14526.htm

CÍMSZÓ: Sófor

SZÓCIKK: Sófor (h.). Kürt, a zsinagóga egyetlen fúvó-hangszere, melyet a Tóra előírása szerint ros hasónó (újév) ünnepén használnak. Kosszarvból készül, a Talmudban részletezett módon. Háromféle modulációja van ilyenkor a kürtszónak és ennek megfelelően minden hangnak más a neve. Az első, hosszan elnyújtott rivallást, amely a heves ébresztő hangjára hasonlít, tekió-nak hívják, a másodikat, amely leginkább a megdöbbenés felkiáltásaira emlékeztet sevórim-nak mondják, a harmadik a zokogást utánozza és ezt teruó-nak nevezik. A kürtszó ünnepélyes, megrázó is, de nem dallamos, valószínű, hogy régen melódikusabb volt mint manapság, de miután a Talmud idejében még nem ismerték a hangjegyeket, a S.-szó melódiája feledésbe ment. A S.-t már az újévet megelőző elül hó minden reggelén szólaltatják meg a sacharisz-ima keretében, de inkább csak gyakorlatképpen, hogy a hangszer hibátlanul szolgálhasson az ünnepek alatt. A S. részben a vallási türelmetlenség eszközéül is szerepel. Az egyházból való kiközösítés rendszerint S.-szó mellett történt. A S.-fúvó előírás szerint csak vallásilag megbízható férfiú lehet. Báltokéának nevezik (helyesebb volna : tókéa vagy bál tekio)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4526. címszó a lexikon => 794. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14526.htm

CÍMSZÓ: Sófor

SZÓCIKK: Sófor h. . Kürt, a zsinagóga egyetlen fúvó-hangszere, melyet a Tóra előírása szerint ros hasónó újév ünnepén használnak. Kosszarvból készül, a Talmudban részletezett módon. Háromféle modulációja van ilyenkor a kürtszónak és ennek megfelelően minden hangnak más a neve. Az első, hosszan elnyújtott rivallást, amely a heves ébresztő hangjára hasonlít, tekió-nak hívják, a másodikat, amely leginkább a megdöbbenés felkiáltásaira emlékeztet sevórim-nak mondják, a harmadik a zokogást utánozza és ezt teruó-nak nevezik. A kürtszó ünnepélyes, megrázó is, de nem dallamos, valószínű, hogy régen melódikusabb volt mint manapság, de miután a Talmud idejében még nem ismerték a hangjegyeket, a S.-szó melódiája feledésbe ment. A S.-t már az újévet megelőző elül hó minden reggelén szólaltatják meg a sacharisz-ima keretében, de inkább csak gyakorlatképpen, hogy a hangszer hibátlanul szolgálhasson az ünnepek alatt. A S. részben a vallási türelmetlenség eszközéül is szerepel. Az egyházból való kiközösítés rendszerint S.-szó mellett történt. A S.-fúvó előírás szerint csak vallásilag megbízható férfiú lehet. Báltokéának nevezik helyesebb volna : tókéa vagy bál tekio

14526.ht

CÍMSZÓ Sófo

SZÓCIKK Sófo h Kürt zsinagóg egyetle fúvó-hangszere melye Tór előírás szerin ro hasón újé ünnepé használnak Kosszarvbó készül Talmudba részletezet módon Háromfél modulációj va ilyenko kürtszóna é enne megfelelőe minde hangna má neve A első hossza elnyújtot rivallást amel heve ébreszt hangjár hasonlít tekió-na hívják másodikat amel leginkáb megdöbbené felkiáltásair emlékezte sevórim-na mondják harmadi zokogás utánozz é ez teruó-na nevezik kürtsz ünnepélyes megráz is d ne dallamos valószínű hog rége melódikusab vol min manapság d miutá Talmu idejébe mé ne ismerté hangjegyeket S.-sz melódiáj feledésb ment S.- má a újéve megelőz elü h minde reggelé szólaltatjá me sacharisz-im keretében d inkáb csa gyakorlatképpen hog hangsze hibátlanu szolgálhasso a ünnepe alatt S részbe vallás türelmetlensé eszközéü i szerepel A egyházbó val kiközösíté rendszerin S.-sz mellet történt S.-fúv előírá szerin csa vallásila megbízhat férfi lehet Báltokéána nevezi helyeseb voln tóké vag bá teki

14526.h

CÍMSZ Sóf

SZÓCIK Sóf Kür zsinagó egyetl fúvó-hangszer mely Tó előírá szeri r hasó új ünnep használna Kosszarvb készü Talmudb részleteze módo Háromfé moduláció v ilyenk kürtszón enn megfelelő mind hangn m nev els hossz elnyújto rivallás ame hev ébresz hangjá hasonlí tekió-n hívjá másodika ame leginká megdöbben felkiáltásai emlékezt sevórim-n mondjá harmad zokogá utánoz e teruó-n nevezi kürts ünnepélye megrá i n dallamo valószín ho rég melódikusa vo mi manapsá miut Talm idejéb m n ismert hangjegyeke S.-s melódiá feledés men S. m újév megelő el mind reggel szólaltatj m sacharisz-i keretébe inká cs gyakorlatképpe ho hangsz hibátlan szolgálhass ünnep alat részb vallá türelmetlens eszközé szerepe egyházb va kiközösít rendszeri S.-s melle történ S.-fú előír szeri cs vallásil megbízha férf lehe Báltokéán nevez helyese vol tók va b tek

14526.

CÍMS Só

SZÓCI Só Kü zsinag egyet fúvó-hangsze mel T előír szer has ú ünne használn Kosszarv kész Talmud részletez mód Háromf moduláci ilyen kürtszó en megfelel min hang ne el hoss elnyújt rivallá am he ébres hangj hasonl tekió- hívj második am legink megdöbbe felkiáltása emlékez sevórim- mondj harma zokog utáno teruó- nevez kürt ünnepély megr dallam valószí h ré melódikus v m manaps miu Tal idejé ismer hangjegyek S.- melódi feledé me S újé megel e min regge szólaltat sacharisz- keretéb ink c gyakorlatképp h hangs hibátla szolgálhas ünne ala rész vall türelmetlen eszköz szerep egyház v kiközösí rendszer S.- mell törté S.-f előí szer c vallási megbízh fér leh Báltokéá neve helyes vo tó v te

14526

CÍM S

SZÓC S K zsina egye fúvó-hangsz me előí sze ha ünn használ Kosszar kés Talmu részlete mó Három modulác ilye kürtsz e megfele mi han n e hos elnyúj rivall a h ébre hang hason tekió hív másodi a legin megdöbb felkiáltás emléke sevórim mond harm zoko után teruó neve kür ünnepél meg dalla valósz r melódiku manap mi Ta idej isme hangjegye S. melód feled m új mege mi regg szólalta sacharisz kereté in gyakorlatkép hang hibátl szolgálha ünn al rés val türelmetle eszkö szere egyhá kiközös rendsze S. mel tört S.- elő sze vallás megbíz fé le Báltoké nev helye v t t

1452SZÓ zsin egy fúvó-hangs m elő sz h ün haszná Kossza ké Talm részlet m Háro modulá ily kürts megfel m ha ho elnyú rival ébr han haso teki hí másod legi megdöb felkiáltá emlék sevóri mon har zok utá teru nev kü ünnepé me dall valós melódik mana m T ide ism hangjegy S meló fele ú meg m reg szólalt sacharis keret i gyakorlatké han hibát szolgálh ün a ré va türelmetl eszk szer egyh kiközö rendsz S me tör S. el sz vallá megbí f l Báltok ne hely