4507.htm

CÍMSZÓ: Sírok látogatása

SZÓCIKK: Sírok látogatása. Héberül: Kever óvósz. A zsidó vallás közvetlen kapcsolatot teremtett Isten és ember között és nem is juttatott semmi szerepet sem a közvetítésnek. Ezért nem fajult el a halottak iránt való kegyelet halott-kultusszá a zsidók között és hogy nem ismeri a szentté avatást, annak az oka is ebben van. Magától értetődik, hogy ilyen körülmények között a szentek imádása sem bontakozhatott ki a zsidó áhítatból. Nem-zsidó hatások alatt olykor mégis olyan kifejezéseket keres a zsidó-kegyelet, amelyek közel járnak a halottak kultuszához és a szentek imádására emlékeztetnek. Egy-egy szentéletü ember még századok múlva is él az emlékezésben és a konzervatív zsidók el-elzarándokolnak a sírjához, hogy hitükben megerősödjenek és szenvedéseikben enyhülést találjanak. A sírnál imádkoznak is, de anélkül, hogy a szentet meg is imádják. Az Isten könyörületére itt a hely szentsége miatt számítanak. Egyiptomban, Fosz-tatban, Algirban és Marokkóban, éppen úgy Kelet-Európában, Lengyelországban és a háború előtti Magyarország északi részén vannak sírok, melyekhez különböző országok zsidósága rendkívül nagyszámban zarándokol. Magyarországon a legnevezetesebb ezek között Teitelbaum Mózes (1. o.) sírja Sátoraljaújhelyen, amelyet a hívők tízezrei keresnek fel. Úgy ez a sír, mint más zarándokhelyek Európában kivétel nélkül mind a kegyelet és az őszinte áhitatosság tiszteletreméltó helyei, amelyekben nagyon erényes, aszkéta életet élt, felette vallásos, nagy tudásuk és emberszeretetük miatt már életükben osztatlan tiszteletben részesült rabbik pihennek


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4507. címszó a lexikon => 793. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

4507.htm

CÍMSZÓ: Sírok látogatása

SZÓCIKK: Sírok látogatása. Héberül: Kever óvósz. A zsidó vallás közvetlen kapcsolatot teremtett Isten és ember között és nem is juttatott semmi szerepet sem a közvetítésnek. Ezért nem fajult el a halottak iránt való kegyelet halott-kultusszá a zsidók között és hogy nem ismeri a szentté avatást, annak az oka is ebben van. Magától értetődik, hogy ilyen körülmények között a szentek imádása sem bontakozhatott ki a zsidó áhítatból. Nem-zsidó hatások alatt olykor mégis olyan kifejezéseket keres a zsidó-kegyelet, amelyek közel járnak a halottak kultuszához és a szentek imádására emlékeztetnek. Egy-egy szentéletü ember még századok múlva is él az emlékezésben és a konzervatív zsidók el-elzarándokolnak a sírjához, hogy hitükben megerősödjenek és szenvedéseikben enyhülést találjanak. A sírnál imádkoznak is, de anélkül, hogy a szentet meg is imádják. Az Isten könyörületére itt a hely szentsége miatt számítanak. Egyiptomban, Fosz-tatban, Algirban és Marokkóban, éppen úgy Kelet-Európában, Lengyelországban és a háború előtti Magyarország északi részén vannak sírok, melyekhez különböző országok zsidósága rendkívül nagyszámban zarándokol. Magyarországon a legnevezetesebb ezek között Teitelbaum Mózes 1. o. sírja Sátoraljaújhelyen, amelyet a hívők tízezrei keresnek fel. Úgy ez a sír, mint más zarándokhelyek Európában kivétel nélkül mind a kegyelet és az őszinte áhitatosság tiszteletreméltó helyei, amelyekben nagyon erényes, aszkéta életet élt, felette vallásos, nagy tudásuk és emberszeretetük miatt már életükben osztatlan tiszteletben részesült rabbik pihennek

4507.ht

CÍMSZÓ Síro látogatás

SZÓCIKK Síro látogatása Héberül Keve óvósz zsid vallá közvetle kapcsolato teremtet Iste é embe közöt é ne i juttatot semm szerepe se közvetítésnek Ezér ne fajul e halotta irán val kegyele halott-kultussz zsidó közöt é hog ne ismer szentt avatást anna a ok i ebbe van Magátó értetődik hog ilye körülménye közöt szente imádás se bontakozhatot k zsid áhítatból Nem-zsid hatáso alat olyko mégi olya kifejezéseke kere zsidó-kegyelet amelye köze járna halotta kultuszáho é szente imádásár emlékeztetnek Egy-eg szentélet embe mé százado múlv i é a emlékezésbe é konzervatí zsidó el-elzarándokolna sírjához hog hitükbe megerősödjene é szenvedéseikbe enyhülés találjanak sírná imádkozna is d anélkül hog szente me i imádják A Iste könyörületér it hel szentség miat számítanak Egyiptomban Fosz-tatban Algirba é Marokkóban éppe úg Kelet-Európában Lengyelországba é hábor előtt Magyarorszá észak részé vanna sírok melyekhe különböz országo zsidóság rendkívü nagyszámba zarándokol Magyarországo legnevezeteseb eze közöt Teitelbau Móze 1 o sírj Sátoraljaújhelyen amelye hívő tízezre keresne fel Úg e sír min má zarándokhelye Európába kivéte nélkü min kegyele é a őszint áhitatossá tiszteletremélt helyei amelyekbe nagyo erényes aszkét élete élt felett vallásos nag tudásu é emberszeretetü miat má életükbe osztatla tiszteletbe részesül rabbi pihenne

