14515.htm

CÍMSZÓ: Skutezky

SZEMÉLYNÉV: Skutetzky Döme

SZÓCIKK: "Skutezky Döme, festő, szül. Kisgajáron 1850., meg . Besztercebányán 1921. Tizenötéves korában Meixner bécsi szobrász műtermébe került, de csakhamar otthagyta és az akadémiára iratkozott, majd másfél év után ösztöndíjjal Olaszországba ment, hol két évet töltött. Közben néhány hónapig Münchenben és Firenzében is tanult. 1870-ben Bécsbe tért vissza, ol öt évig élt és arcképeket festett. 1875-ben Velencében telepedett le. Fejlődésének e tízéves periódusa alatt a velencei népéletből merített, hol humoros, hol komoly életképeit festette, melyek különösen angol műkereskedők, keresett cikkei lettek. Legelőbb a bécsi műegyletben állította ki velencei életképeit: Rossz nyelvek; Aki alszik, nem fog halat. Budapesten a Műcsarnok 1885-iki kiállításán szerepelt először: A legszebbnek; A vásár fia c. képeivel. Velencei idejéből valók még: A rögtönzött műterem : A szegények; A szerető gyűrűje; Akik egymást szeretik (megvette I. Ferenc József); Az új modell. 1885 után Besztercebányára költözött, hol haláláig élt és szorgalmasan küldte utolsó idejéig képeit a budapesti Műcsarnokba. A múlt század 80-as éveiben különösen népszerűek voltak a katonatisztek és a szalonok életéből vett adomás képei: A modern Paris; A modern Odysseus (mindkettőt I. Ferenc József vette meg); Kis vendég. Besztercebányán is festett meg velencei stílusában tartott életképe ket: Ájtatosság; Könnyű más kárán nevetni (1892 Szépmüv. Múzeum), stb. De jobbára a rézolvasztók és kohók életéből veszi ezután képeinek tárgyát, különböző világitási problémákat tanulmányozva. Ilyen képei: A mindennapi kenyér (1899) és a Munkában, melylyel 1905. a kis aranyérmet nyeri el. Számos képét meg szerezte a Szépmüv. Múzeum, a Fővárosi Múzeum, a müncheni Pinakotteka, a prágai Rudolflnum, a római Modern Képtár. Önarcképe pedig a Történelmi Arcképcsarnokban van. A Műcsarnok Magyarországon levő munkáiból 1923. emlék kiállítást rendezett, mely csak hiányosan mutatta be munkásságát. A festészet technikájának teóriájával is sokat foglalkozott és érdekes tanulmányt írt az olasz művészetről, mely ugyancsak hagyatékában maradt. A csehek nagyrabecsülik S. művészetét és a prágai múzeumban külön termet szándékoznak berendezni képeiből."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4515. címszó a lexikon => 793. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14515.htm

CÍMSZÓ: Skutezky

SZEMÉLYNÉV: Skutetzky Döme

SZÓCIKK: Skutezky Döme, festő, szül. Kisgajáron 1850., meg . Besztercebányán 1921. Tizenötéves korában Meixner bécsi szobrász műtermébe került, de csakhamar otthagyta és az akadémiára iratkozott, majd másfél év után ösztöndíjjal Olaszországba ment, hol két évet töltött. Közben néhány hónapig Münchenben és Firenzében is tanult. 1870-ben Bécsbe tért vissza, ol öt évig élt és arcképeket festett. 1875-ben Velencében telepedett le. Fejlődésének e tízéves periódusa alatt a velencei népéletből merített, hol humoros, hol komoly életképeit festette, melyek különösen angol műkereskedők, keresett cikkei lettek. Legelőbb a bécsi műegyletben állította ki velencei életképeit: Rossz nyelvek; Aki alszik, nem fog halat. Budapesten a Műcsarnok 1885-iki kiállításán szerepelt először: A legszebbnek; A vásár fia c. képeivel. Velencei idejéből valók még: A rögtönzött műterem : A szegények; A szerető gyűrűje; Akik egymást szeretik megvette I. Ferenc József ; Az új modell. 1885 után Besztercebányára költözött, hol haláláig élt és szorgalmasan küldte utolsó idejéig képeit a budapesti Műcsarnokba. A múlt század 80-as éveiben különösen népszerűek voltak a katonatisztek és a szalonok életéből vett adomás képei: A modern Paris; A modern Odysseus mindkettőt I. Ferenc József vette meg ; Kis vendég. Besztercebányán is festett meg velencei stílusában tartott életképe ket: Ájtatosság; Könnyű más kárán nevetni 1892 Szépmüv. Múzeum , stb. De jobbára a rézolvasztók és kohók életéből veszi ezután képeinek tárgyát, különböző világitási problémákat tanulmányozva. Ilyen képei: A mindennapi kenyér 1899 és a Munkában, melylyel 1905. a kis aranyérmet nyeri el. Számos képét meg szerezte a Szépmüv. Múzeum, a Fővárosi Múzeum, a müncheni Pinakotteka, a prágai Rudolflnum, a római Modern Képtár. Önarcképe pedig a Történelmi Arcképcsarnokban van. A Műcsarnok Magyarországon levő munkáiból 1923. emlék kiállítást rendezett, mely csak hiányosan mutatta be munkásságát. A festészet technikájának teóriájával is sokat foglalkozott és érdekes tanulmányt írt az olasz művészetről, mely ugyancsak hagyatékában maradt. A csehek nagyrabecsülik S. művészetét és a prágai múzeumban külön termet szándékoznak berendezni képeiből.

