍMS Si

SZEMÉLYN Si Ig

SZÓCI Si Ign hírlapí sz Liptószentmik-ló 185 me Budapes 1 ma T m hat esztend működ újságí pály gimnáziu Késmárk egyete Budapes vége azu belép Ungarisc Llo m Pes Llo kés Ne Pes Jour szerkesztőségé m utóbbi ötven é v be munkatár m szerkesztő egés megszűnésé

14498

CÍM S

SZEMÉLY S I

SZÓC S Ig hírlap s Liptószentmik-l 18 m Budape m ha eszten műkö újság pál gimnázi Késmár egyet Budape vég az belé Ungaris Ll Pe Ll ké N Pe Jou szerkesztőség utóbb ötve b munkatá szerkeszt egé megszűnés

1449SZEMÉL

SZÓ I hírla Liptószentmik- 1 Budap h eszte műk újsá pá gimnáz Késmá egye Budap vé a bel Ungari L P L k P Jo szerkesztősé utób ötv munkat szerkesz eg megszűné