14514.htm

CÍMSZÓ: Skreinka

SZEMÉLYNÉV: Skreinka Lázár

SZÓCIKK: "Skreinka Lázár, rabbi, szül. Hollescauban. A XIX. sz. közepén Aradon működött, mint segédrabbi és hittanár (1830-50) s a Corin Áron(l. o.) főrabbi által alapított iskola igazgatója. Az utóbbival egyértelemben ő is azon fáradozott, hogy a zsidóság a héber nyelvű irodalom elsajátítása mellett minél nagyobb világi műveltségre tegyen szert. Munkatársa volt a Ben Chananjanak, a Monatschriftnek és az Orient. Literaturnak. Nagyobb művei: Über das Gnostische Princip in der Kabbala (1846); Versuch einer Erlauterung mehrerer dunkler Stellen im Buche Dániel (1860); Analytische Elementarlehre der rabbinisc mosaischen Religion, der biblischen Geschicte u. der Sittenlehre (1846); Beitrage zur Entiwickelungsgeschichte der jüdischen Dogmen u. des jüdischen Kultus (1861)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4514. címszó a lexikon => 793. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14514.htm

CÍMSZÓ: Skreinka

SZEMÉLYNÉV: Skreinka Lázár

SZÓCIKK: Skreinka Lázár, rabbi, szül. Hollescauban. A XIX. sz. közepén Aradon működött, mint segédrabbi és hittanár 1830-50 s a Corin Áron l. o. főrabbi által alapított iskola igazgatója. Az utóbbival egyértelemben ő is azon fáradozott, hogy a zsidóság a héber nyelvű irodalom elsajátítása mellett minél nagyobb világi műveltségre tegyen szert. Munkatársa volt a Ben Chananjanak, a Monatschriftnek és az Orient. Literaturnak. Nagyobb művei: Über das Gnostische Princip in der Kabbala 1846 ; Versuch einer Erlauterung mehrerer dunkler Stellen im Buche Dániel 1860 ; Analytische Elementarlehre der rabbinisc mosaischen Religion, der biblischen Geschicte u. der Sittenlehre 1846 ; Beitrage zur Entiwickelungsgeschichte der jüdischen Dogmen u. des jüdischen Kultus 1861 .

14514.ht

CÍMSZÓ Skreink

SZEMÉLYNÉV Skreink Lázá

SZÓCIKK Skreink Lázár rabbi szül Hollescauban XIX sz közepé Arado működött min segédrabb é hittaná 1830-5 Cori Áro l o főrabb álta alapítot iskol igazgatója A utóbbiva egyértelembe i azo fáradozott hog zsidósá hébe nyelv irodalo elsajátítás mellet miné nagyob világ műveltségr tegye szert Munkatárs vol Be Chananjanak Monatschriftne é a Orient Literaturnak Nagyob művei Übe da Gnostisch Princi i de Kabbal 184 Versuc eine Erlauterun mehrere dunkle Stelle i Buch Dánie 186 Analytisch Elementarlehr de rabbinis mosaische Religion de biblische Geschict u de Sittenlehr 184 Beitrag zu Entiwickelungsgeschicht de jüdische Dogme u de jüdische Kultu 186

14514.h

CÍMSZ Skrein

SZEMÉLYNÉ Skrein Láz

SZÓCIK Skrein Lázá rabb szü Hollescauba XI s közep Arad működöt mi segédrab hittan 1830- Cor Ár főrab ált alapíto isko igazgatój utóbbiv egyértelemb az fáradozot ho zsidós héb nyel irodal elsajátítá melle min nagyo vilá műveltség tegy szer Munkatár vo B Chananjana Monatschriftn Orien Literaturna Nagyo műve Üb d Gnostisc Princ d Kabba 18 Versu ein Erlauteru mehrer dunkl Stell Buc Dáni 18 Analytisc Elementarleh d rabbini mosaisch Religio d biblisch Geschic d Sittenleh 18 Beitra z Entiwickelungsgeschich d jüdisch Dogm d jüdisch Kult 18

14514.

CÍMS Skrei

SZEMÉLYN Skrei Lá

SZÓCI Skrei Láz rab sz Hollescaub X köze Ara működö m segédra hitta 1830 Co Á főra ál alapít isk igazgató utóbbi egyértelem a fáradozo h zsidó hé nye iroda elsajátít mell mi nagy vil műveltsé teg sze Munkatá v Chananjan Monatschrift Orie Literaturn Nagy műv Ü Gnostis Prin Kabb 1 Vers ei Erlauter mehre dunk Stel Bu Dán 1 Analytis Elementarle rabbin mosaisc Religi biblisc Geschi Sittenle 1 Beitr Entiwickelungsgeschic jüdisc Dog jüdisc Kul 1

14514

CÍM Skre

SZEMÉLY Skre L

SZÓC Skre Lá ra s Hollescau köz Ar működ segédr hitt 183 C főr á alapí is igazgat utóbb egyértele fáradoz zsid h ny irod elsajátí mel m nag vi művelts te sz Munkat Chananja Monatschrif Ori Literatur Nag mű Gnosti Pri Kab Ver e Erlaute mehr dun Ste B Dá Analyti Elementarl rabbi mosais Relig biblis Gesch Sittenl Beit Entiwickelungsgeschi jüdis Do jüdis Ku

1451

CÍ Skr

SZEMÉL Skr

SZÓ Skr L r Hollesca kö A műkö segéd hit 18 fő alap i igazga utób egyértel fárado zsi n iro elsaját me na v művelt t s Munka Chananj Monatschri Or Literatu Na m Gnost Pr Ka Ve Erlaut meh du St D Analyt Elementar rabb mosai Reli bibli Gesc Sitten Bei Entiwickelungsgesch jüdi D jüdi K