14515.ht

CÍMSZÓ Skutezk

SZEMÉLYNÉV Skutetzk Döm

SZÓCIKK Skutezk Döme festő szül Kisgajáro 1850. me Besztercebányá 1921 Tizenötéve korába Meixne bécs szobrás műterméb került d csakhama otthagyt é a akadémiár iratkozott maj másfé é utá ösztöndíjja Olaszországb ment ho ké éve töltött Közbe néhán hónapi Münchenbe é Firenzébe i tanult 1870-be Bécsb tér vissza o ö évi él é arcképeke festett 1875-be Velencébe telepedet le Fejlődéséne tízéve periódus alat velence népéletbő merített ho humoros ho komol életképei festette melye különöse ango műkereskedők kereset cikke lettek Legelőb bécs műegyletbe állított k velence életképeit Ross nyelvek Ak alszik ne fo halat Budapeste Műcsarno 1885-ik kiállításá szerepel először legszebbnek vásá fi c képeivel Velence idejébő való még rögtönzöt műtere szegények szeret gyűrűje Aki egymás szereti megvett I Feren Józse A ú modell 188 utá Besztercebányár költözött ho halálái él é szorgalmasa küldt utols idejéi képei budapest Műcsarnokba múl száza 80-a éveibe különöse népszerűe volta katonatiszte é szalono életébő vet adomá képei moder Paris moder Odysseu mindkettő I Feren Józse vett me Ki vendég Besztercebányá i festet me velence stílusába tartot életkép ket Ájtatosság Könny má kárá nevetn 189 Szépmüv Múzeu stb D jobbár rézolvasztó é kohó életébő vesz ezutá képeine tárgyát különböz világitás problémáka tanulmányozva Ilye képei mindennap kenyé 189 é Munkában melylye 1905 ki aranyérme nyer el Számo képé me szerezt Szépmüv Múzeum Főváros Múzeum münchen Pinakotteka prága Rudolflnum róma Moder Képtár Önarckép pedi Történelm Arcképcsarnokba van Műcsarno Magyarországo lev munkáibó 1923 emlé kiállítás rendezett mel csa hiányosa mutatt b munkásságát festésze technikájána teóriájáva i soka foglalkozot é érdeke tanulmány ír a olas művészetről mel ugyancsa hagyatékába maradt csehe nagyrabecsüli S művészeté é prága múzeumba külö terme szándékozna berendezn képeiből

14515.h

CÍMSZ Skutez

SZEMÉLYNÉ Skutetz Dö

SZÓCIK Skutez Döm fest szü Kisgajár 1850 m Besztercebány 192 Tizenötév koráb Meixn béc szobrá műtermé kerül csakham otthagy akadémiá iratkozot ma másf ut ösztöndíjj Olaszország men h k év töltöt Közb néhá hónap Münchenb Firenzéb tanul 1870-b Bécs té vissz év é arcképek festet 1875-b Velencéb telepede l Fejlődésén tízév periódu ala velenc népéletb merítet h humoro h komo életképe festett mely különös ang műkereskedő kerese cikk lette Legelő béc műegyletb állítot velenc életképei Ros nyelve A alszi n f hala Budapest Műcsarn 1885-i kiállítás szerepe előszö legszebbne vás f képeive Velenc idejéb val mé rögtönzö műter szegénye szere gyűrűj Ak egymá szeret megvet Fere Józs model 18 ut Besztercebányá költözöt h halálá é szorgalmas küld utol idejé képe budapes Műcsarnokb mú száz 80- éveib különös népszerű volt katonatiszt szalon életéb ve adom képe mode Pari mode Odysse mindkett Fere Józs vet m K vendé Besztercebány feste m velenc stílusáb tarto életké ke Ájtatossá Könn m kár nevet 18 Szépmü Múze st jobbá rézolvaszt koh életéb ves ezut képein tárgyá különbö világitá problémák tanulmányozv Ily képe mindenna keny 18 Munkába melyly 190 k aranyérm nye e Szám kép m szerez Szépmü Múzeu Főváro Múzeu münche Pinakottek prág Rudolflnu róm Mode Képtá Önarcké ped Történel Arcképcsarnokb va Műcsarn Magyarország le munkáib 192 eml kiállítá rendezet me cs hiányos mutat munkásságá festész technikáján teóriájáv sok foglalkozo érdek tanulmán í ola művészetrő me ugyancs hagyatékáb marad cseh nagyrabecsül művészet prág múzeumb kül term szándékozn berendez képeibő

14515.

