14528.htm

CÍMSZÓ: Sóftim

SZÓCIKK: "Sóftim hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 16. fejezetének 18. versétől a 21. fejezet 9. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma : Társadalmi törvények; A bálványimádás büntetése; Fellebezés a levitákhoz; Királyválasztás ; A Tóra uralma ; Papok törvénye ; Bűvészet tilalma; Igaz és hamis próféta; Menedékvárosok ; Határeltolás; Hamis tanuzás; Hadi törvények; Békekisérlet; Nők, gyermekek és élőfák kímélése ; Gyanús holtak találása ; A város felelőssége: A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája Könyve 51. fejezetének 12. versétől az 52. fejezet 12. verséig terjed. A torai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiái berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigaszhetekben av hó 9-ike és ros hasono között olvassák fel, ígylettavigasztoló beszédtartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4528. címszó a lexikon => 795. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14528.htm

CÍMSZÓ: Sóftim

SZÓCIKK: Sóftim hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 16. fejezetének 18. versétől a 21. fejezet 9. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma : Társadalmi törvények; A bálványimádás büntetése; Fellebezés a levitákhoz; Királyválasztás ; A Tóra uralma ; Papok törvénye ; Bűvészet tilalma; Igaz és hamis próféta; Menedékvárosok ; Határeltolás; Hamis tanuzás; Hadi törvények; Békekisérlet; Nők, gyermekek és élőfák kímélése ; Gyanús holtak találása ; A város felelőssége: A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája Könyve 51. fejezetének 12. versétől az 52. fejezet 12. verséig terjed. A torai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiái berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigaszhetekben av hó 9-ike és ros hasono között olvassák fel, ígylettavigasztoló beszédtartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz.

14528.ht

CÍMSZÓ Sófti

SZÓCIKK Sófti hetiszakasz mel Móze 5 könyv 16 fejezeténe 18 versétő 21 fejeze 9 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalm Társadalm törvények bálványimádá büntetése Fellebezé levitákhoz Királyválasztá Tór uralm Papo törvény Bűvésze tilalma Iga é hami próféta Menedékvároso Határeltolás Hami tanuzás Had törvények Békekisérlet Nők gyermeke é élőfá kímélés Gyanú holta találás váro felelőssége hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj Könyv 51 fejezeténe 12 versétő a 52 fejeze 12 verséi terjed tora é próféta rés közöt nincse összefüggés csakhog liturgiá berendezkedé szerin hetiszakasz mindi vigaszhetekbe a h 9-ik é ro hason közöt olvassá fel ígylettavigasztol beszédtartalm fejeze kijelöl próféta szakasz

14528.h

CÍMSZ Sóft

SZÓCIK Sóft hetiszakas me Móz köny 1 fejezetén 1 versét 2 fejez versé terje rés foglal magába Röv tartal Társadal törvénye bálványimád büntetés Fellebez levitákho Királyválaszt Tó ural Pap törvén Bűvész tilalm Ig ham prófét Menedékváros Határeltolá Ham tanuzá Ha törvénye Békekisérle Nő gyermek élőf kímélé Gyan holt találá vár felelősség hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá Köny 5 fejezetén 1 versét 5 fejez 1 versé terje tor prófét ré közö nincs összefüggé csakho liturgi berendezked szeri hetiszakas mind vigaszhetekb 9-i r haso közö olvass fe ígylettavigaszto beszédtartal fejez kijelö prófét szakas

14528.

CÍMS Sóf

SZÓCI Sóf hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vers terj ré fogla magáb Rö tarta Társada törvény bálványimá bünteté Fellebe levitákh Királyválasz T ura Pa törvé Bűvés tilal I ha prófé Menedékváro Határeltol Ha tanuz H törvény Békekisérl N gyerme élő kímél Gya hol talál vá felelőssé hetiszakasz tart prófé r Jes Kön fejezeté versé feje vers terj to prófé r köz ninc összefügg csakh liturg berendezke szer hetiszaka min vigaszhetek 9- has köz olvas f ígylettavigaszt beszédtarta feje kijel prófé szaka

14528

CÍM Só

SZÓC Só hetiszak M kö fejezet vers fej ver ter r fogl magá R tart Társad törvén bálványim büntet Felleb leviták Királyválas ur P törv Bűvé tila h próf Menedékvár Határelto H tanu törvén Békekisér gyerm él kímé Gy ho talá v felelőss hetiszakas tar próf Je Kö fejezet vers fej ver ter t próf kö nin összefüg csak litur berendezk sze hetiszak mi vigaszhete 9 ha kö olva ígylettavigasz beszédtart fej kije próf szak

1452

CÍ S

SZÓ S hetisza k fejeze ver fe ve te fog mag tar Társa törvé bálványi bünte Felle levitá Királyvála u tör Bűv til pró Menedékvá Határelt tan törvé Békekisé gyer é kím G h tal felelős hetiszaka ta pró J K fejeze ver fe ve te pró k ni összefü csa litu berendez sz hetisza m vigaszhet h k olv ígylettavigas beszédtar fe kij pró sza