14522.htm

CÍMSZÓ: Smerl

SZÓCIKK: Smerl. Nagy Lajos alatt, a száműzetés idején, Sopronból Izsák nevű apjával és Eferl fivérével Bécsújhelyre költözött. Magyar és osztrák okiratok 1374 és 1386 között S.-t és fivérét említik, leggyakrabban azok közül, akik új életkörülményeik, között szerephez jutottak. S. jelentős hitelt nyújtott Bécs városának és ugyanekkor Magyarországon is tizenkét bécsi fontot hitelezett fivérével együtt. A kölcsönért Miklós nagymartom gróf vállalta a kezességet. Agyagosi Antal birtokai is a két fivérnél voltak elzálogosítva. S. és fivére a száműzetés után sem tértek vissza Magyarországba, hanem végleg Ausztriában telepedtek meg


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4522. címszó a lexikon => 794. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14522.htm

CÍMSZÓ: Smerl

SZÓCIKK: Smerl. Nagy Lajos alatt, a száműzetés idején, Sopronból Izsák nevű apjával és Eferl fivérével Bécsújhelyre költözött. Magyar és osztrák okiratok 1374 és 1386 között S.-t és fivérét említik, leggyakrabban azok közül, akik új életkörülményeik, között szerephez jutottak. S. jelentős hitelt nyújtott Bécs városának és ugyanekkor Magyarországon is tizenkét bécsi fontot hitelezett fivérével együtt. A kölcsönért Miklós nagymartom gróf vállalta a kezességet. Agyagosi Antal birtokai is a két fivérnél voltak elzálogosítva. S. és fivére a száműzetés után sem tértek vissza Magyarországba, hanem végleg Ausztriában telepedtek meg

14522.ht

CÍMSZÓ Smer

SZÓCIKK Smerl Nag Lajo alatt száműzeté idején Sopronbó Izsá nev apjáva é Efer fivéréve Bécsújhelyr költözött Magya é osztrá okirato 137 é 138 közöt S.- é fivéré említik leggyakrabba azo közül aki ú életkörülményeik közöt szerephe jutottak S jelentő hitel nyújtot Béc városána é ugyanekko Magyarországo i tizenké bécs fonto hitelezet fivéréve együtt kölcsönér Mikló nagymarto gró vállalt kezességet Agyagos Anta birtoka i ké fivérné volta elzálogosítva S é fivér száműzeté utá se térte vissz Magyarországba hane végle Ausztriába telepedte me

14522.h

CÍMSZ Sme

SZÓCIK Smer Na Laj alat száműzet idejé Sopronb Izs ne apjáv Efe fivérév Bécsújhely költözöt Magy osztr okirat 13 13 közö S. fivér említi leggyakrabb az közü ak életkörülményei közö szereph jutotta jelent hite nyújto Bé városán ugyanekk Magyarország tizenk béc font hiteleze fivérév együt kölcsöné Mikl nagymart gr vállal kezessége Agyago Ant birtok k fivérn volt elzálogosítv fivé száműzet ut s tért viss Magyarországb han végl Ausztriáb telepedt m

14522.

CÍMS Sm

SZÓCI Sme N La ala száműze idej Sopron Iz n apjá Ef fivéré Bécsújhel költözö Mag oszt okira 1 1 köz S fivé említ leggyakrab a köz a életkörülménye köz szerep jutott jelen hit nyújt B városá ugyanek Magyarorszá tizen bé fon hitelez fivéré együ kölcsön Mik nagymar g válla kezesség Agyag An birto fivér vol elzálogosít fiv száműze u tér vis Magyarország ha vég Ausztriá teleped

14522

CÍM S

SZÓC Sm L al száműz ide Sopro I apj E fivér Bécsújhe költöz Ma osz okir kö fiv emlí leggyakra kö életkörülmény kö szere jutot jele hi nyúj város ugyane Magyarorsz tize b fo hitele fivér egy kölcsö Mi nagyma váll kezessé Agya A birt fivé vo elzálogosí fi száműz té vi Magyarorszá h vé Ausztri telepe

1452SZÓ S a számű id Sopr ap fivé Bécsújh költö M os oki k fi eml leggyakr k életkörülmén k szer juto jel h nyú váro ugyan Magyarors tiz f hitel fivé eg kölcs M nagym vál kezess Agy bir fiv v elzálogos f számű t v Magyarorsz v Ausztr telep