4507.h

CÍMSZ Sír látogatá

SZÓCIK Sír látogatás Héberü Kev óvós zsi vall közvetl kapcsolat teremte Ist emb közö n juttato sem szerep s közvetítésne Ezé n faju halott irá va kegyel halott-kultuss zsid közö ho n isme szent avatás ann o ebb va Magát értetődi ho ily körülmény közö szent imádá s bontakozhato zsi áhítatbó Nem-zsi hatás ala olyk még oly kifejezések ker zsidó-kegyele amely köz járn halott kultuszáh szent imádásá emlékeztetne Egy-e szentéle emb m század múl emlékezésb konzervat zsid el-elzarándokoln sírjáho ho hitükb megerősödjen szenvedéseikb enyhülé találjana sírn imádkozn i anélkü ho szent m imádjá Ist könyörületé i he szentsé mia számítana Egyiptomba Fosz-tatba Algirb Marokkóba épp ú Kelet-Európába Lengyelországb hábo előt Magyarorsz észa rész vann síro melyekh különbö ország zsidósá rendkív nagyszámb zarándoko Magyarország legnevezetese ez közö Teitelba Móz sír Sátoraljaújhelye amely hív tízezr keresn fe Ú sí mi m zarándokhely Európáb kivét nélk mi kegyel őszin áhitatoss tiszteletremél helye amelyekb nagy erénye aszké élet él felet valláso na tudás emberszeretet mia m életükb osztatl tiszteletb részesü rabb pihenn

4507.

CÍMS Sí látogat

SZÓCI Sí látogatá Héber Ke óvó zs val közvet kapcsola teremt Is em köz juttat se szere közvetítésn Ez faj halot ir v kegye halott-kultus zsi köz h ism szen avatá an eb v Magá értetőd h il körülmén köz szen imád bontakozhat zs áhítatb Nem-zs hatá al oly mé ol kifejezése ke zsidó-kegyel amel kö jár halot kultuszá szen imádás emlékeztetn Egy- szentél em száza mú emlékezés konzerva zsi el-elzarándokol sírjáh h hitük megerősödje szenvedéseik enyhül találjan sír imádkoz anélk h szen imádj Is könyörület h szents mi számítan Egyiptomb Fosz-tatb Algir Marokkób ép Kelet-Európáb Lengyelország háb elő Magyarors ész rés van sír melyek különb orszá zsidós rendkí nagyszám zarándok Magyarorszá legnevezetes e köz Teitelb Mó sí Sátoraljaújhely amel hí tízez keres f s m zarándokhel Európá kivé nél m kegye őszi áhitatos tiszteletremé hely amelyek nag erény aszk éle é fele vallás n tudá emberszerete mi életük osztat tisztelet részes rab pihen

4507

CÍM S látoga

SZÓC S látogat Hébe K óv z va közve kapcsol terem I e kö jutta s szer közvetítés E fa halo i kegy halott-kultu zs kö is sze avat a e Mag értető i körülmé kö sze imá bontakozha z áhítat Nem-z hat a ol m o kifejezés k zsidó-kegye ame k já halo kultusz sze imádá emlékeztet Egy szenté e száz m emlékezé konzerv zs el-elzarándoko sírjá hitü megerősödj szenvedései enyhü találja sí imádko anél sze imád I könyörüle szent m számíta Egyiptom Fosz-tat Algi Marokkó é Kelet-Európá Lengyelorszá há el Magyaror és ré va sí melye külön orsz zsidó rendk nagyszá zarándo Magyarorsz legnevezete kö Teitel M s Sátoraljaújhel ame h tíze kere zarándokhe Európ kiv né kegy ősz áhitato tiszteletrem hel amelye na erén asz él fel vallá tud emberszeret m életü oszta tisztele része ra pihe

450

CÍ látog

SZÓ látoga Héb ó v közv kapcso tere k jutt sze közvetíté f hal keg halott-kult z k i sz ava Ma értet körülm k sz im bontakozh áhíta Nem- ha o kifejezé zsidó-kegy am j hal kultus sz imád emlékezte Eg szent szá emlékez konzer z el-elzarándok sírj hit megerősöd szenvedése enyh találj s imádk ané sz imá könyörül szen számít Egyipto Fosz-ta Alg Marokk Kelet-Európ Lengyelorsz h e Magyaro é r v s mely külö ors zsid rend nagysz zaránd Magyarors legnevezet k Teite Sátoraljaújhe am tíz ker zarándokh Euró ki n keg ős áhitat tiszteletre he amely n eré as é fe vall tu emberszere élet oszt tisztel rész r pih