14523.htm

CÍMSZÓ: Snina

SZÓCIKK: Snina. (Szinna, Cs.-Szl.) Zemplén vm. A S.-i (orthodox) hitközség a homonnai csak 1880. lett önállóvá. Megalapítója s egyben első főrabbija Krausz Sámuel volt, aki 1911. bekövetkezett haláláig állott a hitközség élén. A hitközség első elöljárói Lebovits Bernát, Herskovits Adolf, Szrulovits Mór és Herskovits Sándor voltak. A hitközség 1893. építette templomát a tagok önkéntes adományaiból. Talmud-Tórája, mely két tanerős s 40 növendéke van, 1920. létesült. Van még a hitközségnek rituális fürdője. Tagjai közül a társadalmi életben vezetőszerepet játszanak Kornfeld Ferenc járásorvos, Hoffmann Ármin körorvos és Herskovits Sándor körjegyző. A hitközség területéről származik Gonda Henrik (1. o.) miniszteri tanácsos, volt sajtófőnök. A hitközség 36,000 c.koronás évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközség lélekszáma 387, családok száma 72, adót 60-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 2 tanító, 30 kereskedő, 6 köztisztviselő, 2 orvos, 3 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 16 iparos és 10 egyéb. A világháború alatt 1914. az orosz invázió miatt a hitközségnek csaknem minden tagja elmenekült és csak 1915 júniusában térhettek vissza. A hitközség 37 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 10-en estek el. A forradalomnak a hitközség egy tagja esett áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Klein Henrik főrabbi, Eichler Jakab elnök és Brúder Emil gondnok


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4523. címszó a lexikon => 794. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14523.htm

CÍMSZÓ: Snina

SZÓCIKK: Snina. Szinna, Cs.-Szl. Zemplén vm. A S.-i orthodox hitközség a homonnai csak 1880. lett önállóvá. Megalapítója s egyben első főrabbija Krausz Sámuel volt, aki 1911. bekövetkezett haláláig állott a hitközség élén. A hitközség első elöljárói Lebovits Bernát, Herskovits Adolf, Szrulovits Mór és Herskovits Sándor voltak. A hitközség 1893. építette templomát a tagok önkéntes adományaiból. Talmud-Tórája, mely két tanerős s 40 növendéke van, 1920. létesült. Van még a hitközségnek rituális fürdője. Tagjai közül a társadalmi életben vezetőszerepet játszanak Kornfeld Ferenc járásorvos, Hoffmann Ármin körorvos és Herskovits Sándor körjegyző. A hitközség területéről származik Gonda Henrik 1. o. miniszteri tanácsos, volt sajtófőnök. A hitközség 36,000 c.koronás évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. A hitközség lélekszáma 387, családok száma 72, adót 60-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 2 tanító, 30 kereskedő, 6 köztisztviselő, 2 orvos, 3 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 16 iparos és 10 egyéb. A világháború alatt 1914. az orosz invázió miatt a hitközségnek csaknem minden tagja elmenekült és csak 1915 júniusában térhettek vissza. A hitközség 37 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 10-en estek el. A forradalomnak a hitközség egy tagja esett áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Klein Henrik főrabbi, Eichler Jakab elnök és Brúder Emil gondnok

14523.ht

CÍMSZÓ Snin

SZÓCIKK Snina Szinna Cs.-Szl Zemplé vm S.- orthodo hitközsé homonna csa 1880 let önállóvá Megalapítój egybe els főrabbij Kraus Sámue volt ak 1911 bekövetkezet halálái állot hitközsé élén hitközsé els elöljáró Lebovit Bernát Herskovit Adolf Szrulovit Mó é Herskovit Sándo voltak hitközsé 1893 épített templomá tago önkénte adományaiból Talmud-Tórája mel ké tanerő 4 növendék van 1920 létesült Va mé hitközségne rituáli fürdője Tagja közü társadalm életbe vezetőszerepe játszana Kornfel Feren járásorvos Hoffman Ármi körorvo é Herskovit Sándo körjegyző hitközsé területérő származi Gond Henri 1 o miniszter tanácsos vol sajtófőnök hitközsé 36,00 c.koroná év költségvetésse dolgozik melyne nag részé szociáli é filantrópiku célokr fordítja hitközsé lélekszám 387 családo szám 72 adó 60-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő tanító 3 kereskedő köztisztviselő orvos magántisztviselő vállalkozó 1 iparo é 1 egyéb világhábor alat 1914 a oros invázi miat hitközségne csakne minde tagj elmenekül é csa 191 júniusába térhette vissza hitközsé 3 tagj vet rész világháborúban aki közü 10-e este el forradalomna hitközsé eg tagj eset áldozatul hitközsé ma vezetősége Klei Henri főrabbi Eichle Jaka elnö é Brúde Emi gondno

