14502.htm

CÍMSZÓ: Síremlék

SZÓCIKK: "Síremlék. A zsidó ritus szerint csak egyszerű kő, vagy márványtömb lehet. A konzervatív zsidók még manapság is követik ezt a rituális egyszerűséget és csak olykor-olykor térnek el tőle, mikor különös szentségről híres zsidó rabbik sírja fölé egyszerű téglaépületet (Óhelt) állítanak. A haladó zsidó temetőiben már díszes kriptákat is találunk. Magyarországon a legrégbb zsidó sírkövet, amely 1340-ből való, Nagyszombatban találták. Héber felirata így hangzik: Itt van eltemetve a becsületesember és hűséges férfiú Izrael, Ghájim fia, kit éjjel, ágyában meggyilkoltak. Halála engesztelés legyen számara s az Úr bosszulja meg vérét! Támmuz hó 22-ik napján, kedden, időszámításunk (5) 100 = 1340 évében . Ugyancsak találtak Nagyszombatban egy 1391-ből való sírkövet is, amelyen az az esztendő, mint a jajgatás éve van feltüntetve. Ez valószínűleg azon évben lezajlott zsidóüldözésre utal."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4502. címszó a lexikon => 792. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14502.htm

CÍMSZÓ: Síremlék

SZÓCIKK: Síremlék. A zsidó ritus szerint csak egyszerű kő, vagy márványtömb lehet. A konzervatív zsidók még manapság is követik ezt a rituális egyszerűséget és csak olykor-olykor térnek el tőle, mikor különös szentségről híres zsidó rabbik sírja fölé egyszerű téglaépületet Óhelt állítanak. A haladó zsidó temetőiben már díszes kriptákat is találunk. Magyarországon a legrégbb zsidó sírkövet, amely 1340-ből való, Nagyszombatban találták. Héber felirata így hangzik: Itt van eltemetve a becsületesember és hűséges férfiú Izrael, Ghájim fia, kit éjjel, ágyában meggyilkoltak. Halála engesztelés legyen számara s az Úr bosszulja meg vérét! Támmuz hó 22-ik napján, kedden, időszámításunk 5 100 = 1340 évében . Ugyancsak találtak Nagyszombatban egy 1391-ből való sírkövet is, amelyen az az esztendő, mint a jajgatás éve van feltüntetve. Ez valószínűleg azon évben lezajlott zsidóüldözésre utal.

14502.ht

CÍMSZÓ Síremlé

SZÓCIKK Síremlék zsid ritu szerin csa egyszer kő vag márványtöm lehet konzervatí zsidó mé manapsá i követi ez rituáli egyszerűsége é csa olykor-olyko térne e tőle miko különö szentségrő híre zsid rabbi sírj föl egyszer téglaépülete Óhel állítanak halad zsid temetőibe má dísze kriptáka i találunk Magyarországo legrégb zsid sírkövet amel 1340-bő való Nagyszombatba találták Hébe felirat íg hangzik It va eltemetv becsületesembe é hűsége férfi Izrael Gháji fia ki éjjel ágyába meggyilkoltak Halál engesztelé legye számar a Ú bosszulj me vérét Támmu h 22-i napján kedden időszámításun 10 134 évébe Ugyancsa találta Nagyszombatba eg 1391-bő val sírköve is amelye a a esztendő min jajgatá év va feltüntetve E valószínűle azo évbe lezajlot zsidóüldözésr utal

14502.h

CÍMSZ Síreml

SZÓCIK Síremlé zsi rit szeri cs egysze k va márványtö lehe konzervat zsid m manaps követ e rituál egyszerűség cs olykor-olyk térn től mik külön szentségr hír zsi rabb sír fö egysze téglaépület Óhe állítana hala zsi temetőib m dísz kripták találun Magyarország legrég zsi sírköve ame 1340-b val Nagyszombatb találtá Héb felira í hangzi I v eltemet becsületesemb hűség férf Izrae Gháj fi k éjje ágyáb meggyilkolta Halá engesztel legy száma bosszul m véré Támm 22- napjá kedde időszámításu 1 13 évéb Ugyancs talált Nagyszombatb e 1391-b va sírköv i amely esztend mi jajgat é v feltüntetv valószínűl az évb lezajlo zsidóüldözés uta

14502.

CÍMS Sírem

SZÓCI Síreml zs ri szer c egysz v márványt leh konzerva zsi manap köve rituá egyszerűsé c olykor-oly tér tő mi külö szentség hí zs rab sí f egysz téglaépüle Óh állítan hal zs temetői dís kriptá találu Magyarorszá legré zs sírköv am 1340- va Nagyszombat talált Hé felir hangz elteme becsületesem hűsé fér Izra Ghá f éjj ágyá meggyilkolt Hal engeszte leg szám bosszu vér Tám 22 napj kedd időszámítás 1 évé Ugyanc talál Nagyszombat 1391- v sírkö amel eszten m jajga feltüntet valószínű a év lezajl zsidóüldözé ut

14502

CÍM Síre

SZÓC Sírem z r sze egys márvány le konzerv zs mana köv ritu egyszerűs olykor-ol té t m kül szentsé h z ra s egys téglaépül Ó állíta ha z temető dí kript talál Magyarorsz legr z sírkö a 1340 v Nagyszomba talál H feli hang eltem becsületese hűs fé Izr Gh éj ágy meggyilkol Ha engeszt le szá bossz vé Tá 2 nap ked időszámítá év Ugyan talá Nagyszomba 1391 sírk ame eszte jajg feltünte valószín é lezaj zsidóüldöz u

1450

CÍ Sír

SZÓ Síre sz egy márván l konzer z man kö rit egyszerű olykor-o t kü szents r egy téglaépü állít h temet d krip talá Magyarors leg sírk 134 Nagyszomb talá fel han elte becsületes hű f Iz G é ág meggyilko H engesz l sz boss v T na ke időszámít é Ugya tal Nagyszomb 139 sír am eszt jaj feltünt valószí leza zsidóüldö