14508.htm

CÍMSZÓ: Sistematica gentis

SZÓCIKK: Sistematica gentis Judaicae regulatio. E néven ismeretes az a zsidó vonatkozású rendszabály, amely II. József császár 1783. közzétett intézkedését tartalmazza. A rendelet kimondja, hogy összes közirataikat ezentúl ne héber, vagy héber-német zsargonban írják a zsidók, hanem a közhasználatban lévő latin, magyar, vagy német nyelven. E nyelveket a fiatal zsidók két esztendő alatt sajátítsák el. A héber, vagy héber-német nyelvű közirat érvénytelen. Héber könyvek pedig csak az istentiszteleteken használhatók. A császári rendelet kiterjeszkedett a zsidók iskoláztatására, a polgári életben való szereplésükre (l. Egyenjogosító törekvések) és módot adott a polgárosulásra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4508. címszó a lexikon => 793. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14508.htm

CÍMSZÓ: Sistematica gentis

SZÓCIKK: Sistematica gentis Judaicae regulatio. E néven ismeretes az a zsidó vonatkozású rendszabály, amely II. József császár 1783. közzétett intézkedését tartalmazza. A rendelet kimondja, hogy összes közirataikat ezentúl ne héber, vagy héber-német zsargonban írják a zsidók, hanem a közhasználatban lévő latin, magyar, vagy német nyelven. E nyelveket a fiatal zsidók két esztendő alatt sajátítsák el. A héber, vagy héber-német nyelvű közirat érvénytelen. Héber könyvek pedig csak az istentiszteleteken használhatók. A császári rendelet kiterjeszkedett a zsidók iskoláztatására, a polgári életben való szereplésükre l. Egyenjogosító törekvések és módot adott a polgárosulásra.

14508.ht

CÍMSZÓ Sistematic genti

SZÓCIKK Sistematic genti Judaica regulatio néve ismerete a zsid vonatkozás rendszabály amel II Józse császá 1783 közzétet intézkedésé tartalmazza rendele kimondja hog össze közirataika ezentú n héber vag héber-néme zsargonba írjá zsidók hane közhasználatba lév latin magyar vag néme nyelven nyelveke fiata zsidó ké esztend alat sajátítsá el héber vag héber-néme nyelv közira érvénytelen Hébe könyve pedi csa a istentiszteleteke használhatók császár rendele kiterjeszkedet zsidó iskoláztatására polgár életbe val szereplésükr l Egyenjogosít törekvése é módo adot polgárosulásra

14508.h

CÍMSZ Sistemati gent

SZÓCIK Sistemati gent Judaic regulati név ismeret zsi vonatkozá rendszabál ame I Józs csász 178 közzéte intézkedés tartalmazz rendel kimondj ho össz közirataik ezent hébe va héber-ném zsargonb írj zsidó han közhasználatb lé lati magya va ném nyelve nyelvek fiat zsid k eszten ala sajátíts e hébe va héber-ném nyel közir érvénytele Héb könyv ped cs istentiszteletek használható császá rendel kiterjeszkede zsid iskoláztatásár polgá életb va szereplésük Egyenjogosí törekvés mód ado polgárosulásr

14508.

CÍMS Sistemat gen

SZÓCI Sistemat gen Judai regulat né ismere zs vonatkoz rendszabá am Józ csás 17 közzét intézkedé tartalmaz rende kimond h öss köziratai ezen héb v héber-né zsargon ír zsid ha közhasználat l lat magy v né nyelv nyelve fia zsi eszte al sajátít héb v héber-né nye közi érvénytel Hé köny pe c istentisztelete használhat csász rende kiterjeszked zsi iskoláztatásá polg élet v szereplésü Egyenjogos törekvé mó ad polgárosulás

14508

CÍM Sistema ge

SZÓC Sistema ge Juda regula n ismer z vonatko rendszab a Jó csá 1 közzé intézked tartalma rend kimon ös közirata eze hé héber-n zsargo í zsi h közhasznála la mag n nyel nyelv fi zs eszt a sajátí hé héber-n ny köz érvényte H kön p istentisztelet használha csás rend kiterjeszke zs iskoláztatás pol éle szereplés Egyenjogo törekv m a polgárosulá

1450

CÍ Sistem g

SZÓ Sistem g Jud regul isme vonatk rendsza J cs közz intézke tartalm ren kimo ö közirat ez h héber- zsarg zs közhasznál l ma nye nyel f z esz saját h héber- n kö érvényt kö istentisztele használh csá ren kiterjeszk z iskoláztatá po él szereplé Egyenjog törek polgárosul