14523.h

CÍMSZ Sni

SZÓCIK Snin Szinn Cs.-Sz Zempl v S. orthod hitközs homonn cs 188 le önállóv Megalapító egyb el főrabbi Krau Sámu vol a 191 bekövetkeze halálá állo hitközs élé hitközs el elöljár Lebovi Berná Herskovi Adol Szrulovi M Herskovi Sánd volta hitközs 189 építet templom tag önként adományaibó Talmud-Tóráj me k taner növendé va 192 létesül V m hitközségn rituál fürdőj Tagj köz társadal életb vezetőszerep játszan Kornfe Fere járásorvo Hoffma Árm körorv Herskovi Sánd körjegyz hitközs területér származ Gon Henr miniszte tanácso vo sajtófőnö hitközs 36,0 c.koron é költségvetéss dolgozi melyn na rész szociál filantrópik célok fordítj hitközs lélekszá 38 család szá 7 ad 60- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked tanít keresked köztisztvisel orvo magántisztvisel vállalkoz ipar egyé világhábo ala 191 oro inváz mia hitközségn csakn mind tag elmenekü cs 19 júniusáb térhett vissz hitközs tag ve rés világháborúba ak köz 10- est e forradalomn hitközs e tag ese áldozatu hitközs m vezetőség Kle Henr főrabb Eichl Jak eln Brúd Em gondn

14523.

CÍMS Sn

SZÓCI Sni Szin Cs.-S Zemp S ortho hitköz homon c 18 l önálló Megalapít egy e főrabb Kra Sám vo 19 bekövetkez halál áll hitköz él hitköz e elöljá Lebov Bern Herskov Ado Szrulov Herskov Sán volt hitköz 18 építe templo ta önkén adományaib Talmud-Tórá m tane növend v 19 létesü hitközség rituá fürdő Tag kö társada élet vezetőszere játsza Kornf Fer járásorv Hoffm Ár köror Herskov Sán körjegy hitköz területé szárma Go Hen miniszt tanács v sajtófőn hitköz 36, c.koro költségvetés dolgoz mely n rés szociá filantrópi célo fordít hitköz léleksz 3 csalá sz a 60 fizetn Foglalko szeri nagykereske taní kereske köztisztvise orv magántisztvise vállalko ipa egy világháb al 19 or invá mi hitközség csak min ta elmenek c 1 júniusá térhet viss hitköz ta v ré világháborúb a kö 10 es forradalom hitköz ta es áldozat hitköz vezetősé Kl Hen főrab Eich Ja el Brú E gond

14523

CÍM S

SZÓC Sn Szi Cs.- Zem orth hitkö homo 1 önáll Megalapí eg főrab Kr Sá v 1 bekövetke halá ál hitkö é hitkö elölj Lebo Ber Hersko Ad Szrulo Hersko Sá vol hitkö 1 épít templ t önké adományai Talmud-Tór tan növen 1 létes hitközsé ritu fürd Ta k társad éle vezetőszer játsz Korn Fe járásor Hoff Á köro Hersko Sá körjeg hitkö terület szárm G He minisz tanác sajtófő hitkö 36 c.kor költségveté dolgo mel ré szoci filantróp cél fordí hitkö léleks csal s 6 fizet Foglalk szer nagykeresk tan keresk köztisztvis or magántisztvis vállalk ip eg világhá a 1 o inv m hitközsé csa mi t elmene június térhe vis hitkö t r világháború k 1 e forradalo hitkö t e áldoza hitkö vezetős K He főra Eic J e Br gon

1452SZÓ S Sz Cs. Ze ort hitk hom önál Megalap e főra K S bekövetk hal á hitk hitk elöl Leb Be Hersk A Szrul Hersk S vo hitk épí temp önk adománya Talmud-Tó ta növe léte hitközs rit für T társa él vezetősze játs Kor F járáso Hof kör Hersk S körje hitk terüle szár H minis taná sajtóf hitk 3 c.ko költségvet dolg me r szoc filantró cé ford hitk lélek csa fize Foglal sze nagykeres ta keres köztisztvi o magántisztvi vállal i e világh in hitközs cs m elmen júniu térh vi hitk világhábor forradal hitk áldoz hitk vezető H főr Ei B go