14538.htm

CÍMSZÓ: Somkut

SZÓCIKK: Somkút (Nagysomkút, Sorncuta mare, R.) A S.-i (orthodox) hitközség 1828. alakult. Közelebbit a hitközségi élet kezdetéről nem tudunk, miután semmiféle feljegyzések nincsenek és a hitközség múltját csak kevéssé megbízható szájhagyományok őrzik. Ezek szerint a hitközséget első rabbija Keller Eisik alapította, aki szentéletü híres talmudista volt és nagyon magas kort érve el 1903. halt meg S.-on. A hitközség 1859. építette templomát, mely mellett még két kis imaháza is van. A hitközség intézményei : a Chevra Kadisa, melynek Novi Izidor az elnöke, az 1852. alakult Talmud-Tóra, melynek öt tanítója van és Herskovits Sámuel áll az élén, a Chevra Sász egylet (vezetője Weisz Sámuel) és a nőegylet, melynek Mózes Sándorné az elnöknője. A hitközség 350,000 leies évi költségvetéssel dolgozik és 20,000 leit költ szociális és filantrópikus célokra. Anyakönyvi területéhez tartoznak a S.-i járás összes községei. Lélekszáma 1200, a családok száma 150, adót 130-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 15 gazdálkodó, 25 katona, 40 kereskedő, 7 Ügyvéd, 20 munkás, 3 orvos, 20 magántisztviselő, 50 iparos és 5 magánzó A világháborúban résztvett tagjai közül 6-an estek el. A hitközség elnöke Weisz Sámuel, akit nagyobb számú képviselőtestület támogat a hitközség ügyeinek vezetésében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4538. címszó a lexikon => 795. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14538.htm

CÍMSZÓ: Somkut

SZÓCIKK: Somkút Nagysomkút, Sorncuta mare, R. A S.-i orthodox hitközség 1828. alakult. Közelebbit a hitközségi élet kezdetéről nem tudunk, miután semmiféle feljegyzések nincsenek és a hitközség múltját csak kevéssé megbízható szájhagyományok őrzik. Ezek szerint a hitközséget első rabbija Keller Eisik alapította, aki szentéletü híres talmudista volt és nagyon magas kort érve el 1903. halt meg S.-on. A hitközség 1859. építette templomát, mely mellett még két kis imaháza is van. A hitközség intézményei : a Chevra Kadisa, melynek Novi Izidor az elnöke, az 1852. alakult Talmud-Tóra, melynek öt tanítója van és Herskovits Sámuel áll az élén, a Chevra Sász egylet vezetője Weisz Sámuel és a nőegylet, melynek Mózes Sándorné az elnöknője. A hitközség 350,000 leies évi költségvetéssel dolgozik és 20,000 leit költ szociális és filantrópikus célokra. Anyakönyvi területéhez tartoznak a S.-i járás összes községei. Lélekszáma 1200, a családok száma 150, adót 130-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 15 gazdálkodó, 25 katona, 40 kereskedő, 7 Ügyvéd, 20 munkás, 3 orvos, 20 magántisztviselő, 50 iparos és 5 magánzó A világháborúban résztvett tagjai közül 6-an estek el. A hitközség elnöke Weisz Sámuel, akit nagyobb számú képviselőtestület támogat a hitközség ügyeinek vezetésében.

14538.ht

CÍMSZÓ Somku

SZÓCIKK Somkú Nagysomkút Sorncut mare R S.- orthodo hitközsé 1828 alakult Közelebbi hitközség éle kezdetérő ne tudunk miutá semmifél feljegyzése nincsene é hitközsé múltjá csa kevéss megbízhat szájhagyományo őrzik Eze szerin hitközsége els rabbij Kelle Eisi alapította ak szentélet híre talmudist vol é nagyo maga kor érv e 1903 hal me S.-on hitközsé 1859 épített templomát mel mellet mé ké ki imaház i van hitközsé intézménye Chevr Kadisa melyne Nov Izido a elnöke a 1852 alakul Talmud-Tóra melyne ö tanítój va é Herskovit Sámue ál a élén Chevr Sás egyle vezetőj Weis Sámue é nőegylet melyne Móze Sándorn a elnöknője hitközsé 350,00 leie év költségvetésse dolgozi é 20,00 lei köl szociáli é filantrópiku célokra Anyakönyv területéhe tartozna S.- járá össze községei Lélekszám 1200 családo szám 150 adó 130-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 1 gazdálkodó 2 katona 4 kereskedő Ügyvéd 2 munkás orvos 2 magántisztviselő 5 iparo é magánz világháborúba résztvet tagja közü 6-a este el hitközsé elnök Weis Sámuel aki nagyob szám képviselőtestüle támoga hitközsé ügyeine vezetésében

