14516.htm

CÍMSZÓ: Slach-mónesz

SZÓCIKK: "Slach-mónesz (Mislóach monósz, h.). Ajándékküldés purim napján. Ez a hagyományos ajándékküldés Eszter könyvének következő versén alapszik: Ennek okáért a falubeli zsidók, akik körülkerítétlen helységekben laknak, akár tizennegyedik napját tették meg az öröm és lakodalom napjává (a várfalakkal körülvett Susán a tizenötödik napon ünnepelt) és egymás számára az ajándékküldözés (u-misloach monósz) napjává. Ugyancsak ennek a versnek alapján elrendeli a Sulchan Áruch (1. o.), hogy minden ember tartozik legalább egy embertársának két ajándékot és legalább két szegénynek egy-egy ajándékot küldeni. A S.-t nem szokás megköszönni, mert a törvénnyé szentesült hagyomány kötelezi erre az ajándékozót. A cselekedete tehát micvónak számít és így nem ő a jótevő, hanem az, aki alkalmat ad neki arra, hogy egy jótéttel Isten előtt érdemeket szerezhessen magának. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4516. címszó a lexikon => 794. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14516.htm

CÍMSZÓ: Slach-mónesz

SZÓCIKK: Slach-mónesz Mislóach monósz, h. . Ajándékküldés purim napján. Ez a hagyományos ajándékküldés Eszter könyvének következő versén alapszik: Ennek okáért a falubeli zsidók, akik körülkerítétlen helységekben laknak, akár tizennegyedik napját tették meg az öröm és lakodalom napjává a várfalakkal körülvett Susán a tizenötödik napon ünnepelt és egymás számára az ajándékküldözés u-misloach monósz napjává. Ugyancsak ennek a versnek alapján elrendeli a Sulchan Áruch 1. o. , hogy minden ember tartozik legalább egy embertársának két ajándékot és legalább két szegénynek egy-egy ajándékot küldeni. A S.-t nem szokás megköszönni, mert a törvénnyé szentesült hagyomány kötelezi erre az ajándékozót. A cselekedete tehát micvónak számít és így nem ő a jótevő, hanem az, aki alkalmat ad neki arra, hogy egy jótéttel Isten előtt érdemeket szerezhessen magának.

14516.ht

CÍMSZÓ Slach-mónes

SZÓCIKK Slach-mónes Mislóac monósz h Ajándékküldé puri napján E hagyományo ajándékküldé Eszte könyvéne következ versé alapszik Enne okáér falubel zsidók aki körülkerítétle helységekbe laknak aká tizennegyedi napjá tetté me a örö é lakodalo napjáv várfalakka körülvet Susá tizenötödi napo ünnepel é egymá számár a ajándékküldözé u-misloac monós napjává Ugyancsa enne versne alapjá elrendel Sulcha Áruc 1 o hog minde embe tartozi legaláb eg embertársána ké ajándéko é legaláb ké szegényne egy-eg ajándéko küldeni S.- ne szoká megköszönni mer törvénny szentesül hagyomán kötelez err a ajándékozót cselekedet tehá micvóna számí é íg ne jótevő hane az ak alkalma a nek arra hog eg jótétte Iste előt érdemeke szerezhesse magának

14516.h

CÍMSZ Slach-móne

SZÓCIK Slach-móne Mislóa monós Ajándékküld pur napjá hagyomány ajándékküld Eszt könyvén követke vers alapszi Enn okáé falube zsidó ak körülkerítétl helységekb lakna ak tizennegyed napj tett m ör lakodal napjá várfalakk körülve Sus tizenötöd nap ünnepe egym számá ajándékküldöz u-misloa monó napjáv Ugyancs enn versn alapj elrende Sulch Áru ho mind emb tartoz legalá e embertársán k ajándék legalá k szegényn egy-e ajándék külden S. n szok megköszönn me törvénn szentesü hagyomá kötele er ajándékozó cselekede teh micvón szám í n jótev han a a alkalm ne arr ho e jótétt Ist elő érdemek szerezhess magána

14516.

CÍMS Slach-món

SZÓCI Slach-món Misló monó Ajándékkül pu napj hagyomán ajándékkül Esz könyvé követk ver alapsz En oká falub zsid a körülkerítét helységek lakn a tizennegye nap tet ö lakoda napj várfalak körülv Su tizenötö na ünnep egy szám ajándékküldö u-mislo mon napjá Ugyanc en vers alap elrend Sulc Ár h min em tarto legal embertársá ajándé legal szegény egy- ajándé külde S szo megköszön m törvén szentes hagyom kötel e ajándékoz cseleked te micvó szá jóte ha alkal n ar h jótét Is el érdeme szerezhes magán

14516

CÍM Slach-mó

SZÓC Slach-mó Misl mon Ajándékkü p nap hagyomá ajándékkü Es könyv követ ve alaps E ok falu zsi körülkeríté helysége lak tizennegy na te lakod nap várfala körül S tizenöt n ünne eg szá ajándékküld u-misl mo napj Ugyan e ver ala elren Sul Á mi e tart lega embertárs ajánd lega szegén egy ajánd küld sz megköszö törvé szente hagyo köte ajándéko cseleke t micv sz jót h alka a jóté I e érdem szerezhe magá

1451

CÍ Slach-m

SZÓ Slach-m Mis mo Ajándékk na hagyom ajándékk E köny köve v alap o fal zs körülkerít helység la tizenneg n t lako na várfal körü tizenö ünn e sz ajándékkül u-mis m nap Ugya ve al elre Su m tar leg embertár aján leg szegé eg aján kül s megkösz törv szent hagy köt ajándék cselek mic s jó alk jót érde szerezh mag