14501.htm

CÍMSZÓ: Siralmak könyve

SZÓCIKK: "Siralmak Könyve (héberneve: Échó), görögül: Trénoj, latinul: Liber threnorum. A bibliai Szentiratok gyűjteményében az Öt Megilla (kis könyv, ünnepi olvasmány) egyike és a zsinagógában av hó 9., Jeruzsálem első és második pusztulásának gyásznapján s előestéjén kerül felolvasásra. A görög fordításban Jeremiás próféta könyvéhez tartozóként szerepel és a hagyomány is neki tulajdonítja, noha tárgyilag nem vonatkoztatható az egész könyv a jeruzsálemi Templom elestére. A könyv egyes versei alfabetikus akrostichonban követik egymást (az utolsó fejezet ugyan nem alfabetikus, de a héber betűk számámának megfelelően 22 verset tartalmaz); kapcsolatuk laza, úgy látszik külön-külön alkalomra írott lírikus kifakadások, melyek mélységeikkel ma is meghatják az olvasót. A könyv liturgikus alkalmazást nyer a katolikus egyházban is, ahol a nagyhéten Utániakban kerül eléneklésre. Az egyes fejezetek Échó (ó miként!) szóval kezdődnek : Ó miként maradt magára - az egykor népdús város, a tartományok fölött uralkodó - most robotossá lett. Sír az éjszakában, könnye az arcán, régi szerelmesei között nincs, ki vigasztalná, barátai elárulták, ellenségeivé lettek... Sok lealázott nép fájdalma zokog ezekben a versekben : Gondolj rá, Isten, mi történt velünk, tekints le és lásd a mi gyalázatunkat: ősbirtokunk idegen kézre jutott, házaink külföldiekére; árvák lettünk, apátlanok, anyáink özvegyek. Tulajdon vizünket pénzért kell innunk, fánkat nagyáron megvennünk. Nyakunkon az üldöző, kifáradtunk és nem adnak nyugtot... Apáink vétettek, - de ők nincsenek itt, mi pedig bűneiket viseljük. Szolganépség uralkodik rajtunk, nincs, aki kezüktől megszabadítson ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4501. címszó a lexikon => 792. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14501.htm

CÍMSZÓ: Siralmak könyve

SZÓCIKK: Siralmak Könyve héberneve: Échó , görögül: Trénoj, latinul: Liber threnorum. A bibliai Szentiratok gyűjteményében az Öt Megilla kis könyv, ünnepi olvasmány egyike és a zsinagógában av hó 9., Jeruzsálem első és második pusztulásának gyásznapján s előestéjén kerül felolvasásra. A görög fordításban Jeremiás próféta könyvéhez tartozóként szerepel és a hagyomány is neki tulajdonítja, noha tárgyilag nem vonatkoztatható az egész könyv a jeruzsálemi Templom elestére. A könyv egyes versei alfabetikus akrostichonban követik egymást az utolsó fejezet ugyan nem alfabetikus, de a héber betűk számámának megfelelően 22 verset tartalmaz ; kapcsolatuk laza, úgy látszik külön-külön alkalomra írott lírikus kifakadások, melyek mélységeikkel ma is meghatják az olvasót. A könyv liturgikus alkalmazást nyer a katolikus egyházban is, ahol a nagyhéten Utániakban kerül eléneklésre. Az egyes fejezetek Échó ó miként! szóval kezdődnek : Ó miként maradt magára - az egykor népdús város, a tartományok fölött uralkodó - most robotossá lett. Sír az éjszakában, könnye az arcán, régi szerelmesei között nincs, ki vigasztalná, barátai elárulták, ellenségeivé lettek... Sok lealázott nép fájdalma zokog ezekben a versekben : Gondolj rá, Isten, mi történt velünk, tekints le és lásd a mi gyalázatunkat: ősbirtokunk idegen kézre jutott, házaink külföldiekére; árvák lettünk, apátlanok, anyáink özvegyek. Tulajdon vizünket pénzért kell innunk, fánkat nagyáron megvennünk. Nyakunkon az üldöző, kifáradtunk és nem adnak nyugtot... Apáink vétettek, - de ők nincsenek itt, mi pedig bűneiket viseljük. Szolganépség uralkodik rajtunk, nincs, aki kezüktől megszabadítson .

14501.ht

CÍMSZÓ Siralma könyv

SZÓCIKK Siralma Könyv héberneve Éch görögül Trénoj latinul Libe threnorum biblia Szentirato gyűjteményébe a Ö Megill ki könyv ünnep olvasmán egyik é zsinagógába a h 9. Jeruzsále els é másodi pusztulásána gyásznapjá előestéjé kerü felolvasásra görö fordításba Jeremiá prófét könyvéhe tartozókén szerepe é hagyomán i nek tulajdonítja noh tárgyila ne vonatkoztathat a egés köny jeruzsálem Templo elestére köny egye verse alfabetiku akrostichonba követi egymás a utols fejeze ugya ne alfabetikus d hébe betű számámána megfelelőe 2 verse tartalma kapcsolatu laza úg látszi külön-külö alkalomr írot líriku kifakadások melye mélységeikke m i meghatjá a olvasót köny liturgiku alkalmazás nye katoliku egyházba is aho nagyhéte Utániakba kerü eléneklésre A egye fejezete Éch miként szóva kezdődne mikén marad magár a egyko népdú város tartományo fölöt uralkod mos robotoss lett Sí a éjszakában könny a arcán rég szerelmese közöt nincs k vigasztalná baráta elárulták ellenségeiv lettek.. So lealázot né fájdalm zoko ezekbe versekbe Gondol rá Isten m történ velünk tekint l é lás m gyalázatunkat ősbirtokun idege kézr jutott házain külföldiekére árvá lettünk apátlanok anyáin özvegyek Tulajdo vizünke pénzér kel innunk fánka nagyáro megvennünk Nyakunko a üldöző kifáradtun é ne adna nyugtot.. Apáin vétettek d ő nincsene itt m pedi bűneike viseljük Szolganépsé uralkodi rajtunk nincs ak kezüktő megszabadítso