14538.h

CÍMSZ Somk

SZÓCIK Somk Nagysomkú Sorncu mar S. orthod hitközs 182 alakul Közelebb hitközsé él kezdetér n tudun miut semmifé feljegyzés nincsen hitközs múltj cs kevés megbízha szájhagyomány őrzi Ez szeri hitközség el rabbi Kell Eis alapított a szentéle hír talmudis vo nagy mag ko ér 190 ha m S.-o hitközs 185 építet templomá me melle m k k imahá va hitközs intézmény Chev Kadis melyn No Izid elnök 185 alaku Talmud-Tór melyn tanító v Herskovi Sámu á élé Chev Sá egyl vezető Wei Sámu nőegyle melyn Móz Sándor elnöknőj hitközs 350,0 lei é költségvetéss dolgoz 20,0 le kö szociál filantrópik célokr Anyaköny területéh tartozn S. jár össz községe Lélekszá 120 család szá 15 ad 130- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod katon keresked Ügyvé munká orvo magántisztvisel ipar magán világháborúb résztve tagj köz 6- est e hitközs elnö Wei Sámue ak nagyo szá képviselőtestül támog hitközs ügyein vezetésébe

14538.

CÍMS Som

SZÓCI Som Nagysomk Sornc ma S ortho hitköz 18 alaku Közeleb hitközs é kezdeté tudu miu semmif feljegyzé nincse hitköz múlt c kevé megbízh szájhagyomán őrz E szer hitközsé e rabb Kel Ei alapítot szentél hí talmudi v nag ma k é 19 h S.- hitköz 18 építe templom m mell imah v hitköz intézmén Che Kadi mely N Izi elnö 18 alak Talmud-Tó mely tanít Herskov Sám él Che S egy vezet We Sám nőegyl mely Mó Sándo elnöknő hitköz 350, le költségvetés dolgo 20, l k szociá filantrópi célok Anyakön területé tartoz S já öss község Léleksz 12 csalá sz 1 a 130 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko kato kereske Ügyv munk orv magántisztvise ipa magá világháború résztv tag kö 6 es hitköz eln We Sámu a nagy sz képviselőtestü támo hitköz ügyei vezetéséb

14538

CÍM So

SZÓC So Nagysom Sorn m orth hitkö 1 alak Közele hitköz kezdet tud mi semmi feljegyz nincs hitkö múl kev megbíz szájhagyomá őr sze hitközs rab Ke E alapíto szenté h talmud na m 1 S. hitkö 1 épít templo mel ima hitkö intézmé Ch Kad mel Iz eln 1 ala Talmud-T mel taní Hersko Sá é Ch eg veze W Sá nőegy mel M Sánd elnökn hitkö 350 l költségveté dolg 20 szoci filantróp célo Anyakö terület tarto j ös közsé Léleks 1 csal s 13 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk kat keresk Ügy mun or magántisztvis ip mag világhábor részt ta k e hitkö el W Sám nag s képviselőtest tám hitkö ügye vezetésé

1453

CÍ S

SZÓ S Nagyso Sor ort hitk ala Közel hitkö kezde tu m semm feljegy ninc hitk mú ke megbí szájhagyom ő sz hitköz ra K alapít szent talmu n S hitk épí templ me im hitk intézm C Ka me I el al Talmud- me tan Hersk S C e vez S nőeg me Sán elnök hitk 35 költségvet dol 2 szoc filantró cél Anyak terüle tart ö közs Lélek csa 1 fize Foglal sze nagykeres gazdál ka keres Üg mu o magántisztvi i ma világhábo rész t hitk e Sá na képviselőtes tá hitk ügy vezetés