14535.htm

CÍMSZÓ: Soltész

SZEMÉLYNÉV: Soltész József

SZÓCIKK: Soltész József, kincstári tanácsos, szül. Gyulán 1863. Fiatal gyermekéveiben árvaságra jutott és nagy nélkülözések közt végezte középiskolai tanulmányait. Negyvenkét év óta működik a Magyar Országos Központi Takarékpénztárnál, melynek jelenleg igazgatója. Élénk közgazdasági és közéleti tévékénységet fejt ki. A Liget­klub alelnöke, továbbá a Pesti Izraelita Hitközség adófelszólamlási bizottságának elnöke, úgyszintén a hitközség újonnan kreált számvevőszékének elnökhelyettese. Mint a VII. templomkörzet elnöke, kitartó harcosa volt annak a mozgalomnak, mely a Bethlen-téren felépítendő új hitközségi templom felállítását eredményezte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4535. címszó a lexikon => 795. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14535.htm

CÍMSZÓ: Soltész

SZEMÉLYNÉV: Soltész József

SZÓCIKK: Soltész József, kincstári tanácsos, szül. Gyulán 1863. Fiatal gyermekéveiben árvaságra jutott és nagy nélkülözések közt végezte középiskolai tanulmányait. Negyvenkét év óta működik a Magyar Országos Központi Takarékpénztárnál, melynek jelenleg igazgatója. Élénk közgazdasági és közéleti tévékénységet fejt ki. A Liget­klub alelnöke, továbbá a Pesti Izraelita Hitközség adófelszólamlási bizottságának elnöke, úgyszintén a hitközség újonnan kreált számvevőszékének elnökhelyettese. Mint a VII. templomkörzet elnöke, kitartó harcosa volt annak a mozgalomnak, mely a Bethlen-téren felépítendő új hitközségi templom felállítását eredményezte.

14535.ht

CÍMSZÓ Soltés

SZEMÉLYNÉV Soltés Józse

SZÓCIKK Soltés József kincstár tanácsos szül Gyulá 1863 Fiata gyermekéveibe árvaságr jutot é nag nélkülözése köz végezt középiskola tanulmányait Negyvenké é ót működi Magya Országo Központ Takarékpénztárnál melyne jelenle igazgatója Élén közgazdaság é közélet tévékénysége fej ki Liget­klu alelnöke tovább Pest Izraelit Hitközsé adófelszólamlás bizottságána elnöke úgyszinté hitközsé újonna kreál számvevőszékéne elnökhelyettese Min VII templomkörze elnöke kitart harcos vol anna mozgalomnak mel Bethlen-tére felépítend ú hitközség templo felállításá eredményezte

14535.h

CÍMSZ Solté

SZEMÉLYNÉ Solté Józs

SZÓCIK Solté Józse kincstá tanácso szü Gyul 186 Fiat gyermekéveib árvaság juto na nélkülözés kö végez középiskol tanulmányai Negyvenk ó működ Magy Ország Közpon Takarékpénztárná melyn jelenl igazgatój Élé közgazdasá közéle tévékénység fe k Liget­kl alelnök továb Pes Izraeli Hitközs adófelszólamlá bizottságán elnök úgyszint hitközs újonn kreá számvevőszékén elnökhelyettes Mi VI templomkörz elnök kitar harco vo ann mozgalomna me Bethlen-tér felépíten hitközsé templ felállítás eredményezt

14535.

CÍMS Solt

SZEMÉLYN Solt Józ

SZÓCI Solt Józs kincst tanács sz Gyu 18 Fia gyermekévei árvasá jut n nélkülözé k vége középisko tanulmánya Negyven műkö Mag Orszá Közpo Takarékpénztárn mely jelen igazgató Él közgazdas közél tévékénysé f Liget­k alelnö tová Pe Izrael Hitköz adófelszólaml bizottságá elnö úgyszin hitköz újon kre számvevőszéké elnökhelyette M V templomkör elnö kita harc v an mozgalomn m Bethlen-té felépíte hitközs temp felállítá eredményez

14535

CÍM Sol

SZEMÉLY Sol Jó

SZÓC Sol Józ kincs tanác s Gy 1 Fi gyermekéve árvas ju nélkülöz vég középisk tanulmány Negyve műk Ma Orsz Közp Takarékpénztár mel jele igazgat É közgazda közé tévékénys Liget­ aleln tov P Izrae Hitkö adófelszólam bizottság eln úgyszi hitkö újo kr számvevőszék elnökhelyett templomkö eln kit har a mozgalom Bethlen-t felépít hitköz tem felállít eredménye

1453

CÍ So

SZEMÉL So J

SZÓ So Jó kinc taná G F gyermekév árva j nélkülö vé középis tanulmán Negyv mű M Ors Köz Takarékpénztá me jel igazga közgazd köz tévékény Lige alel to Izra Hitk adófelszóla bizottsá el úgysz hitk új k számvevőszé elnökhelyet templomk el ki ha mozgalo Bethlen- felépí hitkö te felállí eredmény