CÍMS Skute

SZEMÉLYN Skutet D

SZÓCI Skute Dö fes sz Kisgajá 185 Besztercebán 19 Tizenöté korá Meix bé szobr műterm kerü csakha otthag akadémi iratkozo m más u ösztöndíj Olaszorszá me é töltö Köz néh hóna München Firenzé tanu 1870- Béc t viss é arcképe feste 1875- Velencé teleped Fejlődésé tízé periód al velen népélet meríte humor kom életkép festet mel különö an műkeresked keres cik lett Legel bé műegylet állíto velen életképe Ro nyelv alsz hal Budapes Műcsar 1885- kiállítá szerep elősz legszebbn vá képeiv Velen idejé va m rögtönz műte szegény szer gyűrű A egym szere megve Fer Józ mode 1 u Besztercebány költözö halál szorgalma kül uto idej kép budape Műcsarnok m szá 80 évei különö népszer vol katonatisz szalo életé v ado kép mod Par mod Odyss mindket Fer Józ ve vend Besztercebán fest velen stílusá tart életk k Ájtatoss Kön ká neve 1 Szépm Múz s jobb rézolvasz ko életé ve ezu képei tárgy különb világit problémá tanulmányoz Il kép mindenn ken 1 Munkáb melyl 19 aranyér ny Szá ké szere Szépm Múze Fővár Múze münch Pinakotte prá Rudolfln ró Mod Képt Önarck pe Történe Arcképcsarnok v Műcsar Magyarorszá l munkái 19 em kiállít rendeze m c hiányo muta munkásság festés technikájá teóriájá so foglalkoz érde tanulmá ol művészetr m ugyanc hagyatéká mara cse nagyrabecsü művésze prá múzeum kü ter szándékoz berende képeib

14515

CÍM Skut

SZEMÉLY Skute

SZÓC Skut D fe s Kisgaj 18 Besztercebá 1 Tizenöt kor Mei b szob műter ker csakh ottha akadém iratkoz má ösztöndí Olaszorsz m tölt Kö né hón Münche Firenz tan 1870 Bé vis arckép fest 1875 Velenc telepe Fejlődés tíz perió a vele népéle merít humo ko életké feste me külön a műkereske kere ci let Lege b műegyle állít vele életkép R nyel als ha Budape Műcsa 1885 kiállít szere elős legszebb v képei Vele idej v rögtön műt szegén sze gyűr egy szer megv Fe Jó mod Besztercebán költöz halá szorgalm kü ut ide ké budap Műcsarno sz 8 éve külön népsze vo katonatis szal élet ad ké mo Pa mo Odys mindke Fe Jó v ven Besztercebá fes vele stílus tar élet Ájtatos Kö k nev Szép Mú job rézolvas k élet v ez képe tárg külön világi problém tanulmányo I ké minden ke Munká mely 1 aranyé n Sz k szer Szép Múz Fővá Múz münc Pinakott pr Rudolfl r Mo Kép Önarc p Történ Arcképcsarno Műcsa Magyarorsz munká 1 e kiállí rendez hiány mut munkássá festé technikáj teóriáj s foglalko érd tanulm o művészet ugyan hagyaték mar cs nagyrabecs művész pr múzeu k te szándéko berend képei

1451

CÍ Sku

SZEMÉL Skut

SZÓ Sku f Kisga 1 Beszterceb Tizenö ko Me szo műte ke csak otth akadé iratko m ösztönd Olaszors töl K n hó Münch Firen ta 187 B vi arcké fes 187 Velen telep Fejlődé tí peri vel népél merí hum k életk fest m külö műkeresk ker c le Leg műegyl állí vel életké nye al h Budap Műcs 188 kiállí szer elő legszeb képe Vel ide rögtö mű szegé sz gyű eg sze meg F J mo Besztercebá költö hal szorgal k u id k buda Műcsarn s év külö népsz v katonati sza éle a k m P m Ody mindk F J ve Beszterceb fe vel stílu ta éle Ájtato K ne Szé M jo rézolva éle e kép tár külö világ problé tanulmány k minde k Munk mel arany S sze Szé Mú Főv Mú mün Pinakot p Rudolf M Ké Önar Törté Arcképcsarn Műcs Magyarors munk kiáll rende hián mu munkáss fest techniká teóriá foglalk ér tanul művésze ugya hagyaté ma c nagyrabec művés p múze t szándék beren képe