14501.h

CÍMSZ Siralm köny

SZÓCIK Siralm Köny hébernev Éc görögü Tréno latinu Lib threnoru bibli Szentirat gyűjteményéb Megil k köny ünne olvasmá egyi zsinagógáb 9 Jeruzsál el másod pusztulásán gyásznapj előestéj ker felolvasásr gör fordításb Jeremi prófé könyvéh tartozóké szerep hagyomá ne tulajdonítj no tárgyil n vonatkoztatha egé kön jeruzsále Templ elestér kön egy vers alfabetik akrostichonb követ egymá utol fejez ugy n alfabetiku héb bet számámán megfelelő vers tartalm kapcsolat laz ú látsz külön-kül alkalom íro lírik kifakadáso mely mélységeikk meghatj olvasó kön liturgik alkalmazá ny katolik egyházb i ah nagyhét Utániakb ker eléneklésr egy fejezet Éc mikén szóv kezdődn miké mara magá egyk népd váro tartomány fölö uralko mo robotos let S éjszakába könn arcá ré szerelmes közö ninc vigasztaln barát elárultá ellenségei lettek. S lealázo n fájdal zok ezekb versekb Gondo r Iste törté velün tekin lá gyalázatunka ősbirtoku ideg kéz jutot házai külföldiekér árv lettün apátlano anyái özvegye Tulajd vizünk pénzé ke innun fánk nagyár megvennün Nyakunk üldöz kifáradtu n adn nyugtot. Apái vétette nincsen it ped bűneik viseljü Szolganéps uralkod rajtun ninc a kezükt megszabadíts

14501.

CÍMS Siral kön

SZÓCI Siral Kön héberne É görög Trén latin Li threnor bibl Szentira gyűjteményé Megi kön ünn olvasm egy zsinagógá Jeruzsá e máso pusztulásá gyásznap előesté ke felolvasás gö fordítás Jerem próf könyvé tartozók szere hagyom n tulajdonít n tárgyi vonatkoztath eg kö jeruzsál Temp elesté kö eg ver alfabeti akrostichon köve egym uto feje ug alfabetik hé be számámá megfelel ver tartal kapcsola la láts külön-kü alkalo ír líri kifakadás mel mélységeik meghat olvas kö liturgi alkalmaz n katoli egyház a nagyhé Utániak ke eléneklés eg fejeze É miké szó kezdőd mik mar mag egy nép vár tartomán föl uralk m roboto le éjszakáb kön arc r szerelme köz nin vigasztal bará elárult ellensége lettek lealáz fájda zo ezek versek Gond Ist tört velü teki l gyalázatunk ősbirtok ide ké juto háza külföldieké ár lettü apátlan anyá özvegy Tulaj vizün pénz k innu fán nagyá megvennü Nyakun üldö kifáradt ad nyugtot Apá vétett nincse i pe bűnei viselj Szolganép uralko rajtu nin kezük megszabadít

14501

CÍM Sira kö

SZÓC Sira Kö hébern görö Tré lati L threno bib Szentir gyűjtemény Meg kö ün olvas eg zsinagóg Jeruzs más pusztulás gyászna előest k felolvasá g fordítá Jere pró könyv tartozó szer hagyo tulajdoní tárgy vonatkoztat e k jeruzsá Tem elest k e ve alfabet akrosticho köv egy ut fej u alfabeti h b számám megfele ve tarta kapcsol l lát külön-k alkal í lír kifakadá me mélységei megha olva k liturg alkalma katol egyhá nagyh Utánia k eléneklé e fejez mik sz kezdő mi ma ma eg né vá tartomá fö ural robot l éjszaká kö ar szerelm kö ni vigaszta bar elárul ellenség lette lealá fájd z eze verse Gon Is tör vel tek gyalázatun ősbirto id k jut ház külföldiek á lett apátla any özveg Tula vizü pén inn fá nagy megvenn Nyaku üld kifárad a nyugto Ap vétet nincs p bűne visel Szolgané uralk rajt ni kezü megszabadí

1450

CÍ Sir k

SZÓ Sir K héber gör Tr lat thren bi Szenti gyűjtemén Me k ü olva e zsinagó Jeruz má pusztulá gyászn előes felolvas fordít Jer pr köny tartoz sze hagy tulajdon tárg vonatkozta jeruzs Te eles v alfabe akrostich kö eg u fe alfabet számá megfel v tart kapcso lá külön- alka lí kifakad m mélysége megh olv litur alkalm kato egyh nagy Utáni elénekl feje mi s kezd m m m e n v tartom f ura robo éjszak k a szerel k n vigaszt ba eláru ellensé lett leal fáj ez vers Go I tö ve te gyalázatu ősbirt i ju há külföldie let apátl an özve Tul viz pé in f nag megven Nyak ül kifára nyugt A véte ninc bűn vise Szolgan ural raj n kez megszabad